Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkahttps://gymbosak.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Zriaďovateľ školyDobrá škola n.o.0556798969bosak.dusan@gymbosak.sk
Riaditeľka školyRNDr.Miriam Melišová-Čugová0556798969melisova.miriam@gymbosak.sk
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr.Ivana Šmelková0556748969smelkovaivana@gymbosak.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Monika Pachingerová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Peter Albert 
 Mgr. Andrea Kolesárová-Kováčová 
   
ostatní zamestnanciMgr. Mikuláš Varga 
   
zástupcovia rodičov  
 Michaela Grocká 
 Mgr.Ľudmila Tkáčová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Peter Ferenčák 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovDobrá škola n.o.
SídloDneperská 1, 04012 Košice
Telefón0556748969
E-mailgymbosak@gymbosak.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy pravidelne zasadala a prerokovala požiadavky a návrhy rodičov a žiakov školy, smerujúce k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 161

Počet tried: 9


TriedaPočet žiakov
Príma23
Sekunda21
Tercia16
Kvarta20
Kvinta26
Sexta19
Septima17
Oktáva17

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP222
ZPS10
Na dohodu00
 222

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu02222

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety na Súkromnom gymnáziu vyučujú kvalifikovaní učitelia. Na výučbu predmetov Informatika a Programovanie sme zabezpečili aj učiteľov s praxou z prostredia IT platforiem.

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Aktivity podporované POP 2022/23:

1.       DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu:

-          3 učitelia preškolení: Koordinátor, Vedúci skupiny, Expedičný vedúci,

-          zapojilo sa 13 žiakov, z toho 8 získalo bronzovú medailu 05.10.2023

-          v šk.r.2023/24 sa zapojili: Kvarta – 7žiakov, Kvinta – 10žiakov, Sexta – 5žiakov, z toho 3 žiaci riešia  striebornú úroveň

 

2.       KK SOČ – zapojilo sa aktívne 5 súťažných prác (odbory: Chémia a potravinárstvo, História, Environmentálne vedy, Ekonomika), z toho Adam Kovalčík 3.miesto v odbore História

 

3.       Aktívna spolupráca s UPJŠ: Cvičná škola v spolupráci s PrF UPJŠ – sedemnásty rok nepretržite, v šk.roku 2022/23 predmety: CHE, DEJ a v tomto šk.roku CHE, DEJ, SJL

 

4.       Aktívna spolupráca so SAV – RNDr.František Mihok – počas šiestich mesiacov, žiaci Adam Kovalčík a Maximilián Gramata realizovali laboratórne merania v práci Termoelektrické materiály

 

5.       Práca „Termoelektrické materiály“ v odbore Chémia a práca „Eko Nádych pre mladých a najmladších“ v odbore Environmentálne vedy, boli prezentované našimi žiakmi aj na ŠVOČ TUKE a PrF UPJŠ

 

6.       Aktívna spolupráca s VŠCHT Praha – dvaja naši študenti získali možnosť pracovať 14 dní v laboratóriách Analytickej chémie – Laboratórna prax

Aktivity a prezentácia na verejnosti

AktivitaPočet účastníkov
Krajský festival vedy a techniky3
KK SOČ6
Červený kríž17
DofE12

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekt SPPravme to: Eko nádych pre mladých a mladších, v trvaní 7 mesiacov, zapojených 28žiakov.

Projekt v spolupráci mestskej časti Košice Nad jazerom: Zazelenanie školských chodieb.


Dlhodobá spolupráca s mestskou časťou Košice Nad jazerom v rámci projektov:

·         Malí veľkí kamaráti

·         Recykláčik, alebo ako dávame "dislajk" uhlíku

 

 

Dlhodobý projekt s PrF UPJŠ v Košiciach v rámci rozvoja zručností v chemickom laboratóriu:

·         be ready for the future

 

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/23 sme nemali inšpekciu na Súkromném gymnáziu.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Vybavenie priestorov a učební školy je na veľmi dobrej úrovni a do jej nepretržitého zlepšovania sa pravidelne investujú finančné prostriedky v rámci možností školy.

Investície sa zameriavajú na vybavenie odborných učební pre výuku IT predmetov.

Materiálne vybavenie školy :

·         49 PC,

·         5 notebookov,

·         6 tlačiarní,

·         5 dataprojektorov,

·         2 scanery,

·         2 digitálne fotoaparáty,

·         2 video kamery, 2 spätné projektory,

·         videomikroskop,

·         interaktívna tabuľa,

·         materiálne vybavenie pre modernú výučbu fyziky – IP COACH,

·         všetky triedy sú napojené na internet pevným káblom alebo WIFI zariadením

·         pri využívaní didaktickej techniky  je učiteľom k dispozícii technik školy pre prácu s didaktickou technikou.

·         trieda spĺňa hygienické požiadavky,

·         audiovizuálna technika, interaktívne dataprojektory, notebook, interaktívna tabuľa,

·         moderné učebné pomôcky,

·         trieda je upravená tak, aby sa v nej žiaci aj učiteľ cítili dobre a tiež v súlade s požiadavkami na bezpečnosť práce,

·         pracovné pomôcky sú zabezpečené tak, aby spĺňali aj dizajnovo aj didakticky súčasnosť

·         usporiadanie lavíc a zasadací poriadok umožňuje všetkým žiakom rovnako vidieť prácu na tabuli

·         v triede, resp.na školskej chodbe je vytvorená oddychová zóna pre žiakov a priestor na občerstvenie,

·         trieda je upravená tak, aby sme predišli rušivým momentom žiakov (žalúzie, chodba ktorá nie je priechodová)

 

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Súkromné gymnázium dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky


Silné stránky:

 • škola so slovenskými tradíciami v európskom priestore

·         škola otvorená verejnosti – kurzy realizované prostredníctvom grantových programov, verejné prezentácie žiakov

·         kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych foriem a metód vzdelávania

·         rozvoj tvorivosti žiakov aj ich učiteľov, zvýšenie motivácie žiakov aj ich učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa

·         individuálny prístup ku vzdelávaniu

·         pozitívna atmosféra v škole

 • kvalitný program výchovy a vzdelávania
 • kvalifikovaný pedagogický zbor
 • skúsenosti v mimoškolskej činnosti
 • spolupráca s rodičmi
 • moderné vybavenie odborných učební
 • riaditeľ školy – vizionár
 • aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese
 • skúsený, progresívne mysliaci manažment školy
 • uplatnenie našich absolventov na univerzitách a vysokých školách (vysoká úspešnosť prijatia na prestížne štúdiá práv, medicíny, farmácie, ekonómie)
 • uplatnenie našich študentov v projektových tímoch na univerzitách a vysokých školách

 

Slabé stránky:

 • škola je vzdialená od centra mesta
 • rezervy vo výchovnom pôsobení

·         žiaci nemusia byť naklonení novému typu vzdelávania, môžu zápasiť istý čas s nesamostatnosťou

 

 

 

Možnosti , príležitosti:

 • vlastný vzdelávací program školy
 • ponuka voliteľných predmetov podľa požiadaviek žiaka
 • zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie
 • propagácia školy k verejnosti
 • možnosť grantových projektov

·         nové vzdelávacie metódy a formy práce

·         celoživotné vzdelávanie

·         nové kľúčové kompetencie

·         prepojenie medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov

·         náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život

·         ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky

·         zlepšiť individuálny prístup k žiakovi, vzhľadom na jeho osobnosť

·         možnosť ovplyvniť nielen vzdelávanie, ale aj morálny charakter a profil absolventov SŠ

·         zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti

 

Hrozby, riziká:

 • demografický pokles populácie

·         odchod učiteľov na iné miesto (finančné dôvody, materská dovolenka ap)

·         časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť)

 

 

 

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 6

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 26

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 17

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 17

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.20213: 17


 Gym 8.ročSpolu
prihlásení2626
prijatí1717
% úspešnosti6565

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Rodičia záujemcov o štúdium na Súkromnom gymnáziu mali dve možnosti ako vyplniť prihlášku:

1. elektronická prihláška prostredníctvom EduPage gymbosak,

2. elektronická prihláška prostredníctvom iedu.sk, slovensko.sk

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok  2024/25 v súlade

s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Odbor 7902 J 00  gymnázium – osemročné štúdium

Uchádzači na prijímacích skúškach zo SJL a MAT môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za

 výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

 

Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

a. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;

b. ktorý dosiahol vyšší bodový bonus vo vedomostných súťažiach na ZŠ.  Každý výsledok v súťažiach  je ohodnotený bodmi tak, že:

