• Začíname, pridáte sa?

     • Pre nás, školopovinných, je každý začiatok školského roka spojený s novými predsavzatiami. Inak tomu nie je ani tento rok. Medzi nimi je aj založenie instagramového účtu. Takže - účet založený, spustený a tak už len ostáva dúfať, že vďaka jeho obsahu sa nájde medzi vami čo najviac followerov :) Držte nám palce!

     • "Komu sa cez prázdniny nelení..."

     • Veď to sami dobre poznáte... A tak sme veru počas leta nelenili a triedy i chodby sme maľovali, čistili, kde-tu linoleum menili a ináč skrášľovali, zborovňu i riaditeľňu vypratali, maľovali, nový koberec položili... Tak už len ostávať veriť, že sa NÁM VŠETKÝM počas nadchádzajúceho školského roka bude len a len „zelenieť“. Želáme úspešný začiatok školského roka.

      Ďalšie fotky nájdete v galérii "Komu sa cez prázdniny nelení...".

     • Súkromné gymnázium má nové vedenie

     • S účinnosťou od 1. augusta 2017 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy RNDr. Melišová-Čugová. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa tvorivých a úspešných nápadov pre vás, pre nás, pre naše Súkromné gymnázium.

     • Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/18

     • Prírodovedný krúžok - Mgr. Jana Kozáková
      Cieľom krúžku je príprava študentov na prírodovedné súťaže z biológie a geografie, stredoškolskú odbornú činnosť. Budeme rozvíjať teoretické i praktické zručnosti, robiť testovačky, tvoriť prezentácie a cvičiť obhajoby projektov.

      Slovenský jazyk zvládneme hravo 1 - Mgr. Katarína Olejárová
      Krúžok je určený pre žiakov Kvarty, Kvinty a Sexty, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku. Budeme sa zameriavať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Krížom krážom storočiami aj Košicami - Mgr. Ivana Pliešovská
      Krúžok je určený pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu, radi spoznávajú historické pamiatky, majú radi historické filmy a zaujímavosti z oblasti histórie. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov dejepisnej olympiády, SOČ a dejepisných súťaží podľa ponuky.

      IT English konverzácia - PaedDr. Andrea Kováčová-Kolesárová
      Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú osvojiť odbornú IT terminológiu v anglickom jazyku. Krúžok bude zameraný na osvojenie lexiky, rozvoj komunikačných schopností, schopnosti vedieť realizovať formálnu a neformálnu písomnú komunikáciu. Hodiny sú určené pre žiakov gymnázia a odbornej školy.

      Literárna klasika vo filme - Mgr. Hana Laktičová
      Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka a je zameraný na spoznávanie literárnych diel slovenskej a svetovej klasiky, na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a aktívneho vzťahu k rodnému jazyku. Prostredníctvom filmových adaptácií konkrétnych diel a ich analýzy získajú žiaci prehľad o problematike a nadobudnú zručnosti v štylizácii a prezentácii vlastného názoru na umelecké dielo.

      Slovenský jazyk zvládneme hravo 2 - Mgr. Hana Laktičová
      Krúžok je určený pre žiakov Prímy, Sekundy a Tercie, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku, majú záujem o precvičovanie štylistických a komunikačných zručností. Budeme sa orientovať na tvorbu príspevkov na webovú stránku školy, na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať aj príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ako i príprava na vytvorenie školského časopisu.

      Športové hry - Mgr. Peter Svičin
      Krúžok pre chlapcov a dievčatá, kde sa budeme venovať športovým hrám (futbal, vybíjaná, volejbal), ale aj cvičeniu v posilňovni.

      Matematický krúžok - Mgr. Júlia Čierna
      Krúžok pre malých, stredných aj veľkých pre doplnenie, upevnenie aj rozšírenie matematických vedomostí, pretože - ak matike rozumiete, vôbec nie je ťažká.

      Krúžok programovania - Ing. Jaroslav Petrovský
      Krúžok sa venuje výuke programovania a tvorbe programov v programovacom jazyku Java.

    • MDD - aktivita - maľovanie na tvár
     • MDD - aktivita - maľovanie na tvár

     • Baška, Lujza, Laura -  facepainting - ukážky ich výtvorov na MDD

    • Recykláčik navštívil škôlku
     • Recykláčik navštívil škôlku

     • Baška Vargová zo Sexty, tímlíderka projektovej skupiny zameranej na zvýšenie citlivosti verejnosti voči plastovému odpadu navrhla a realizovala svoj nápad. Vyrobila pracovný zošit a postavičku Recykláčika pre škôlkárov. Spolu s Lujzou Bodnárovou navštívili 19.5. Súkromnú škôlku na Alejovej v Košiciach a pre deti pripravili zážitkové dopoludnie, ktorého cieľom bolo podporiť ich vzťah a zodpovednosť k prostrediu v ktorom  žijú. Za túto aktivitu im patrí veľké poďakovanie. Ukázali nám, že nie je ľahké meniť myslenie ľudí v mikropriestore, ale entiziazmus Baške vlastný nám ukázal, že všetko je možné :)

    • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov

     • Pri píležitosti Dňa učiteľov, bola ocenená Mgr.Marta Vojtková zria´dovateľom školy, RNDr.Boákom a starostkou mestskej časti Košice Nad Jazerom. 

      Prečo sme navrhli Mgr.Vojtkovú?

      • toto ocenenie je veľkým poďakovaním za mimoriadne zodpovedný a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie
      • jej práca je prínosom pre Súkromné gymnázium
      • je moderný pedagóg, vo svojej práci používa inovované prostriedky, ktoré spolu s jej empatiou umožňujú žiakom zvládnuť úskalia anglického  a nemeckého jazyka
      • aj zásluhou Mgr.Vojtkovej naši študenti získavajú úspechy na olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku

      Mgr.Vojtková má výborný vzťah k žiakom, zaujíma sa o nich, povzbudzuje a motivuje ich. Je spravodlivá a čestná, má pozitívne myslenie. Vytvára príjemnú atmosféru, má zmysel pre humor. Má veľké nároky na žiakov. Nerobí zo seba neomylnú, je schopná sebareflexie. Učiteľstvo je ňu poslanie a prejavuje sa to v týchto vlastnostiach: pracuje s entuziazmom, má vysokú motiváciu a zodpovednosť za prácu, majstrovsky ovláda didaktiku, ovláda rôzne vzdelávacie koncepcie a metódy, vytvára si však aj vlastné tvorivé vyučovacie metódy, prepojené do reálneho života, spolupracuje s kolegami, vie komunikovať so študentmi a ich rodičmi, váži si aj iných kolegov - odborníkov 

    • Valentínsky ples 2017
     • Valentínsky ples 2017

     • 24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :)