Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 177

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Tercia23 
Kvarta20 
Kvinta17 
Sexta21 
Septima22 
Oktáva0 
4.G1 
Príma20 
Sekunda23 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJASWAFYAPMASRBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESYESVETV
Tercia1,78    1,91    1,43    
Kvarta2,2    1,6    1,85    
Kvinta1,82    1,47    2    
Sexta1,95    1,95    1,95    
Septima1,77    1,5 1,41,92 1,82    
Oktáva2      12      
4.G2      13      
Príma1,85    1,8    1,3    
Sekunda1,61    1,65    1,3    

TriedaFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJKNJKRJMNZMKTMKTMATNBVNAS
Tercia 1,481,17 1,831,22      1,83  
Kvarta 2,41,25 2,151,25      2,2  
Kvinta 2,181,59 1,47       2,24  
Sexta 1,711,95 1,711,64      2,24  
Septima 1,41  1,771,45      2,14  
Oktáva     1,181,73     1,64  
4.G     1,72,7     2,8  
Príma  1,351 1      1,25  
Sekunda 1,091,2611,481,26      1,61  

TriedaNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPROPYERUJSDH
Tercia1,61,13           1,88 
Kvarta2,221,8           1,91 
Kvinta1,75          1,47 1,89 
Sexta2,571,45         1,5 1,93 
Septima2,251,5           1,5 
Oktáva1,752           1,67 
4.G2,141,9           2 
Príma1,331,55           1,36 
Sekunda1,41,26           1,28 

TriedaSEBSEDSEGSENSJLSAKSPSSPRSWJTHDTSVTEVTRHUsPŽUKL
Tercia    1,87  1  1    
Kvarta    2,15  1 11    
Kvinta    1,94  1  1    
Sexta    1,95  1  1,06    
Septima11,17 1,421,77 1,81,05  1,19   1
Oktáva13 1,711,82 21  1   1
4.G1,671,52 2,5 21  1,57   1
Príma    1,85  1  1    
Sekunda    1,57  1  1    

TriedaVYUVYTVYVZAA
Tercia    
Kvarta    
Kvinta    
Sexta   1
Septima    
Oktáva    
4.G    
Príma  1 
Sekunda  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Tercia23155300000
Kvarta2068600000
Kvinta1784500000
Sexta21103802000
Septima22124600100
Oktáva000000000
4.G100012000
Príma20146000000
Sekunda23176000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Tercia232314100,612314100,6100,00
Kvarta202032101,602030101,5020,10
Kvinta172170135,242170135,2400,00
Sexta212426118,342424118,2520,10
Septima222861130,052822128,27391,77
Oktáva000,0000,0000,00
4.G1332332,00244244,008888,00
Príma20160584,23160584,2300,00
Sekunda23229699,83229699,8300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB220(12/8)68,76%1970,53%191163  1,6020
Biológia 5(1/4)    41   1,205
Dejepis 5(3/2)    3 2  1,805
Geografia 4(2/2)    211  1,754
Chémia 5(1/4)    41   1,205
Informatika 7(7/0)    6 1  1,297
Matematika 9(8/1)54,07%9  72   1,229
Občianska náuka 5(2/3)    311  1,605
Slovenský jazyk a literatúra 20(12/8)72,67%2074,61%209722 1,8520

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 5 gymnáziumgymnázium - programovanie
Septima7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
Oktáva7902538 gymnázium - programovanieprogramovanie
4.G7902 J gymnázium informatika
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dejepisný krúžok0 Mgr. Ivana Pliešovská
English Club0 Mgr. Marta Vojtková
Fyzikálny krúžok 0 RNDr. Tibor Révay
Krúžok programovania0 Ing. Jaroslav Petrovský
Matematický krúžok 0 PaedDr. Tatiana Sokolská
Relaxačný krúžok0 Mgr. Jana Kozáková
Slovenský jazyk zvládneme hravo0 Mgr. Katarína Olejárová
Športové hry0 Mgr. Peter Svičin

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 23. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: