Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkahttps://gymbosak.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Zriaďovateľ školyRNDr.Dušan Bosák0556798969bosak.dusan@gymbosak.sk
Riaditeľka školyRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969melisova.miriam@gymbosak.sk
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr.Ivana Šmelková0556748969smelkovaivana@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičov  
 Michaela Grocká 
 Mgr.Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRNDr.Dušan Bosák
SídloDneperská 2, 04012 Košice
Telefón0556748969
E-mailgymbosak@gymbosak.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy pravidelne zasadala a prerokovala požiadavky a návrhy rodičov a žiakov školy, smerujúce k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 161

Počet tried: 9


TriedaPočet žiakov
Príma23
Sekunda21
Tercia16
Kvarta20
Kvinta26
Sexta19
Septima17
Oktáva17

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP222
ZPS10
Na dohodu00
 222

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu02929

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia. Na výučbu predmetov Informatika a Programovanie sme zabezpečili aj učiteľov s praxou z prostredia IT platforiem.

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Septima pre Prímu - Rozbor vody/farby nám umožňujú vidieť

24.09.2021 naši septimáni prakticky ukázali prímanom akými spôsobmi je možné určiť kvalitatívny rozbor vody. Zmena farby je spjená s priebehom chemickej reakcie. Farebná zmena nám umožňuje globálne vidieť, ako sa atómy prostredníctvom elektrónov popreskupujú. 

 

Krajský festival vedy a techniky 2021 - AMAVET

Dnes, 22.10.2021 sa uskutočnil už 24.ročník Krajského festivalu vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). V novembri 2021 sa uskutoční celoslovenské finále, z ktorého najlepšie projekty postupujú na európske a medzinárodné súťaže. Táto súťaž už tradične je veľmi náročná. Hodnotiteľmi sú odborníci z TUKE a PrF UPJŠ KE pre každú kategóriu. Našu školu dnes reprezentovali:

1. Michal Novák z Oktávy s projektom: Platforma na vývoj automatizovaných systémov auta,

2. Matej Olekšák a Ondrej Varga z Oktávy s projektom: Inteligentný termostat

 

Geografická olympiáda - školské kolo

V stredu 24, 11. 2021 sa uskutočnil 50. ročník Geografickej olympiády. V školskom kole v kategórii E, F sa stretli nadšenci geografie a online formou zabojovali o postup do okresného kola. Súťaž už tradične patrí k tým obľúbeným,  v ktorej naša škola získava popredné umiestnenia. Držíme palce všetkým súťažiacim.

 

Múzeum obetí komunizmu

9.11.2021 navštívila Sexta Múzeum obetí komunizmu. V rámci životológie a pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa zoznámili s osudmi obetí komunizmu, ktorí boli prenasledovaní, donútení k ťažkým prácam v nútených táboroch, odvlečení do gulagov,  stali sa obeťami kolektivizácie a režim ich obral o rodinný majetok, popravení. Toto múzeum je venované všetkým ľuďom, ktorí nesklonili hlavu, aj napriek tomu, že by to bolo pre nich jednoduchšie.

 

Olympiáda kritického myslenia - celoslovenské kolo

13.12.2021 dostali naši študenti vyšších ročníkov možnosť súťažiť v celoslovenskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Sme veľmi radi, že dvaja študenti túto možnosť využili a nadviazali  na úspechy v Debatnej lige,  našich dnes už bývalých študentov Ing.Maroša Filčáka (absolvent STU FCHPT Bva odbor Chemické inžinierstvo) a Jakuba Tomka (študent LF UPJŠ KE) V 1.kategórii (študenti 1.a 2.ročníka SŠ) súťažilo 531 študentov zo 70tich slovenských SŠ.

Najvyšší počet bodov v súťaži bol 89,5.

Samko Tomčo z Kvinty sa umiestnil na 43.mieste,  s počtom bodov 69

Adamko Kovalčík zo Sexty sa umiestnil na 63.mieste, s počtom bodov 66,5

 

Súťaž mala tri časti:

1. Mediálna gramotnosť - študenti riešili úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

2. Manipulácia a interpretácia dát - v tejto časti si študenti otestovali svoje schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

3.  V časti Argumentácia boli hodnotené argumentačné zručnosti študentov.Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument: Súčasťou tejto časti boli tiež  úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

 

Príma - Krajské kolo odznaku všestrannosti

21.03.222 sa žiaci Prímy, Klaudia, Dominik a Dário, pod vedením Mgr.Juríkovej zúčastnili športovej súťaže v atletických disciplínach družstiev a jednotlivcov. Súťaž organizoval Slovenský olympijský výbor.

