Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkahttps://gymbosak.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 173

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
Príma22
Sekunda23
Tercia20
Kvarta17
Kvinta15
Sexta25
Septima18
Oktáva0

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnázium 
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnázium 
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnáziumprogramovanie

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ FCEANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPA
Príma1,59       1,68    1,5 
Sekunda1,74       1,57    1,65 
Tercia1,8       1,5    1,6 
Kvarta2,24       2,35    1,76 
Kvinta2       1,67    1,73 
Sexta2,04       2,08    1,52 
Septima1,94       1,71112,44 1,47 
Oktáva2,29        112,44   

TriedaESYESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJ
Príma        1,551  1,41  
Sekunda      2,04 1,91   2,04  
Tercia      2,25 1,55  2,51,55  
Kvarta      2,24 2  1,592,12  
Kvinta      2,27 1,73  1,53   
Sexta      2,28 2,04  1,72   
Septima      2,12    1,651  
Oktáva             2,29 

TriedaKRJMNZMKTMKTMat bádateľMAT MSbMAT T9bMATMATCVMMMsMMsSMT9MT9BNBV
Príma       1,64       
Sekunda       1,7       
Tercia       1,8       
Kvarta       2,24       
Kvinta       2,2       
Sexta       2,24       
Septima       2,35       
Oktáva       2,06       

TriedaNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYE
Príma 1,4             
Sekunda 1,791,57            
Tercia 21,75            
Kvarta 2,221,53            
Kvinta 1,4           1,8 
Sexta 2,21,88          1,44 
Septima 1,541,82          1,47 
Oktáva               

TriedaRUJSDHSEBSEDSEGSENSJL MSbSJL T9bSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9
Príma1,24        1,73   1 
Sekunda1,44        2,13   1 
Tercia1,45        1,95   1 
Kvarta1,5        2,59   1 
Kvinta1,7        2,07   1 
Sexta1,45        1,76   1 
Septima1,5 21,252,51   1,88  11 
Oktáva  112,831,07   2,76  21 

TriedaST9BSWJT9MT9STHDTSVTEVTRHUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYVZAA
Príma     1       1 
Sekunda     1       1 
Tercia     1    1,05    
Kvarta     1         
Kvinta     1         
Sexta     1    1    
Septima     1   1     
Oktáva     1   1     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma22129100000
Sekunda23811400000
Tercia2066800000
Kvarta1763800000
Kvinta1563600000
Sexta2589800000
Septima1874601000
Oktáva000000000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bádanie - Finančná gramotnosť18 Mgr. Peter Albert
Bádanie - MS8 MAT0 RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.
Bádanie - MS8 SJL0 Mgr. Katarína Olejárová
Bádanie - Prírodovedný krúžok21 Mgr. Lenka Gürtler
Bádanie - T9 MAT15 RNDr. Miriam Melišová - Čugová
Bádanie - T9 SJL15 Mgr. Hana Laktičová
Matematika na vysokú školu4 RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 30. septembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: