• Prijímačky 2021/22

    • Vážení rodičia, milí naši budúci študenti,

      

     v školskom roku 2021/22 otvárame pre vás triedu s počtom max. 17 žiakov v odbore 7902 J 00 gymnázium.

     V triede s nižším počtom žiakov vám ponúkame, vzhľadom na aktuálny dopyt trhu práce a v súlade s prognózovaným dopytom, vzdelávanie s vysokou pridanou hodnotou a rozšíreným počtom hodín z informatiky, programovania a prírodovedných predmetov. Rozvoj cudzích jazykov vnímane ako absolútnu samozrejmosť. Ponúkame vám bohaté skúsenosti našich pedagógov, ktorých práca so študentmi v cudzích jazykoch, je v dosiahnutých výsledkoch Externej skúšky maturitnej skúšky v rámci kraja, hodnotená každoročne vysoko.

     Konkrétne kritériá na prijatie do Prímy v šk.roku 2021/22  sú zverejnené v podsekcii "KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE"

     Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

     Elektronickú prihlášku nájdete v sekcii "PRE ZÁUJEMCOV / ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA"

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

     • v prvom termíne 3. mája 2021,   
     • v druhom termíne 10. mája 2021

     Výsledky prijímacej skúšky, t.z. poradie prijatých žiakov podľa dosiahnutého počtu bodov, zverejníme na našej webstránke  do 11. mája 2021. Každý žiak bude mať pred prijímacou skúškou pridelený vlastný kód. V zozname prijatých žiakov nebudú zverejnené mená žiakov, len ich kódy.

     Do  15. mája 2021 — naša škola doručí Rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

     Do 25. mája 2021 — zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení/nenastúpení  žiaka na štúdium na strednej škole; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy; rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.