 

EKO HACKATHON 2022

Súťažilo 6 tímov pod vedením šiestich mentorov odborníkov z praxe. Témy: voda a vzduch. Zadanie: vidieť problém, nájsť realizovateľné riešenie problému, riešením osloviť čo najširšiu komunitu,  reálne znížiť ekologickú záťaž v projektovanej oblasti. Zadanie splnili všetky tímy, rozhodujúcim faktorom bolo čo najjednoduchšie riešenie s preukázateľne masívnym dopadom na komunitu. Tím C spolu s Katkou, Maxom a Adamkom získali 2.miesto a špeciálnu cenu s podporou UNICEF na realizáciu projektu v našej škole.  Výborná organizácia, vysoko aktuálna téma, množstvo zdrojovaných informácií, konkrétne príklady riešení z praxe, iný spôsob vzdelávania.Veľké poďakovanie našim študentom za ich prácu. Na hackathone menili a zmenia tento svet.

 

Celoslovenské kolo FLL

Náš dneperský "D1 Team" to dal minulý štvrtok 21.04.2022 v košickom regionálnom kole FIRST® LEGO® League na jednotku s hviezdičkou;) Pod vedením našich skúsených LEGO "velkáčov" - Mateja, Miša a Ondra ako celkoví víťazi postúpili z 1. miesta do celoslovenského kola tejto celosvetovej robotickej súťaže

 

AntiHybrid

Študenti Sexty a Septimy sa dnes zúčastnili veľmi poučnej a dôležitej besedy pod vedením plk. Kovaříka z Ministerstva vnútra a vzácnej návštevy z americkej FBI, agenta Deeba. Študenti s nimi diskutovali o hybridných hrozbách, hoaxoch, falošných správach ale aj o tom ako je možné spolupracovať s FBI.

 

 

Dni Európy 2022

Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do ulíc Košíc naživo a v novom formáte a naši Sextáni a Septimáni boli pri tom. Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bolo „Tvoríme budúcnosť spoločne“. Rok 2022 je taktiež Európskym rokom mládeže, preto sa tohtoročný program prihováral v prvom rade mladým ľuďom, ktorí sú hlavným stavebným kameňom našej spoločnej európskej budúcnosti.

 

Týždeň vedy na Jadrovke ČVUT 2022

Septimánka Mirka sa zúčastnila v dňoch 19.06. - 24.06.2022 letnej školy, ktorú organizovala Fakulta jaderní a  fyzikálně inženýrská ČVUT. V rámci týždňa vedy absolvovala tento program, ktorý riešil aktuálne témy v týchto miniprojektoch. Cieľom letnej školy bolo vyskúšať si na vlastnej koži vedecko-výskumnú prácu, zistiť ako pracujú vedci, dozvedieť sa mnoho nového z oblasti prírodných a technických vied, a tiež navštíviť zaujímavé miesta.

 

ECDL 2022

Tento školský rok žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky. Zúčastnilo sa ich 8 žiakov z druhého a štvrtého ročníka. Skúšky prebehli v rámci projektu IT akadémia, kde žiaci mali možnosť z 8 modulov vybrať  4 moduly: M2 – Základy práce s počítačom, M3 – Spracovanie textu, M4 – Tabuľkový kalkulátor, M5 – Používanie databáz, M6 – Prezentácia, M7- Základy práce online, M9 – Práca s obrázkami a grafikou, M12 – Bezpečnosť pri práci s IKT.

 

Matematický klokan 2022

Žiaci našej školy aj tento rok sa zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN v pondelok 11.4.2022. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov a po roku mohli znova svoje vedomosti preveriť v prezenčnej forme v dvoch kategóriách Benjamín a Kadet. Úspešným riešiteľom sa stal Daniel Justin zo Sekundy, ale gratulácia, samozrejme, patrí aj ostatným šikovným študentom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže.

