• Prijímačky 2022/23

    • Vážení rodičia, milí naši budúci študenti,

      

     v školskom roku 2022/23 prijmeme do 1.ročníka:

     - max. 21 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - osemročné štúdium,

     - max. 10 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium.

     V triede s nižším počtom žiakov vám ponúkame, vzhľadom na aktuálny dopyt trhu práce a v súlade s prognózovaným dopytom, vzdelávanie s vysokou pridanou hodnotou a rozšíreným počtom hodín z informatiky, programovania a prírodovedných predmetov. Rozvoj cudzích jazykov vnímane ako absolútnu samozrejmosť. Ponúkame vám bohaté skúsenosti našich pedagógov, ktorých práca so študentmi v cudzích jazykoch, je v dosiahnutých výsledkoch Externej skúšky maturitnej skúšky v rámci kraja, hodnotená každoročne vysoko.

     Konkrétne kritériá na prijatie do Prímy v šk. roku 2022/23 sú zverejnené v podsekcii "KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE"

     Prihláška:

     1. Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe  prihlaska-na-studium_2022-2023.pdf SR   (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).
     2. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
     3. Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
     4. Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
     5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži predkladá len ten uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
     6. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
     7. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému (elektronicky) na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      

     V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 s účinnosťou od 1. 1. 2022 nasledovne

     Termíny konania prijímacích skúšok na Súkromnom gymnáziu: 

     1.kolo prijímacích skúšok, 1. termín: 02.05.2022 

     1.kolo prijímacích skúšok, 2. termín: 09.05.2022

     2.kolo prijímacích skúšok: 21.06.2022

     Výsledky prijímacej skúšky, t.z. poradie prijatých žiakov podľa dosiahnutého počtu bodov, zverejníme na našej webstránke  18.05.2022  (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.