• Aktivity na rozvoj prírodovednej gramotnosti

    • 21.02.2021
     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Okresné kolo Geografickej olympiády

      Začiatkom februára sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy. Všetci súťažiaci z nášho gymnázia sú úspešní riešitelia. V kategórii E: Samuel Tomčo, Adam Vrba, Emily Semancová (Kvarta), v kategórii F: Liliana Kolcunová, Nataša Kovalčíková, Marcus Koterle (Sekunda).

      Postup do krajského kola z tretieho miesta si vybojoval Samuel Tomčo a Liliana Kolcunová. Srdečne blahoželáme

    • 18.02.2021
     • Diskusia so študentmi VUT v Brne

      Diskusia so študentmi VUT v Brne

      Dnes, 18.02.2021 zavitali medzi nás naši bývalí študenti Tánička Kohúteková, študentka Biomedicinskej techniky a bioinformatiky na fakulte elektrotechniky a komunikacnych technologii  a Dávid Tandlich, študent Chémie a technológie materiálov na Fakulte chemickej, obaja  z VUT v Brne (Vysoké učení technické). Porozprávali nám o svojich skúsenostiach z univerzitného štúdia a tiež o možnostiach  pracovať v rôznych študentských spolkoch, ktoré sa spolupodieľajú na komplexnej príprave študentov.  Súčasťou ich štúdia  je aj program praxe, ktorú absolvujú povinne mimo školu, t.z. Tánička v nemocnici alebo v medicínskej firme a David vo výskumných laboratóriách konkrétnych výrobných firiem. Veľmi radi sme si tiež vypočuli, že nie sme sami v dištančnom štúdiu, a občas máme podobné pocity.  Niekedy sú chvíle, keď aj  vysokoškolským študentom sa veľmi nechce, ale podstatné je, že aj oni, aj my vieme, prečo študujeme a preto či chceme/nechceme, ideme ďalej a s radosťou. Z celého srdca im prajeme to najlepšie a tešíme sa, keď nám o pár rokov povedia, ako naložili so svojou budúcnosťou. 

    • 14.12.2020
     • Čo je najväčší poklad dneperskej?<br />

      Čo je najväčší poklad dneperskej?<br />

      Dnes, 14.12.2020 súťažili žiaci prímy - tercie v hre "Čo je najväčší poklad dneperskej?" Slniečko nám prialo. Sextánky Baška, Mirka a Romanka vymenili na chvíľu pozície študentiek za profesorské. Viedli žiakov na stanovištiach a v rozstrele si pripravili pre nich experimenty, ktorých riešenia určili celkovú víťazku, ktorou sa stala Laura Šimová :) Výborný deň pre všetkých zúčastnených. Naše oči si na chvíľu odpočinuli od monitorov,  čerstvý vzduch nám prevetral "šedé bunky mozgové", slniečko nám pomohlo prostredníctvom UVB z provitamínu 7-dehydrocholesterolu endogénnou reakciou v koži produkovať vitamín D3.  Aby sme nezabudli - viete čo je najväčší poklad dneperskej? Ste to vy, naše deti. Bez vás by dneperská nebola dneperskou, školou do ktorej radi chodíme. 

    • 07.12.2020
     • Teoretické fyzikálne modely a ich simulácie

      Teoretické fyzikálne modely a ich simulácie

      Na dnešnej on-line besede sme sa stretli s prof.RNDr. Milanom Žukovičom, spolugarantom doktorandského študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika a členom odborovej komisie doktorandského študijného programu Teoretická fyzika. Jeho predchádzajúce akademické pôsobiská boli Slovenská akadémia vied, Technická Univerzita v Košiciach, Univerzita Kyushu v Japonsku a Technická univerzita Kréty v Grécku.  Zistili sme, že časticové správanie a fyzikálne zákonitosti  implementujú fyzici do simulácií dnes prakticky vo všetkých odboroch. Teoretická fyzika ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a poznávania. Jedná sa hlavne o také systémy, u ktorých detailné poznanie odozvy na vonkajšie zásahy si vyžaduje použitie teoretických abstrakcií. 

