Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 905654490
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 193

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma22 
Sekunda15 
Tercia21 
Kvarta23 
Kvinta20 
Sexta17 
Septima17 
Oktáva20 
Prijatý4 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESY
Príma1,95      1,36    1,32  
Sekunda2,13      1,2    1,33  
Tercia1,9      1,24    1,19  
Kvarta1,58      1,33    1,38  
Kvinta2,4      1,8    1,6  
Sexta1,76      1,71    1,41  
Septima2,06      1,821,51,142,25 1,41  
Oktáva2,1       11,51,71    
Prijatý               

TriedaESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJKRJ
Príma       1,41   1,18   
Sekunda     2,07 1,53   1,4   
Tercia     1,14 1,48  1,11,43   
Kvarta     1,54 1,38  1,43    
Kvinta     1,85 2,15  1,65 2,2  
Sexta     2,29 1,47  1,71    
Septima     2,18    1,29    
Oktáva            2,192 
Prijatý               

TriedaMNZMKTMKTMat bádateľMATMMMsMMsSMT9MT9BNBVNASNEJOBNOBV
Príma    1,91       1,36  
Sekunda    2,2       1,251,6 
Tercia    1,86       1,221,67 
Kvarta    1,33       1,21,38 
Kvinta    1,95       1,6  
Sexta    2,12       1,781,65 
Septima    2,76       1,31,71 
Oktáva    2,14       1,89  
Prijatý               

TriedaPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYERUJSDHSEBSED
Príma           1   
Sekunda           1,14   
Tercia           1,5   
Kvarta         1,42 1,16   
Kvinta         1,65 1,4   
Sexta         1,35 1,75   
Septima         1,76 1,33 2 
Oktáva             1,671,75
Prijatý               

TriedaSEGSENSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9ST9BSWJT9MT9STHDTSV
Príma   1,82   1       
Sekunda   1,67   1       
Tercia   1,57   1       
Kvarta   1,63   1       
Kvinta   1,65   1       
Sexta   1,88   1       
Septima 1,43 2,35  2,251       
Oktáva2,381,5 2,38  2,41      1
Prijatý               

TriedaTEVTRHUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYVZAA
Príma         
Sekunda         
Tercia         
Kvarta         
Kvinta         
Sexta         
Septima         
Oktáva         
Prijatý         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma22126400000
Sekunda1585200000
Tercia21145200000
Kvarta23157100000
Kvinta20103702000
Sexta17411200000
Septima1755700000
Oktáva20102800000
Prijatý4000027000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma2244720,3244720,3200,00
Sekunda1560342,7060342,7000,00
Tercia2173935,1973334,9060,29
Kvarta23193083,91193083,9100,00
Kvinta20100650,30100650,3000,00
Sexta1782548,5382548,5300,00
Septima17166497,88162495,53402,35
Oktáva20141170,55141070,5010,05
Prijatý400,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB220(13/7)    7562 2,1520
Biológia 6(2/4)    33   1,506
Dejepis 4(3/1)    211  1,754
Fyzika 3(1/2)    2    1,002
Geografia 7(5/2)    232  2,007
Chémia 5(2/3)    4    1,004
Informatika 6(6/0)    42   1,336
Matematika 7(5/2)    5    1,005
Nemecký jazykB21(1/0)      1  3,001
Občianska náuka 5(3/2)    113  2,405
Slovenský jazyk a literatúra 20(13/7)    9461 1,9520

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnázium 
Sekunda7902 J gymnáziumprogramovanie
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnáziumprogramovanie
Prijatý  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Krúžok nemeckého jazyka16 Mgr. Peter Albert
Matematika bez problémov7 Mgr. Júlia Čierna
Matematika hravo16 RNDr. Miriam Melišová-Čugová
Prírodovedný krúžok6 Mgr. Jana Kozáková
Slovenčina hravo16 Mgr. Hana Laktičová
Slovenský jazyk pre maturantov18 Mgr. Katarína Olejárová

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 22. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: