• Prijímačky 2020/21


    • Prijímacie skúšky na Súkromné gymnázium Dneperská 1 Košice
     na šk. rok 2020/21

     Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, zo dňa 26.03.2020, Vám oznamujeme, že:

     Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.  Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020. Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020. Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  


     .....................................................................................................................................                                      PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     V šk.roku 2020/21 otvárame jednu triedu s počtom 20 žiakov.

     1.kolo 1. termín: 11.05.2020

     1.kolo 2.termín: 14.05.2020

     Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • matematika,

     v rozsahu učebnej látky základnej školy. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút. Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

     Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 100 (50 bodov za test zo slovenského jazyka a 50 bodov za test z matematiky).

     Kritériom pre úspešné vykonanie skúšky je napísanie testu zo slovenského jazyka a súčasne testu z matematiky aspoň na 50% (každý test zvlášť).

     Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľka školy bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy pred termínom konania prijímacích skúšok.

     Riaditeľka gymnázia pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza,  ako aj na  výsledky  dosiahnuté  v celoslovenskom  testovaní  žiakov  deviatych  ročníkov základných škôl.

     V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gymbosak@gymbosak.sk, prípadne telefonicky na +421 905 166 612 alebo +421 907 456 599.

      

     VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK budú zverejnené 14. 05. 2020 po 14,00 hod. na stránke školy