Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkahttps://gymbosak.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 151

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
Sekunda22
Tercia23
Kvarta18
Kvinta16
Sexta16
Septima22
Oktáva0
Príma 2023/240
1.G7
Príma16

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnázium 
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnázium 
Príma 2023/24  
1.G7902 J gymnázium 
Príma7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ FCEANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPA
Sekunda1,64       1,59    1,55 
Tercia1,96       1,39    1,57 
Kvarta2,06       1,39    1,67 
Kvinta2       1,56    1,25 
Sexta2       1,94    1,44 
Septima2,05       1,771,3312,31 1,95 
Oktáva2,29        2,51,251,88   
Príma 2023/24               
1.G3       2,43    2,29 
Príma1,38       1,38    1,31 

TriedaESYESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJ
Sekunda      2,18 1,68   1  
Tercia      2,13 1,52  2,091,26  
Kvarta      1,94 1,33  1,611  
Kvinta      2,38 1,81  1,44   
Sexta      2,06 1,88  1,44   
Septima      2    1,73   
Oktáva             2,41 
Príma 2023/24               
1.G      3,14 2,71  2,14   
Príma        1,251  1  

TriedaKRJMNZMKTMKTMat bádateľMAT MSbMAT T9bMATMATCVMMMsMMsSMT9MT9BNBV
Sekunda       1,68       
Tercia       2,22       
Kvarta       1,61       
Kvinta       2,25       
Sexta       2,25       
Septima       2,18       
Oktáva2      1,94       
Príma 2023/24               
1.G       3,14       
Príma       1,63       

TriedaNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYE
Sekunda 1,671,64            
Tercia 1,791,61            
Kvarta 1,631,33            
Kvinta 1,88           1,19 
Sexta 1,42          1,06 
Septima 1,51,55          1,14 
Oktáva               
Príma 2023/24               
1.G 2,33           2,14 
Príma 1,6             

TriedaRUJSDHSEBSEDSEGSENSJL MSbSJL T9bSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9
Sekunda1,63        1,86   1,09 
Tercia1,44        1,91   1 
Kvarta1,5        1,61   1 
Kvinta1,38        2,38   1 
Sexta1,9        2,25   1 
Septima1,44 1,75221,25   1,86  2,131,09 
Oktáva  2,331,2531,71   2,47  1,251 
Príma 2023/24               
1.G1,25        3,14   1,57 
Príma1        1,81   1 

TriedaST9BSWJT9MT9STHDTSVTEVTRHProjVUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYV
Sekunda     1        1
Tercia     1     1   
Kvarta     1         
Kvinta     1     1   
Sexta     1     1   
Septima     1    1    
Oktáva     1    1    
Príma 2023/24               
1.G     1     1   
Príma     1        1

TriedaZAA
Sekunda 
Tercia 
Kvarta 
Kvinta 
Sexta 
Septima 
Oktáva 
Príma 2023/24 
1.G 
Príma 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Sekunda22117400200
Tercia23108500000
Kvarta18105300000
Kvinta1684400000
Sexta1675400000
Septima22710500010
Oktáva000000000
Príma 2023/24000000000
1.G713120020
Príma16133000000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bad_Finančný 22 Mgr. Peter Albert
Bad_MAT_MS0 RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.
Bad_MAT_T916 RNDr. Miriam Melišová - Čugová
Bad_Prírodovedný16 Mgr. Lenka Gürtler
Bad_SJL_MS1 Mgr. Katarína Olejárová
Bad_SJL_T916 Mgr. Hana Laktičová

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 22. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: