•                                                                      

      

     https://www.ludskezdroje.gov.sk/                                                                                                      https://www.minedu.sk/    

      

     Názov projektu: 
     Bádam, bádaš, bádame

     Kód projektu v ITMS2014+:
     312011X674

     Typ projektu:
     dopytovo-orientovaný projekt

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     Poskytovateľ:   
     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiku

     Prijímateľ:   
     Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice  

     Celková výška oprávnených výdavkov: 135 909,90 EUR  
     Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 90%
     Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 122 318,91 EUR
     Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 13 590,99 EUR 

     Trvanie projektu:
     Začiatok realizácie: 08/2020
     Koniec realizácie: 07/2023

     Popis projektu:
     Cieľom projektu Bádam, bádaš, bádame Súkromného gymnázia, Dneperská 1, Košice je zlepšenie študijných výsledkov žiakov prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií a zručností v oblasti čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti.

     Projekt je orientovaný na cieľovú skupinu 160 žiakov a 12 učiteľov školy. Pôsobením cez obe cieľové skupiny dosiahne škola realizáciou projektových aktivít celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Projektové aktivity zahŕňajú realizáciu mimoškolskej činnosti a extra hodín v rámci aktivity 1. Ako kľúčová a nosná aktivita projektu, je orientovaná na realizáciu systému vzdelávania žiakov v predmetných  gramotnostiach. Aktivita 1 umožní v krátkodobom horizonte zlepšiť žiakom ich študijné výsledky, v strednodobom horizonte lepšie zvládnuť ďalší stupeň štúdia a v dlhodobom horizonte uplatniť sa na trhu práce. Zároveň vďaka nej škola zavedie komplexný systém dovzdelávania žiakov v uvedených gramotnostiach. Výstupom aktivity bude inovovaný školský vzdelávací program zahrňujúci extra hodiny nad rámec hodín financovaných zo štátneho rozpočtu.

     Ďalšia časť projektových aktivít je spojená s realizáciou vzdelávania na podporu rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti IKT zručností využiteľných pri rozvoji čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti žiakov a činnosť štyroch pedagogických klubov v rámci aktivity 2. Ide o aktivitu, ktorá komplementárne dopĺňa aktivitu 1. Je orientovaná na učiteľov ako druhú cieľovú skupinu projektu a venuje sa rozvoju ich profesijných kompetencií v snahe poskytnúť im dostatok know-how na to, aby na svojich hodinách dokázali viesť svojich žiakov k rozvoju zručností v oblasti predmetných gramotností. Aktivita je rozčlenená do podaktivít vzdelávanie učiteľov a pedagogické kluby.

     Hladkú a plynulú realizáciu projektu tak, aby sa jeho aktivitami dosiahli stanovené ciele a naplnila sa cieľová hodnota merateľných ukazovateľov zabezpečuje aktivita 3.

     Projekt bude prebiehať počas 3 školských rokov v období august 2020 až júl 2023 (36 mesiacov) a miestom realizácie jeho aktivít bude oblasť Košíc.

      

     Extra hodiny

     Mimoškolská činnosť

     Pedagogické kluby

     Verejné obstarávanie