    • 09.02.2020
     • be ready for the future - NMR spektroskopia <br />

      be ready for the future - NMR spektroskopia <br />

      Na ďalšom stretnutí nadšencov chémie na PrF UPJŠ, sme navštívili  NMR lab (Nukleárna Magnetická Rezonancia). Táto analytická metóda, ktorá na základe absobcie rádiofrekvenčného žiarenia vzorky v silnom magnetickom poli, nám poskytuje informácie o štruktúre skúmanej látky.  Tato metóda je v chémii veľmi dôležitá. Poskytuje nám informácie potrebné jednak ku štúdiu nízkomolekulových, ale tiež veľkých molekúl (DNA, RNA). Vo fyzchem labe sme reálne pracovali tiež s tekutým dusíkom a pozorovali  jeho správanie v rôznych prostrediach.

    • 21.01.2020
     • Fázové diagramy - be ready for the future

      Fázové diagramy - be ready for the future

      Na ďalšom stretnutí na PrF UPJŠ sme realizovali experimenty, v ktorých sme pozorovali rovnovážne stavy látky medzi rôznymi skupenstvami v trojzložkovej sústave dioxán - benzén - voda. Reálne sme videli, ako ovplyvňuje zmena stavových veličín chemickú rovnováhu. Napr. v jednozložkovej sústave dichlórmetán znížením tlaku, tento vrel už pri laboratórnej teplote (t varu dichlórmetánu za norm.podmienok  je  39,6°C). V diskusii o užitočnosti  týchto vedomosti sme sa dozvedeli, ako sa teto vlastnosti využívajú pri výrobe parfumov.

    • 12.01.2020
     • Fyzikálna chémia - be ready for the future

      Fyzikálna chémia - be ready for the future

      21.1.2020 sme realizovali naše v poradí už desiate stretnutie s chémiou na PrF UPJŠ. Zelená che3 - drobné písmená - polarizovateľnosť zlúčenín. Po dnešných experimentálnych meraniach už vieme merať polarizovateľnosť a zmenu vodivosti. Na základe odčítaných dát dokážeme pozorovať dynamickú rovnováhu v hydrolýzach. 

    • 19.12.2019
     • Titrácie a spektrometria - be ready for the future<br />

      Titrácie a spektrometria - be ready for the future<br />

      19.12.2019 oktaváni a Paula v laboratóriu PrF UPJŠ  kvantitatívne determinovali Mg2+ a Ca2+ a spektrometrom stanovili kvantitatívne množstvo NH4+.vo vlastných vzorkách. Overili si, že vody z rôznych mestských častí sú naozaj kvalitné.

    • 12.12.2019
     • Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

      Najľahší kov - zelená chémia - be ready for the future

      12.12.2019 Oktaváni sa v špeciálnom fyzchem labe na PrF UPJŠ dozvedeli o výskume lítia, o vývoji lítiových batérií, o otázkach, ktoré z výskumu a európskeho zadania vo vzťahu k zelenej chémii riešia. Zelená chémia sú procesy, ktorých cieľom o.i.je napr. markantne zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý v meste denne dýchame. Študenti mali možnosť pracovať s Li v špeciálnom zariadení plnenom argónom. Prečo Ar? Lebo pre prácu s Li potrebujeme prostredie, v ktorom nie je ani jediná molekula vody. Prečo žiadna voda? Lebo: spomeň si na pokus sodík a voda😉 

    • 10.12.2019
     • Voda naša každodenná - "be ready for the future"

      Voda naša každodenná - &quot;be ready for the future&quot;

      10.12.2019 na PrF UPJŠ študenti kvinty a septimy kvantitatívne a kvalitatívne merali zloženie vlastných vzoriek vôd. Konkrétne stanovili: titračne hmotnosť prítomného Ca a Mg , vodivosť a pH vôd, množstvo chloridov,dusičnanov,dusitanov,fosfátov a amoniaku.

    • 05.12.2019
     • Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

      Aj technické typy študentov môžu obdivovať krásy botaniky

      Takýmto príkladom sú aj študenti Sexty, ktorí na hodine biológie pozorovali stavbu kvetu rastlín známej skupiny magnoliorastov. Sledovali kvetné obaly generatívne orgány kvetu ako sú tyčinky a piestik. Pozorované následne vyjadrili kvetným vzorcom a kvetným diagramom.