- najvyšší počet bodov je udelený za 1.miesto vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí: 1.,2.,3 miesto, -

- najvyšší počet bodov je udelený za celoslovenskú úroveň vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí:

  celoslovenská – krajská – regionálna – obvodná – školská

 

4. Prijímacia skúška sa koná  vždy v dni a dátume, ktoré je možné overiť na stránke MŠ SR a to v trvaní:

a. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,

b. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

 

5. Úspešní uchádzači budú po vyhodnotení písomných skúšok a zasadnutí Prijímacej komisie zoradení podľa

    získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijmeme najviac 21 uchádzačov na osemročné a 10uchádzačov na

   štvorročné štúdium. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet

    miest.

 

6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravíme formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné

    znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe odporúčania špeciálneho pedagóga.  Príslušné doklady je

    zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

 

7. Ak počet prijatých žiakov nenaplní zriaďovateľom školy stanovený počet, a o prijatie požiadajú žiaci, ktorí

    úspešne urobili prijímacie skúšky na iné gymnázium a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miest, riaditeľka školy

   ich výsledky prijímacej skúšky z MAT a SJL akceptuje. Po dôkladnom zvážení, žiaci môžu byť prijatí. 

 

8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na

   štúdium na strednej škole, je neplatné.

 

9. Dokladom o umiestnení a úrovni vo vedomostnej súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená

    základnou školou priložená k prihláške na štúdium.

 

10. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť prihlásiť sa pred konaním prijímacej skúšky na "Prípravné sobotné

  dopoludnie", kde si upevnia a precvičia vybrané typové úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Pozvánka príde

  rodičom e-mailom, do elektronickej schránky alebo poštou. 

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnázium 
Kvarta7902 J gymnázium 
Kvinta7902 J gymnázium 
Sexta7902 J gymnázium 
Septima7902 J gymnázium 
Oktáva7902 J gymnázium 
1.G7902 J gymnázium 
Príma7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ FCEANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJECDL
Sekunda1,64       1,59    1,55 
Tercia1,96       1,39    1,57 
Kvarta2,06       1,39    1,67 
Kvinta2       1,56    1,25 
Sexta2       1,94    1,44 
Septima2,05       1,771,3312,31 1,95 
Oktáva2,29        2,51,251,88   
Príma 2023/24               
1.G3       2,43    2,29 
Príma1,38       1,38    1,31 

TriedaEPAESYESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJ
Sekunda       2,18 1,68   1 
Tercia       2,13 1,52  2,091,26 
Kvarta       1,94 1,33  1,611 
Kvinta       2,38 1,81  1,44  
Sexta       2,06 1,88  1,44  
Septima       2    1,73  
Oktáva              2,41
Príma 2023/24               
1.G       3,14 2,71  2,14  
Príma         1,251  1 

TriedaKNJKRJMNZMKTMKTMat bádateľMAT MSbMAT T9bMATMATCVMMMsMMsSMT9MT9B
Sekunda        1,68      
Tercia        2,22      
Kvarta        1,61      
Kvinta        2,25      
Sexta        2,25      
Septima        2,18      
Oktáva 2      1,94      
Príma 2023/24               
1.G        3,14      
Príma        1,63      

TriedaNBVNASNEJOBNOBVPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPRO
Sekunda  1,671,64           
Tercia  1,791,61           
Kvarta  1,631,33           
Kvinta  1,88           1,19
Sexta  1,42          1,06
Septima  1,51,55          1,14
Oktáva               
Príma 2023/24               
1.G  2,33           2,14
Príma  1,6            

TriedaPYERUJSDHSEBSEDSEGSENSJL MSbSJL T9bSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPR
Sekunda 1,63        1,86   1,09
Tercia 1,44        1,91   1
Kvarta 1,5        1,61   1
Kvinta 1,38        2,38   1
Sexta 1,9        2,25   1
Septima 1,44 1,75221,25   1,86  2,131,09
Oktáva   2,331,2531,71   2,47  1,251
Príma 2023/24               
1.G 1,25        3,14   1,57
Príma 1        1,81   1

TriedaST9ST9BSWJT9MT9STHDTSVTEVTRHProjVUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYT
Sekunda      1        
Tercia      1     1  
Kvarta      1        
Kvinta      1     1  
Sexta      1     1  
Septima      1    1   
Oktáva      1    1   
Príma 2023/24               
1.G      1     1  
Príma      1        

TriedaVYVZAA
Sekunda1 
Tercia  
Kvarta  
Kvinta  
Sexta  
Septima  
Oktáva  
Príma 2023/24  
1.G  
Príma1 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Sekunda22117400200
Tercia23108500000
Kvarta18105300000
Kvinta1684400000
Sexta1675400000
Septima22710500010
Oktáva000000000
Príma 2023/24000000000
1.G713120020
Príma16133000000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Súkromné gymnázium využíva nástroje, ktoré vedú k úspešnému vykonaniu maturitných skúšok a tiež k úspešnému nielen prijatiu, ale aj absolvovaniu vysokej školy resp.univerzity

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Študenti Súkromného gymnázia sa uplatňujú po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, na univerzitách a vysokých školách technického, prírodovedného a humanitného typu nielen na slovenských, ale tiež aj na zahraničných vysokých školách a univerzitách.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Škola je financovaná z týchto zdrojov:

1. Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pridelené MŠ SR

2. Školné platené rodičmi žiakov

3. Finančné prostriedky zo schálených projektov

4. Finančné prostriedky z výberu daní - 2%


Výchovno-vzdelávací proces školy je financovaný z viacerých zdrojov. Prehľad o finančných tokoch :

 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu v zmysle normatívneho financovania na žiakov,

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,

 

3. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb v zmysle zákona o 2% z dani pre neziskové organizácie,

 

4. dotácie od magistrátu mesta Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov do 15 rokov

 

5. dotácie od VÚC Košice na úhradu režijných nákladov spojených so stravovaním žiakov starších ako 15 rokov

 

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bad_Finančný 22 Mgr. Peter Albert
Bad_MAT_MS26 RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.
Bad_MAT_T916 RNDr. Miriam Melišová - Čugová
Bad_Prírodovedný16 Mgr. Lenka Gürtler
Bad_SJL_MS18 Mgr. Katarína Olejárová
Bad_SJL_T916 Mgr. Hana Laktičová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Foriem a možností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho, len treba chcieť a venovať úsilie a čas tejto činnosti, výsledok sa určite dostaví.

Naša škola spolupracuje s rodinou v dvoch formách, a to skupinovou formou spolupráce s rodičmi a individuálnou formou spolupráce.

Skupinové formy spolupráce:

 • prednášky a besedy na vybrané témy, ktoré sami rodičia považujú v súčasnosti za najaktuálnejšie (napr. Agresívne prejavy detí v škole, Šikana a jej formy, Detské neurózy...) – zabezpečuje podľa potreby Koordinátor prevencie
 • informovanie rodičov o inovačných programoch, inovovaných učebných plánoch a učebných osnovách v škole – zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • spolupráca s rodičmi a budovanie dôvery na vybraných školských aktivitách: Imatrikulácia, Vianočná besiedka, Stužková slávnosť, Deň športu, Deň detí

Individuálne formy spolupráce s rodičmi:

 • poskytovanie najvýznamnejších informácií o škole, vedení školy a jednotlivých učiteľoch, štruktúre vzdelávania - zabezpečujeme prostredníctvom EduPage gymbosak a formou informovaných súhlasov
 • pravidelné informovanie rodičov o pokroku dieťaťa v učení a správaní – aj prostredníctvom štyroch rodičovských združení / šk.rok
 • oboznamovanie s programom rodičovských združení vopred, aby si mohli pripraviť otázky a byť aktívnejší,
 • venovanie špeciálnej pozornosti neúplným rodinám, resp. rodinám s osvojeným dieťaťom,
 • pravidelné informovanie rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, nielen o problémoch.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Súkromné gymnázium je školou v ktorej garantujeme rodičom nižší počet žiakov v triedach, čím posilňujeme možnosti individuálneho prístupu učiteľov ku žiakom.

Záver

Vypracovala: Mgr.Ivana Šmelková

V Košiciach, 20.10. 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.10.2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odsúhlasila výsledky Záverečnej správy Súkromného gymnázia za šk.rok 2022/23 dňa 24.októbra 2023

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy RNDr.Dušan Bosák, schválil výsledky Záverečnej správy za šk.rok 2022/2023 dňa 27.10.2023