Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
ZriaďovateľDušan Bosák, RNDr.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Zriaďovateľ školyRNDr.Dušan Bosák0556798969bosak.dusan@gymbosak.sk
Riaditeľka školyRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969melisova.miriam@gymbosak.sk
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr.Ivana Šmelková0556748969smelkovaivana@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičov  
 Michaela Grocká 
 Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK MatematikaRNDr.Katarína Ráczová, PhD.MAT, INF, FYZ 
PK Slovenský jazyk a literatúraMgr. Hana LaktičováSJL,UKL, OBN, ETI, DEJ, TSV, NBV 
PK Cudzie jazykyPaedDr. Andrea Kolesárová-KováčováANJ, NEJ, RUJ 
PK Prírodovedné predmetyMgr. Jana KozákováGEG, BIO, CHE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 193

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma220
Sekunda151
Tercia211
Kvarta230
Kvinta200
Sexta172
Septima170
Oktáva200

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 28

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 24

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 22


 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2828
prijatí2424
% úspešnosti8585

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCVFCVCCVMDEJFYZGEGCHEINFKAJMATNEJOBNPRO
Príma1,951,36   1,32 1,41 1,18 1,911,36  
Sekunda2,131,2   1,332,071,53 1,4 2,21,251,6 
Tercia1,91,24   1,191,141,481,11,43 1,861,221,67 
Kvarta1,581,33   1,381,541,381,43  1,331,21,381,42
Kvinta2,41,8   1,61,852,151,65 2,21,951,6 1,65
Sexta1,761,71   1,412,291,471,71  2,121,781,651,35
Septima2,061,821,51,142,251,412,18 1,29  2,761,31,711,76
Oktáva2,1 11,51,71     2,192,141,89  

TriedaRUJSEBSEDSEGSENSJLSPSSPR
Príma1    1,82 1
Sekunda1,14    1,67 1
Tercia1,5    1,57 1
Kvarta1,16    1,63 1
Kvinta1,4    1,65 1
Sexta1,75    1,88 1
Septima1,332  1,432,352,251
Oktáva 1,671,752,381,52,382,41

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma22126400000
Sekunda1585200000
Tercia21145200000
Kvarta23157100000
Kvinta20103700000
Sexta17411200000
Septima1755700000
Oktáva20102800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma2244720,3244720,3200,00
Sekunda1560342,7060342,7000,00
Tercia2173935,1973334,9060,29
Kvarta23193083,91193083,9100,00
Kvinta20100650,30100650,3000,00
Sexta1782548,5382548,5300,00
Septima17166497,88162495,53402,35
Oktáva20141170,55141070,5010,05
Prijatý400,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

Rozhodnutím mistra školstva, zo dňa 24.03.2020, boli EČ, PFIČ a ÚFIČ MS 2020 z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia COVID-19, zrušené

Známku na maturitnom vysvedčení sme žiakom vypočítali ako aritmetický priemer koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoc ročníkov. Všetci žiaci so známkou súhlasili. Všetci žiaci prihlásení na dobrovoľnú maturitnú skúšku sa tejto možnosti vzdali.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB220(13/7)7562-2,1520
Biológia 6(2/4)33---1,506
Dejepis 4(3/1)211--1,754
Fyzika 3(1/2)2----1,002
Geografia 7(5/2)232--2,007
Chémia 5(2/3)4----1,004
Informatika 6(6/0)42---1,336
Matematika 7(5/2)5----1,005
Nemecký jazykB21(1/0)--1--3,001
Občianska náuka 5(3/2)113--2,405
Slovenský jazyk a literatúra 20(13/7)946101,9520

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Súkromné gymnázium nerealizuje praktickú časť MS

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

Naša škola poskytuje žiakom dobrovoľný výber nepovinne voliteľných prírodovedných predmetov, ktoré rozširujú ponuku povinne voliteľných predmetov. Touto možnosťou reagujeme na požiadavky univerzít a trhu práce, t.z. mať zručnosti komplexného charakteru s dôrazom na matematiku, informatiku a prírodovedné predmety.Tieto predmety si žiaci vyberajú na základe ich budúceho profesionálneho zamerania.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce vzdelávanie umožňujeme našim žiakom:

- realizáciou krúžkových aktivít,

- vzdelávacích exkurzií,

- návštevami kultúrnych podujatí,

- spoluprácou s inštitúciami, ktorých aktivity napomáhajú rozvíjať zručnosti v rámci prierezových tém.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP25   
ZPS0   
Na dohodu4   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02929
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu02929

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia.

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška00
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Krúžok nemeckého jazyka16 Mgr. Peter Albert
Matematika bez problémov7 Mgr. Júlia Čierna
Matematika hravo16 RNDr. Miriam Melišová-Čugová
Prírodovedný krúžok6 Mgr. Jana Kozáková
Slovenčina hravo16 Mgr. Hana Laktičová
Slovenský jazyk pre maturantov18 Mgr. Katarína Olejárová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracovala: RNDr.Miriam Melišová-Čugová

V Košiciach, 20. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22. októbra 2020

Vyjadrenie rady školy

Bez pripomienok rady školy.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy schválil záverečnú správu o VVČ za rok 2019/20 bez pripomienok dňa 23. októbra 2020.