• Testovanie 9 2022/23

   • NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 155 poslednej vety odseku 4 školského zákona „za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov základnej školy zodpovedá riaditeľ školy“. Podľa § 155 odseku 8 školského zákona „sa externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Podľa § 156 odseku 1 a 2 školského zákona: „(1) Pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak, aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh externej časti alebo písomnej formy internej časti skúšok alebo testov externého testovania žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo k získaniu neoprávnených výhod. (2) Ak ministerstvo školstva, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania alebo príslušný orgán štátnej správy v školstve zistí porušenie ustanovenia odseku 1, oznámi orgánom činným v trestnom konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.“

   • Termíny T9 2022/23

   • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín Testovania 9 v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch 

    22. a 23. marec 2023 (streda, štvrtok). 

    22. marca 2023 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

    Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2023.

 • Testovanie 9 2022/23