    • 03.12.2019
     • Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

      Skúmanie povrchového napätia - rozvoj prírodovednej gramotnosti

      Keď si myslíte, že steny telesa ponoreného do mydlového roztoku sa pokryjú filmom na jeho stenách, overte si to experimentom a matematickým výpočtom.  Štvorsten s hranou dlhou 5 cm by mal plochu filmu natiahnutú na štyroch stenách 43,3 cm2.  Film zložený zo šiestich trojuholníkov zaberá plochu len 26,5 cm2. To je dôvod, prečo je pre mydlovú vody výhodnejší film vzniknutého tvaru – má takmer dvakrát menšiu plochu, a menšiu povrchovú energiu.  
       

    • 16.11.2019
     • Dlhodobý projekt Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future

      Dlhodobý projekt Univerzitné experimentovanie, alebo be ready for the future

      Súkromné gymnázium v spolupráci s PrF UPJŠ dáva možnosť našim študentom pravidelne experimentovať priamo na univerzite. V utorky (Kvinta a Septima), vo štvrtky (Oktáva) realizujú pokusy v laboratóriách analytickej a fyzikálnej chémie. Cieľom týchto cvičení je získať experimentálne zručnosti,  merať dáta a stanoviť závery na základe správne prečítaných dát. Na zoznamovačke sme videli oddeľovanie polárnych a nepolárnych zložiek z  kávy v tuhom skupenstve pomocou extrakcie. Pozorovali sme oddeľovanie zložiek kvapaliny plynovým chromatografom. Na budúcej hodine budú žiaci pracovať už samostatne. Ich úlohou bude kvalitatívne stanovenie zložiek vo vlastných vzorkách zo studní a vodovodnej siete. Cieľom bude porovnať množstvo fosfátov, amoniaku, dusičnanov, minerálnych solí v závislosti od umiestnenia vodného zdroja v priestore.

    • 14.11.2019
     • Recykláčik, alebo ako dávame dislajk uhlíku

      Recykláčik, alebo ako dávame dislajk uhlíku

      Študenti septimy Alex, Paula, Riško dnes realizovali už tradičnú edukačnú aktivitu "Recykláčik"  v rámci dlhodobého projektu z chémie "Netvorme odpad". Prizvali si na pomoc študentky kvarty -  Mary, Žanetku a Veroniku. Dievčatá sa zúčastnili aktivity v úlohe elévov. Projektové aktivity sú prenosné a realizujeme ich pre MŠ Košice Nad jazerom od šk.roka 2016/17.

    • 11.11.2019
     • Malí veľkí kamaráti - rozvoj environmentálneho myslenia, alebo ako kvinta urobila dobrý skutok<br />

      Malí veľkí kamaráti - rozvoj environmentálneho myslenia, alebo ako kvinta urobila dobrý skutok<br />

      Žiaci kvinty dnes robili dobrý skutok v MŠ Dneperská. Pomohli vyhrabať lístie a vyčistiť školský dvor. Okrem toho, že pomohli upraviť prostredie malým škôlkárom, vykonali aj niečo pre svoje zdravie. Lekári špecialisti nám odporúčajú:  "Primeraná pravidelná fyzická aktivita vám pomôže znížiť riziko srdcovocievnych ochorení. Ako príklad takýchto aktivít možno uviesť prechádzky či rezkejšiu chôdzu, bicyklovanie, plávanie, prácu v záhrade, tanec a pod." zdroj: Slovenská nadácia srdca

    • 08.11.2019
     • Zábavná biológia<br />

      Zábavná biológia<br />

      Význam prírodovednej gramotnosti s rozvojom vedy a techniky sa stáva neodmysliteľnou podmienkou pre správne a úspešné zaradenie sa človeka do spoločnosti a takisto pre udržateľný rozvoj našej planéty. Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky a  myšlienky, získavať nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie  prírody a zmien, ktoré v nej nastali. A tak sme sa stali aj my v Kvarte prírodovedne gramotnými, keď sa na hodine  biológie  diali pozoruhodné javy.  Modely väčších i menších sopiek vybuchovali a chŕlili lávu, čo je podstatou vnútorných geologických procesov na Zemi. 

