• MATURITNÁ SKÚŠKA

     • Výber maturitných predmetov
     • Na prihlášku uvedú žiaci 4. ročníka bilingválneho štúdia povinne 2 predmety:

      1. na prvom mieste musí byť uvedený slovenský jazyk a literatúra - žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,

      2. na druhom mieste musí byť uvedený cudzí jazyk na úrovni B2 - z tohto jazyka žiak absolvuje aj externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky,

      3. na tretie miesto prihlášky prvý voliteľný predmet,

      4. na štvrtom mieste druhý voliteľný predmet,

      5. na ďalších miestach dobrovoľný voliteľný predmet, resp. predmety.

      Pre jeden z voliteľných predmetov (3. alebo 4. položka na prihláške) musí platiť, že jeho súhrnná časová dotácia za celé štúdium musí byť aspoň 6 hodín (počítajú sa aj súvisiace semináre a cvičenia). Tretím predmetom už môže byť aj cudzí jazyk (predchádzajúca vyhláška to nedovoľovala), a to na úrovni B2 alebo B1; samozrejme, môže byť aj na štvrtej pozícii.
       

     • Termíny EČ a PFIČ MS 2024
     •  

      Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 12. marca 2024 (utorok),

      • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2024 (streda),
      • matematika dňa 14. marca 2024 (štvrtok),
      • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2024 (piatok).

       

      Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2024 a 12. apríl 2023 a 3. – 6. september 2024.

      Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 20. mája 2024 do 7. júna 2024.

     • ÚFIČ MS 2024
     •  

      • Pred začiatkom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na maturitnú skúšku.

      • Priebeh ústnej formy internej časti maturitnej skúšky je verejný.
      • V jeden deň možno vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky najviac z troch predmetov.
      • Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa príslušný predmet vyučoval.  
      • V jednom vyučovacom dni možno pred jednou predmetovou maturitnou komisiou vyskúšať najviac 24 žiakov.
      • Čas vyčlenený pre jednotlivé časti a predmety maturitnej skúšky je uvedený v I. časti prílohy č. 2. Ak ide o žiaka, ktorý je cudzincom, čas konania jednotlivých častí maturitnej skúšky sa upravuje podľa VI. časti prílohy č. 2.
      • Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

      • Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole.

      • Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.