• Olympiáda kritického myslenia - celoslovenské kolo

     • 13.12.2021 dostali naši študenti vyšších ročníkov možnosť súťažiť v celoslovenskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Sme veľmi radi, že dvaja študenti túto možnosť využili a nadviazali  na úspechy v Debatnej lige,  našich dnes už bývalých študentov Ing.Maroša Filčáka (absolvent STU FCHPT Bva odbor Chemické inžinierstvo) a Jakuba Tomka (študent LF UPJŠ KE)

      V 1.kategórii (študenti 1.a 2.ročníka SŠ) súťažilo 531 študentov zo 70tich slovenských SŠ.

      Najvyšší počet bodov v súťaži bol 89,5. 

      Samko Tomčo z Kvinty sa umiestnil na 43.mieste,  s počtom bodov 69

      Adamko Kovalčík zo Sexty sa umiestnil na 63.mieste, s počtom bodov 66,5

      Súťaž mala tri časti: 

      1. Mediálna gramotnosť - študenti riešili úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

      2. Manipulácia a interpretácia dát - v tejto časti si študenti otestovali svoje schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

      3.  V časti Argumentácia boli hodnotené argumentačné zručnosti študentov.Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument: Súčasťou tejto časti boli tiež  úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

      Srdečne blahoželáme 

       

       

       

     • Vyučovanie od 10. 01. 2022

     • Milí študenti, 10.01.2022 sa po predĺžených prázdninách stretneme opäť v škole. Organizácia školy sa bude riadiť Školským semaforom verzia 1.6

      Rodič/žiak 18+ pred nástupom do školy potvrdí cez EduPage "Potvrdenie o bezpríznakovosti dieťaťa"

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/žiak 18+ potvrdzuje  prostredníctvom EduPage  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľky školy.

       

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • V stredu 24, 11. 2021 sa uskutočnil 50. ročník Geografickej olympiády. V školskom kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie a online formou zabojovali o postup do okresného kola. Súťaž už tradične patrí k tým obľúbeným,  v ktorej naša škola získava popredné umiestnenia. Držíme palce všetkým súťažiacim.

     • Krajský festival vedy a techniky 2021 - AMAVET

     • Dnes, 22.10.2021 sa uskutočnil už 24.ročník Krajského festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). V novembri 2021 sa uskutoční celoslovenské finále, z ktorého najlepšie projekty postupujú na európske a medzinárodné súťaže. Táto súťaž už tradične je veľmi náročná. Hodnotiteľmi sú odborníci z TUKE a PrF UPJŠ KE pre každú kategóriu. Našu školu dnes reprezentovali:

      1. Michal Novák z Oktávy s projektom: Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta,

      2. Matej Olekšák a Ondrej Varga z Oktávy s projektom: Inteligentný termostat

      Oba projekty boli hodnotiteľmi ocenené a chlapci postupujú do celoslovenského finále. Srdečne gratulujeme 

     • Prekrytie horných dýchacích ciest, Príma - Kvarta, od 04.10.2021

     • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (1.10.2021)

      Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške RÚVZ pristúpil po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

      Nosenie rúšok u detí naďalej RÚVZ odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

      Nosenie rúšok pre žiakov Prímy - Kvarty na našej škole, vzhľadom na odporúčania RÚVZ v triede počas vyučovania bude dobrovoľné. 

       

     • Septima pre Prímu - Rozbor vody/farby nám umožňujú vidieť

     • 24.09.2021 naši septimáni prakticky ukázali prímanom akými spôsobmi je možné určiť kvalitatívny rozbor vody. Zmena farby je spjená s priebehom chemickej reakcie. Farebná zmena nám umožňuje globálne vidieť, ako sa atómy prostredníctvom elektrónov popreskupujú. 

     • Ponuka krúžkovej činnosti 2021/22

     • Milí študenti, naša ponuka krúžkov v tomto šk.roku je:

      Utorok:

      15:30 - 17:30, Športovo-turistický krúžok  

      13:30 - 15:00, Spevácky krúžok 

      14:00 - 15:30  Webstránky pre pokročilých a inak (Kvarta a Kvinta)

       

      Streda:

      14:00 - 15:30, Fotografický krúžok 

      14:00 - 15:30, Základy tvorby webstránok (Príma a Sekunda)       

       

      Štvrtok:

      14:00 - 15:30, Dneperské kočky (Príma - Tercia)

       

      Študenti, pokiaľ ste si vybrali z našej ponuky, nahlásite Váš záujem vašim triednym učiteľom, do konca týždňa

                         

       

                                                                                                                                                                                                                                                   

       

     • Povinnosť prekrytia horných ciest dýchacích, od 13.09.2021

     • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest od 13.09.2021

      Výnimky pri nosení respirátora tvoria o.i.:

      - žiaci v škole alebo v školskom zariadení,

      - pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, 

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZSR, ktorá je

      dostupná na tomto linku

     • Riaditeľské voľno - 14.09.2021

     • Riaditeľka Súkromného gymnázia Dneperská 1 oznamuje, že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní udeľuje študentom Prímy- Oktávy mimoriadne riaditeľské voľno na deň 14. 9. 2021 (utorok) z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 16. 9. 2021.

      RNDr.M.Melišová-Čugová, riaditeľka školy

     • Pokyny pre stravníkov ŠJ na šk.rok 2021/22

     •  

      Z dôvodu opatrení ministerstva školstva sa neodporúča zhromažďovanie a premiešavanie skupín žiakov, preto Vás prosíme o spoluprácu pri zápise do ŠJ. V prílohe textu je  zápisný lístok, ktorý je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať zákonným zástupcom a doručiť do ŠJ. Na stravu budete prihlásení, len na základe vypisaného zápisného lístka.

       

      Odhlasovanie zo stravy je možné tromi rôznymi spôsobmi:  cez EduPage alebo telefonicky alebo osobne v ŠJ maximálne do 8.00 hod. ráno.

      Výška stravného je zasielaná na email, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený VS. Je veľmi dôležité, aby ste ho uvádzali pri platbe cez IB.

      Výška poplatkov za stravu:       

      - PRIMA  -    KVARTA  :  1,30€                                                          

      -  KVINTA  -   OKTÁVA:  1,41€

       

      Čipové karty: Každý stravník v našej školskej jedálni je povinný, si zakúpiť čipovú kartu.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať školskú jedáleň.

      Kontakt ŠJ:     tel.č.  055/674 36 31                         

      mail: szssjdneperska@gmail.com

       

       

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2021/22

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás slávnostne otvoriť nový školský rok dňa 02.09.2021 takto:

      Žiaci a rodičia Prímy - 02.09.2021 o 9:00 v Kultúrnom stredisku Jazero,  Spišské námestie 1, 040 12 Košice,

      Žiaci Sekundy - Oktávy - 02.09.2021 o 10:00 vo svojich triedach v našej škole

     • Samotesty pre žiakov

     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom školy, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov a odberových tyčiniek na domáce samotestovanie. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Záujem o samotesty vyjadríte prostredníctvom prihlásenia v systéme Edupage. Prihlasovanie je dostupné od 23.08. do 25.08. 2021 do 23:50 h.