Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
ZriaďovateľDušan Bosák, RNDr.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Zriaďovateľ školyRNDr.Dušan Bosák0556798969bosak.dusan@gymbosak.sk
Riaditeľka školyRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969melisova.miriam@gymbosak.sk
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr.Ivana Šmelková0556748969smelkovaivana@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičov  
 Michaela Grocká 
 Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK MatematikaRNDr.Katarína Ráczová, PhD.MAT, INF, FYZ 
PK Slovenský jazyk a literatúraMgr. Hana LaktičováSJL,UKL, OBN, ETI, DEJ, TSV, NBV 
PK Cudzie jazykyPaedDr. Andrea Kolesárová-KováčováANJ, NEJ, RUJ 
PK Prírodovedné predmetyMgr. Jana KozákováGEG, BIO, CHE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 193

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma220
Sekunda151
Tercia211
Kvarta230
Kvinta200
Sexta172
Septima170
Oktáva200

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 28

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 24

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 22


 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2828
prijatí2424
% úspešnosti8585

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVFCVCCVMDEJFYZGEGCHEINFKAJMATNEJOBNPRO
Príma1,951,36   1,32 1,41 1,18 1,911,36  
Sekunda2,131,2   1,332,071,53 1,4 2,21,251,6 
Tercia1,91,24   1,191,141,481,11,43 1,861,221,67 
Kvarta1,581,33   1,381,541,381,43  1,331,21,381,42
Kvinta2,41,8   1,61,852,151,65 2,21,951,6 1,65
Sexta1,761,71   1,412,291,471,71  2,121,781,651,35
Septima2,061,821,51,142,251,412,18 1,29  2,761,31,711,76
Oktáva2,1 11,51,71     2,192,141,89  

TriedaRUJSEBSEDSEGSENSJLSPSSPR
Príma1    1,82 1
Sekunda1,14    1,67 1
Tercia1,5    1,57 1
Kvarta1,16    1,63 1
Kvinta1,4    1,65 1
Sexta1,75    1,88 1
Septima1,332  1,432,352,251
Oktáva 1,671,752,381,52,382,41

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma22126400000
Sekunda1585200000
Tercia21145200000
Kvarta23157100000
Kvinta20103700000
Sexta17411200000
Septima1755700000
Oktáva20102800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma2244720,3244720,3200,00
Sekunda1560342,7060342,7000,00
Tercia2173935,1973334,9060,29
Kvarta23193083,91193083,9100,00
Kvinta20100650,30100650,3000,00
Sexta1782548,5382548,5300,00
Septima17166497,88162495,53402,35
Oktáva20141170,55141070,5010,05
Prijatý400,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

Rozhodnutím mistra školstva, zo dňa 24.03.2020, boli EČ, PFIČ a ÚFIČ MS 2020 z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19, zrušené

Známku na maturitnom vysvedčení sme žiakom vypočítali ako aritmetický priemer koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoc ročníkov. Všetci žiaci so známkou súhlasili. Všetci žiaci prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa tejto možnosti vzdali.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB220(13/7)7562-2,1520
Biológia 6(2/4)33---1,506
Dejepis 4(3/1)211--1,754
Fyzika 3(1/2)2----1,002
Geografia 7(5/2)232--2,007
Chémia 5(2/3)4----1,004
Informatika 6(6/0)42---1,336
Matematika 7(5/2)5----1,005
Nemecký jazykB21(1/0)--1--3,001
Občianska náuka 5(3/2)113--2,405
Slovenský jazyk a literatúra 20(13/7)946101,9520

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Súkromné gymnázium nerealizuje praktickú časť MS

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

Naša škola poskytuje žiakom dobrovoľný výber nepovinne voliteľných prírodovedných predmetov, ktoré rozširujú ponuku povinne voliteľných predmetov. Touto možnosťou reagujeme na požiadavky univerzít a trhu práce, t.z. mať zručnosti komplexného charakteru s dôrazom na matematiku, informatiku a prírodovedné predmety.Tieto predmety si žiaci vyberajú na základe ich budúceho profesionálneho zamerania.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce vzdelávanie umožňujeme našim žiakom:

- realizáciou krúžkových aktivít,

- vzdelávacích exkurzií,

- návštevami kultúrnych podujatí,

- spoluprácou s inštitúciami, ktorých aktivity napomáhajú rozvíjať zručnosti v rámci prierezových tém.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25   
ZPS0   
Na dohodu4   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02929
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu02929

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Olympiáda v anglickom jazyku Okresné kolo: 

·         Alexander Kocper – 2.miesto

·         Matej Olekšák – 3.miesto

Informatika – Regionálne kolo:

Tím: G4+2 · 2. miesto (kat. Robot Game)

 • Zloženie tímu: Esther Šiňanská, Michaela Matejová, Lucia Levická - Príma; Matej Olekšák, Michal Novák, Ondrej Varga, Oliver Poliačik - Sexta

Tím: G4+2 · špeciálna cena (kat. Výskumný projekt)

·         Zloženie tímu: Esther Šiňanská, Michaela Matejová, Lucia Levická - Príma; Matej Olekšák, Michal Novák, Ondrej Varga, Oliver Poliačik - Sexta

Tím: G4+2 · 3. miesto (celkové umiestnenie)

·         Zloženie tímu: Esther Šiňanská, Michaela Matejová, Lucia Levická - Príma; Matej Olekšák, Michal Novák, Ondrej Varga, Oliver Poliačik – Sexta

AMAVET:

Ján Varga – sa zúčastnil 31st EU Contest for Young Scientists v Bulharsku, ako jeden z víťazov celoslovenskej súťaže vedeckých projektov

Ambasadorská škola:

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku koncom septembra v rámci tretieho ročníka projektu ocenila 20 prihlásených škôl. Medzi nimi nechýbalo ani naše gymnázium. Cieľom tohto programu je šírenie informácií o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Popri samotných faktoch o EÚ ide najmä o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - jeho význam pre náš každodenný život a potenciál pre zmenu Európy v budúcnosti podľa predstáv mladých.

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Palác zázrakov – Budapešť

Krúžkovanie vtákov v Drienove

Múzeum Vojtecha Löfflera - Vtedy na Východe, vtedy na Západ

Štátne divadlo v Košiciach – Rysavá jalovica

Umenie je vesmír, v ktorom je dovolené všetko

Prvý dotyk so slobodou

Matematika je spoločným jazykom pre všetky vedné disciplíny

 

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty


Dlhodobá spolupráca s mestskou časťou Košice Nad jazerom v rámci projektov:

·         Malí veľkí kamaráti

·         Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

 

 

Dlhodobý projekt s PrF UPJŠ v Košiciach v rámci rozvoja zručností v chemickom laboratóriu:

·         be ready for the future

 

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia zameraná na rozvoj prírodovednej gramotnosti a rozvoj praktických zručností žiakov v predmetoch: BIO, CHE, FYZ, GEG

Závery inšpekcie: Pokračovať v nastavenom type vzdelávania, v realizácii prírodovedných krúžkov a činností, ktoré podporujú rozvoj praktických zručností žiakov.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

Materiálne vybavenie školy :

·         49 PC,

·         5 notebookov,

·         6 tlačiarní,

·         5 dataprojektorov,

·         2 scanery,

·         2 digitálne fotoaparáty,

·         2 video kamery, 2 spätné projektory,

·         videomikroskop,

·         interaktívna tabuľa,

·         materiálne vybavenie pre modernú výučbu fyziky – IP COACH,

·         všetky triedy sú napojené na internet pevným káblom alebo WIFI zariadením

·         pri využívaní didaktickej techniky  je učiteľom k dispozícii technik školy pre prácu s didaktickou technikou.

·         trieda spĺňa hygienické požiadavky,

·         audiovizuálna technika, interaktívne dataprojektory, notebook, interaktívna tabuľa,

·         moderné učebné pomôcky,

·         trieda je upravená tak, aby sa v nej žiaci aj učiteľ cítili dobre a tiež v súlade s požiadavkami na bezpečnosť práce,

·         pracovné pomôcky sú zabezpečené tak, aby spĺňali aj dizajnovo aj didakticky súčasnosť

·         usporiadanie lavíc a zasadací poriadok umožňuje všetkým žiakom rovnako vidieť prácu na tabuli

·         v triede, resp.na školskej chodbe je vytvorená oddychová zóna pre žiakov a priestor na občerstvenie,

·         trieda je upravená tak, aby sme predišli rušivým momentom žiakov (žalúzie, chodba ktorá nie je priechodová)

 

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ vzdelávania na našom gymnáziu sme postavili aj na tom, že učíme žiakov získavať tieto kompetencie:

1.    kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa (mimo iného je to potreba učenia na sebarealizáciu, efektívne učenie, práca s informáciami, samostatné pozorovanie experimentovanie, tvorivé spracovávanie a spätná väzba)

2.    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) (tam nám pôjde o využívanie informácií, vyjadrovanie a prezentovanie vlastnej práce, komunikáciu v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch, uvedomovanie si vlastnej zodpovednosti)

3.    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky (tu chceme zlepšiť používanie matematického myslenia na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, zlepšiť používanie základov prírodovednej gramotnosti, ktorá umožňuje robiť vedecky podložené úsudky)

4.    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: (pôjde nám o schopnosť efektívne využívať informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, vyjadrovaní svojich myšlienok a riešení problémov reálneho života)

5.    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy (žiak sa zdokonalí v rozpoznávaní problému, plánovaní spôsobu riešenia, kritickom myslení, využívaní vedomosti pre rôzne varianty riešenia ...)