    • 04.11.2019
     • Fyzika v reáliách alebo rozvoj prírodovednej gramotnosti

      Fyzika v reáliách alebo rozvoj prírodovednej gramotnosti

      V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti sexty a septimy vo štvrtok 7. novembra 2019 fyzikálnu múzejnú hodinku vo vedecko-technickom centre pre mládež v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás, ktoré žiaci nemali možnosť vidieť v školskom prostredí. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z roku 1820, Faradayovu aplikáciu vzťahu magnetizmu a jednosmerného prúdu či Lenzov zákon ako princíp elektromagnetickej brzdy.  Študenti tiež pozorovali Faradyov pokus z roku 1821 a z roku 1831. Medzi dynamickými exponátmi nechýbal ani jednosmerný homopolárny motor z roku 1855, Jedlíkov motor, ukážky s diamagnetmi, jednosmerné dynamo a magnetická levitácia. V neposlednom rade mali študenti možnosť vidieť a dozvedieť sa o budúcom využití magnetov ako senzorov a ukážky aplikácii v telefóne. Študenti sa zapájali do praktických pokusov a interaktívno-zábavnou formou získavali teoretické poznatky o magnetizme.

    • 20.10.2019
     • Nie je krúžkovanie ako krúžkovanie

      Nie je krúžkovanie ako krúžkovanie

      Na nedávnu hodinu biológie priamo v teréne naši primáni a sekundáni tak ľahko nezabudnú;) Vďaka dobrovoľným ornitológom v ornitologickom stacionári v Drienovských kúpeľoch mali možnosť na vlastné oči vidieť a na vlastnej koži zažiť odchyt vtákov do sietí a ich krúžkovanie.

    • 04.11.2019
     • Keď heslom dňa je držme si palce

      Keď heslom dňa je držme si palce

      •  

      • Ke´d heslom dńa je, držme si palce,veci sa daria. Keď však dvaja mladí ľudia si sami vytvoria medzinárodný tím, majú nápad, ktorý pretavia od myšlienkovej úvahy ku reálnemu produktu, každý z nich si svoj diel práce odrobí na 100%, tento dokážu prezentovať aj odborným komisárom hodnotiacej komisie na Krajskom festivale vedy a techniky pre košický a prešovský kraj, čaká ich postup do finále na Celoslovenský festival vedy a techniky v Bve. Štefan Kando a Bára Elisabeth Dočkalová po dnešnej súťaži, so svojim projektom Využitie databázy na umelú inteligenciu postúpili a vybojovali si miesto na celoštátne finále. Srdečne blahoželáme a držíme palce aj vo finále :)

    • 09.10.2019
     • OČAP - ochrana pred nebezpečnými sitáciami

      OČAP - ochrana pred nebezpečnými sitáciami

      Babulečky, ktoré nie sú z cukru a dali 15 048 krokov na trase  Kláštor – Klatovianka - Kláštor.  Farebné lístie pod nohami, ktoré už v októbri netvorí chlorofil , lebo nestíha viazať  horčík z pôdy, lebo noci sú už chladné, lebo rýchlosť chemickej reakcie závisí aj od teploty.  Orientačný pretek, v ktorom sa nikto nestratil a chlapci zo sexty našli svoju virtuálnu vlajku zapísanú v binárnej číselnej sústave. Mačiatko, ktoré sa stalo ihneď miláčikom Tamary a Jakuba. Stále usmiata a slnečná Yaqi. Samko a Riško v p – orbitáli rovnoramennej páky zvanej hojdačka. Spievajúca septima a Beďo hrajúci na harmonike. Krásny deň, skvelá organizácia, Dneperská -  dnes, na brannom cvičení

    • 28.09.2019
     • Ján Varga - 31st EU Contest for Young Scientists

      Ján Varga - 31st EU Contest for Young Scientists

      Môj projekt riešil prevenciu podvádzania v e – športoch. Sústredil som sa na podvody realizované pomocou externých programov. Na rozdiel od bežných riešení, môj systém funguje na strane server (organizátora) a nie klienta (hráča). Vytvoril som algoritmus na detekciu asistencie mierenia, prevenciu wallhackov, detekciu manipulácie časových údajov, ale tiež som vytvoril vlastnú implementáciu server pre DRM službu Steam, čo umožňuje organizátorom turnajov úplne izolovať klientske  počítače od internet. Opatrenia som implementoval na hru CS:GO. Ján Varga, Oktáva