 

Festival vedy Praha 2022

Žiaci Sexty a Septimy navštívili Festival vedy v Prahe. Na festivale sa prezentovalo 101 fakúlt českých univerzít. Zúčastnili sme sa tiež odborných prednášok, ktoré organizovala FEL ČVUT:

1. DDoS - kybernetické útoky pre každeho? alebo 5 tipov, ako sa nestať obeťou kyberzločinu

2. Čítala som to na inetrnete, tak to musí byť pravda. Alebo nie?

3. Klimatická zmena a voda v krajine

4. Softskills v energetike

 

Študenti podľa vlastného budúceho študijného záujmu, mali možnosť pýtať sa na obsah predmetu štúdia, zistiť kam smeruje vzdelávanie a zručnosti vysokoškolákov v budúcnosti. Súčasťou festivalu boli aj experimenty a ukážky riešení vedeckých otázok, ktoré fakulty riešia.

 

Kika a Simi postúpili do medzinárodného kola v environmentálnej súťaži

Cez víkend sa Simi a Kika zúčastnili na česko-slovenskej environmentálnej súťaži v Brne, ktorú organizovala česká environmentálna nadácia Nadace partnerství. Do súťaže  išli dievčatá s nápadom spojiť komunity študentov prostredníctvom prírody. Súťažilo 11 vybraných tímov, každý tím predstavil vlastný originálny nápad. Podstatou súťaže bolo odprezentovať a obhájiť projekt - výstavbu záhonu na našej škole v zmysle permakultúry. Súčasťou  prezentácie bolo aj dievčatami kompletne vytvorené video, ktoré zachytáva dynamiku prác na záhone od začiatkov až po finálny výsledok. Po záverečných obhajobách, porota vybrala tri najlepšie tímy, medzi ktorými je aj projekt EkoNádychPreMladých 2022, autormi ktorého je Kika, Simi a Tibor. Dievčatám srdečne blahoželáme k postupu a držíme im palce

 

 

28.05.2022 sa náš Dneperský "D1 Team" zúčastnil národného finále medzinárodnej technologickej súťaže FIRST® LEGO® League Challenge v sezóne 2021/2022 s podtitulom "CARGO CONNECT". V súťaži spočívajúcej v turnaji pozostávajúcom zo štyroch rovnocenne hodnotených častí: Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu, Základné hodnoty, to našemu Dneperskému tímu v zložení Adam, Arthur, Katka, Lili, Lucka, Maxo, Miška, Naty a Samo "spolu natoľko ladilo", že sa v kategórii "Základné hodnoty" umiestnil na 2. mieste. Spomedzi 14 zúčastnených tímov z celého Slovenska patrí našemu D1 Team-u celkovo 6. miesto.

 

Kika a Simi - klimatické hrdinky

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili a pomohli pri výstavbe záhonu pred našou školou. Po úspešnom národnom kole sme vyhrali aj medzinárodné. Tešíme sa a prajeme pekné prázdniny.Kika,Simi.

Garanti súťaže:

Federal Ministry for the environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer

European Climate Initiative

Nadace partnerstvi Lidé a příroda

 

 

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Naša škola je zapojená do dlhodobého projektu z OP Ľudské zdroje: Bádam, bádaš, bádame a krátkodobých projektov organizovaných Mestskou časťou Košice nad jazerom


Dlhodobá spolupráca s mestskou časťou Košice Nad jazerom v rámci projektov:

·         Malí veľkí kamaráti

·         Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

 

 

Dlhodobý projekt s PrF UPJŠ v Košiciach v rámci rozvoja zručností v chemickom laboratóriu:

·         be ready for the future

 

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/21 sme nemali inšpekciu na Súkromném gymnáziu.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

Materiálne vybavenie školy :

·         49 PC,

·         5 notebookov,

·         6 tlačiarní,

·         5 dataprojektorov,

·         2 scanery,

·         2 digitálne fotoaparáty,

·         2 video kamery, 2 spätné projektory,

·         videomikroskop,

·         interaktívna tabuľa,

·         materiálne vybavenie pre modernú výučbu fyziky – IP COACH,

·         všetky triedy sú napojené na internet pevným káblom alebo WIFI zariadením

·         pri využívaní didaktickej techniky  je učiteľom k dispozícii technik školy pre prácu s didaktickou technikou.

