• Testovanie 9 2024

   • NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 155 poslednej vety odseku 4 školského zákona „za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy“. Podľa § 155 odseku 8 školského zákona „sa externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Podľa § 156 odseku 1 a 2 školského zákona: „(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod. (2) Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.“

   • Termíny T9 2024

   •  

    Celoslovenské testovanie  Testovanie 9 2024 alebo T9 2024,  sa uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov:

    • matematika,
    • slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským),
    • maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským)

    Celoslovenské testovanie žiakov ročníka ZŠ (Testovanie 9 2024 alebo T9 2024) sa uskutoční 21. marca 2024 (štvrtok) z predmetov

    • slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
    • ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

    Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií a stredných športových škôl s osemročným štúdiom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    Náhradný termín Testovania 9 2024 sa uskutoční 4. apríla a 5. apríla 2024 (štvrtok, piatok).

 • Testovanie 9 2024