6.    kompetencie (spôsobilosti) občianske (prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, chápe základné demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky..)

7.    kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne (spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, prispieva k diskusii v menšom aj väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania...)

8.    kompetencie (spôsobilosti) pracovné (zvažuje svoje predpoklady, chápe princípy podnikania, vie použiť vedomosti pri práci, je flexibilný pri inováciách..)

9.    kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočňovaniu svojich cieľov, plánuje a riadi nové projekty..)

10.  kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry (orientuje sa v umeleckých smeroch, vie používať vhodné vyjadrovacie prostriedky, správa sa kultivovane a je empatický k prejavom iných kultúr..)

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Súkromné gymnázium dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Súkromné gymnázium vytvára priaznivé podmienky pre psychohygienu svoich študentov tak, že optimalizuje sociálne vzťahy, posilňuje duševnú sviežosť a tvorivosť učiteľov a žiakov. Snahou vedenia je hľadanie možností vyhýbania sa jednotvárnosti v práci a vo voľnom čase, viesť študentov k zvládaniu náročných životných situácií (riešenie konfliktov) . Cieľom každého učiteľa je citlivo riešiť konfliktné situácie, objektívne hodnotiť žiaka, vytvárať priaznivé podmienky pre jeho ďalší rozvoj.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Krúžok nemeckého jazyka16 Mgr. Peter Albert
Matematika bez problémov7 Mgr. Júlia Čierna
Matematika hravo16 RNDr. Miriam Melišová-Čugová
Prírodovedný krúžok6 Mgr. Jana Kozáková
Slovenčina hravo16 Mgr. Hana Laktičová
Slovenský jazyk pre maturantov18 Mgr. Katarína Olejárová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Foriem a možností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho, len treba chcieť a venovať úsilie a čas tejto činnosti, výsledok sa určite dostaví.

Naša škola spolupracuje s rodinou v dvoch formách, a to skupinovou formou spolupráce s rodičmi a individuálnou formou spolupráce.

Skupinové formy spolupráce:

 • prednášky a besedy na vybrané témy, ktoré sami rodičia považujú v súčasnosti za najaktuálnejšie (napr. Agresívne prejavy detí v škole, Šikana a jej formy, Detské neurózy...) – zabezpečuje podľa potreby Koordinátor prevencie
 • informovanie rodičov o inovačných programoch, inovovaných učebných plánoch a učebných osnovách v škole – zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • spolupráca s rodičmi a budovanie dôvery na vybraných školských aktivitách: Imatrikulácia, Vianočná besiedka, Stužková slávnosť, Deň športu, Deň detí

Individuálne formy spolupráce s rodičmi:

 • poskytovanie najvýznamnejších informácií o škole, vedení školy a jednotlivých učiteľoch, štruktúre vzdelávania - zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • pravidelné informovanie rodičov o pokroku dieťaťa v učení a správaní – aj prostredníctvom štyroch rodičovských združení / šk.rok
 • oboznamovanie s programom rodičovských združení vopred, aby si mohli pripraviť otázky a byť aktívnejší,
 • venovanie špeciálnej pozornosti neúplným rodinám, resp. rodinám s osvojeným dieťaťom,
 • pravidelné informovanie rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, nielen o problémoch.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Dlhodobá spolupráca s bývalými študentmi nášho gymnázia:

Táto aktivita sa nám asi osvedčila najviac. Naši bývalí študenti sa k nám pravidelne vracajú a pozývame si ich na diskusiu priamo do tried. Títo žiaci sú už väčšinou po ukonšní univerzitného štúdia a majú našim žiakom čo povedať priamo z praxe. Súčasne sú pre nich dôveryhodní, pretože sú cirka v podobnom veku a dokážu s nimi komunikovať v ich jazyku a s ohľadom na záujmy mladých. Medzi našich bývalých žiakov, s ktorými spolupracujeme dlhodobo patria:

Mgr.Viliam Kováč – odborný asistent a organický chemik - Masarykova univerzita, Brno

Ing.Maroš Filčák – chemický inžinier BASF

MUDr.et MUDR.et DrMed.Ivo Peto – prednosta neurologickej kliniky Freiburgh

Stanislav Mácha – EastCubator

MUDr. Marián Kurečko – kardiológ VÚSCH Košice

MUDr. Daniela Schreierová – neurológ, FNsP Košice

Mgr.Matúš Tomko – bioinformatik, VÚT Brno

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracovala: RNDr.Miriam Melišová-Čugová

V Košiciach, 20. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22. októbra 2020

Vyjadrenie rady školy

Bez pripomienok rady školy.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil záverečnú správu o VVČ za rok 2019/20 bez pripomienok dňa 23. októbra 2020.