• Testovanie 9 2021/22

   • NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 155 poslednej vety odseku 4 školského zákona „za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy“. Podľa § 155 odseku 8 školského zákona „sa externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Podľa § 156 odseku 1 a 2 školského zákona: „(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod. (2) Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.“

   • Termíny T9 2021/2022

   • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 6. apríl 2022 (streda). 

    6. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách  z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

    Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.

 • Testovanie 9 2021/22