·         trieda spĺňa hygienické požiadavky,

·         audiovizuálna technika, interaktívne dataprojektory, notebook, interaktívna tabuľa,

·         moderné učebné pomôcky,

·         trieda je upravená tak, aby sa v nej žiaci aj učiteľ cítili dobre a tiež v súlade s požiadavkami na bezpečnosť práce,

·         pracovné pomôcky sú zabezpečené tak, aby spĺňali aj dizajnovo aj didakticky súčasnosť

·         usporiadanie lavíc a zasadací poriadok umožňuje všetkým žiakom rovnako vidieť prácu na tabuli

·         v triede, resp.na školskej chodbe je vytvorená oddychová zóna pre žiakov a priestor na občerstvenie,

·         trieda je upravená tak, aby sme predišli rušivým momentom žiakov (žalúzie, chodba ktorá nie je priechodová)

 

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Súkromné gymnázium dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 4

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 26

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 20

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 18

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 16


 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2828
prijatí2424
% úspešnosti8585

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Rodičia záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu mali dve možnosti ako vyplniť prihlášku:

1. elektronická prihláška prostredníctvom EduPage gymbosak,

2. elektronická prihláška prostredníctvom ZŠ

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok  2021/22 v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odbor 7902 J 00  gymnázium – osemročné štúdium

1. Uchádzači o štúdium na Súkromnom gymnáziu konajú prijímacie skúšky. Záujemca o štúdium zašle na Súkromné gymnázium riadne vyplnenú Elektronickú prihlášku (nájdete v sekcii „Pre záujemcov“) alebo papierovú prihlášku prostredníctvom ZŠ ktorú navštevuje.

2. Uchádzači o prijatie sú pozvaní na prijímacie skúšky prostredníctvom e-mailu, elektronickej schránky, alebo doručením papierovej pozvánky poštou.

3. Uchádzači na prijímacích skúškach zo SJL a MAT môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

 

Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

a. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;

b. ktorý dosiahol vyšší bodový bonus vo vedomostných súťažiach na ZŠ.  Každý výsledok v súťažiach  je ohodnotený bodmi tak, že:

- najvyšší počet bodov je udelený za 1.miesto vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí: 1.,2.,3 miesto, -

- najvyšší počet bodov je udelený za celoslovenskú úroveň vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí:  celoslovenská – krajská – regionálna – obvodná – školská

4. Prijímacia skúška sa koná  vždy v dni a dátume, ktoré je možné overiť na stránke MŠ SR a to v trvaní:

a. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,

b. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

 

5. Úspešní uchádzači budú po vyhodnotení písomných skúšok a zasadnutí Prijímacej komisie zoradení podľa získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijmeme najviac 17 uchádzačov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet miest.

 6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravíme formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe odporúčania špeciálneho pedagóga.  Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

 7. Ak počet prijatých žiakov nenaplní zriaďovateľom školy stanovený počet, a o prijatie požiadajú žiaci, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky na iné gymnázium a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miest, riaditeľka školy ich výsledky prijímacej skúšky z MAT a SJL akceptuje. Po dôkladnom zvážení, žiaci môžu byť prijatí. 

 8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

 9. Dokladom o umiestnení a úrovni vo vedomostnej súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená základnou školou priložená k prihláške na štúdium.

 10. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť prihlásiť sa pred konaním prijímacej skúšky na "Prípravné sobotné  dopoludnie", kde si upevnia a precvičia vybrané typové úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Pozvánka príde rodičom e-mailom, do elektronickej schránky alebo poštou. 

 

 

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
Príma7902 J gymnázium
Sekunda7902 J gymnázium
Tercia7902 J gymnázium
Kvarta7902 J gymnázium
Kvinta7902 J gymnázium
Sexta7902 J gymnázium
Septima7902 J gymnázium
Oktáva7902 J gymnázium

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ FCEANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPA
Príma1,59       1,68    1,5 
Sekunda1,74       1,57    1,65 
Tercia1,8       1,5    1,6 
Kvarta2,24       2,35    1,76 
Kvinta2       1,67    1,73 
Sexta2,04       2,08    1,52 
Septima1,94       1,71112,44 1,47 
Oktáva2,29        112,44   

TriedaESYESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJ
Príma        1,551  1,41  
Sekunda      2,04 1,91   2,04  
Tercia      2,25 1,55  2,51,55  
Kvarta      2,24 2  1,592,12  
Kvinta      2,27 1,73  1,53   
Sexta      2,28 2,04  1,72   
Septima      2,12    1,651  
Oktáva             2,29 

TriedaKRJMNZMKTMKTMat bádateľMAT MSbMAT T9bMATMATCVMMMsMMsSMT9MT9BNBV
Príma       1,64       
Sekunda       1,7       
Tercia       1,8       
Kvarta       2,24       
Kvinta       2,2       
Sexta       2,24       
Septima       2,35       
Oktáva       2,06       

TriedaNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYE
Príma 1,4             
Sekunda 1,791,57            
Tercia 21,75            
Kvarta 2,221,53            
Kvinta 1,4           1,8 
Sexta 2,21,88          1,44 
Septima 1,541,82          1,47 
Oktáva               

TriedaRUJSDHSEBSEDSEGSENSJL MSbSJL T9bSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9
Príma1,24        1,73   1 
Sekunda1,44        2,13   1 
Tercia1,45        1,95   1 
Kvarta1,5        2,59   1 
Kvinta1,7        2,07   1 
Sexta1,45        1,76   1 
Septima1,5 21,252,51   1,88  11 
Oktáva  112,831,07   2,76  21 

TriedaST9BSWJT9MT9STHDTSVTEVTRHUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYVZAA
Príma     1       1 
Sekunda     1       1 
Tercia     1    1,05    
Kvarta     1         
Kvinta     1         
Sexta     1    1    
Septima     1   1     
Oktáva     1   1     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma22129100000
Sekunda23811400000
Tercia2066800000
Kvarta1763800000
Kvinta1563600000
Sexta2589800000
Septima1874601000
Oktáva000000000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Súkromné gymnázium využíva nástroje, ktoré vedú k úspešnému vykonaniu maturitnýách skúšok a tiež k úspešnému nielen prijatiu, ale aj absolvovaniu vysokej školy resp.univerzity

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bádanie - Finančná gramotnosť18 Mgr. Peter Albert
Bádanie - Prírodovedný krúžok21 Mgr. Lenka Gürtler
Bádanie - T9 MAT15 RNDr. Miriam Melišová - Čugová
Bádanie - T9 SJL15 Mgr. Hana Laktičová
Matematika na vysokú školu4 RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Foriem a možností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho, len treba chcieť a venovať úsilie a čas tejto činnosti, výsledok sa určite dostaví.

Naša škola spolupracuje s rodinou v dvoch formách, a to skupinovou formou spolupráce s rodičmi a individuálnou formou spolupráce.

Skupinové formy spolupráce:

 • prednášky a besedy na vybrané témy, ktoré sami rodičia považujú v súčasnosti za najaktuálnejšie (napr. Agresívne prejavy detí v škole, Šikana a jej formy, Detské neurózy...) – zabezpečuje podľa potreby Koordinátor prevencie
 • informovanie rodičov o inovačných programoch, inovovaných učebných plánoch a učebných osnovách v škole – zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • spolupráca s rodičmi a budovanie dôvery na vybraných školských aktivitách: Imatrikulácia, Vianočná besiedka, Stužková slávnosť, Deň športu, Deň detí

Individuálne formy spolupráce s rodičmi:

 • poskytovanie najvýznamnejších informácií o škole, vedení školy a jednotlivých učiteľoch, štruktúre vzdelávania - zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • pravidelné informovanie rodičov o pokroku dieťaťa v učení a správaní – aj prostredníctvom štyroch rodičovských združení / šk.rok
 • oboznamovanie s programom rodičovských združení vopred, aby si mohli pripraviť otázky a byť aktívnejší,
 • venovanie špeciálnej pozornosti neúplným rodinám, resp. rodinám s osvojeným dieťaťom,
 • pravidelné informovanie rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, nielen o problémoch.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Súkromné gymnázium je školou v ktorej garantujeme rodičom nižší počet žiakov v triedach, čím posilňujeme možnosti individuálneho prístupu učiteľov ku žiakom.

Záver

Vypracovala: RNDr.M.Melišová-Čugová

V Košiciach, 21. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 20.októbra 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odsúhlasila výsledky Záverečnej správy Súkromného gymnázia za šk.rok 2021/22, dňa 24.októbra 2022

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy RNDr.Dušan Bosák, schválil výsledky Záverečnej správy za šk.rok 2021/22 dňa 24.otóbra 2022