• Prijímačky 2023/24

    • Vážení rodičia, milí naši budúci študenti,


     v školskom roku 2023/24 prijmeme do 1.ročníka:

     - max. 17 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - osemročné štúdium,

     - max. 10 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium.

     Termíny: 

     • Do 20. marca 2023 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
     • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:
      • v prvom termíne 4. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. mája 2023,
      • v druhom termíne 9. mája 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2023.
     • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
     • Škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
     • Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (do 23.59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (potvrdenie-o-nastupeni-nenastupeni-ziaka_(1).docx). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
     • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

     Prihláška:

     1. Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
     2. Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023.
     3. Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

      Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

      • najviac dva netalentové odbory,
      • najviac dva talentové odbory.
     4. Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
     5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
     6. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
     7. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému (elektronicky) na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


     Informácie pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie.

     Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium,