Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromné gymnázium, Dneperská 1, 04012 Košice
Adresa školyDneperská 1, 040 12 Košice
Telefón+421 951006417
E-mailgymbosak@gymbosak.sk
WWW stránkagymbosak.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr.Dušan Bosák   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 161

Počet tried: 8

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma23 
Sekunda19 
Tercia16 
Kvarta20 
Kvinta26 
Sexta19 
Septima17 
Oktáva1 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJkonASWAFYAPMASRBio bádateľBIOCVFCVCCVMDSYDEJEPAESY
Príma1,92      1,63    1,54  
Sekunda1,95      2    1,62  
Tercia2,25      1,94    1,94  
Kvarta1,85      1,65    1,55  
Kvinta1,73      1,92    1,31  
Sexta1,95      2,17    1,63  
Septima2,12      1,41112,4 1,94  
Oktáva2,29       11,41    

TriedaESVETVFin bádateľFRJFyz bádateľFYZGeg bádateľGEGHUVChem bádateľCHEINFKAJKNJKRJ
Príma       1,71   1,33   
Sekunda     2,05 1,67   1,48   
Tercia     2,56 1,69  2,51,38   
Kvarta     1,9 1,4  21,4   
Kvinta     2,19 1,58  1,65    
Sexta     2,37 2,26  1,79    
Septima     1,94    1,59    
Oktáva            2,35  

TriedaMNZMKTMKTMat bádateľMATMMMsMMsSMT9MT9BNBVNASNEJOBNOBV
Príma    1,42       1,57  
Sekunda    1,67       1,911,57 
Tercia    1,88       2,252 
Kvarta    1,7       1,111,7 
Kvinta    2,12       1,67  
Sexta    2,16       1,51,95 
Septima    2,06       1,671 
Oktáva    2,47          

TriedaPRXOSYOPMPFZPMZPCIPCVPCVPrí bádateľPROPYERUJSDHSEBSED
Príma           1,4   
Sekunda           1,5   
Tercia           2   
Kvarta           1,82   
Kvinta         1,31 1,6   
Sexta         1,17 1,6   
Septima         1,12 1,75 21
Oktáva             2,672,67

TriedaSEGSENSJLbádateľSJLSJLMonSAKSPSSPRST9ST9BSWJT9MT9STHDTSV
Príma   1,71   1       
Sekunda   1,9   1,05       
Tercia   2,31   1,06       
Kvarta   1,75   1       
Kvinta   1,85   1       
Sexta   1,95   1,05       
Septima2,41 2,41  11       
Oktáva2,571,14 2,76  1,751,06       

TriedaTEVTRHUsPŽUKLUaK-ŽVYUVYTVYVZAA
Príma         
Sekunda         
Tercia    1    
Kvarta    1    
Kvinta         
Sexta    1    
Septima   1     
Oktáva   1     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma23117500000
Sekunda1986500000
Tercia1646600100
Kvarta20115400000
Kvinta26126800000
Sexta1994501100
Septima17313100000
Oktáva100010000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma23109447,57109447,5700,00
Sekunda1958931,0058931,0000,00
Tercia16121575,94102764,1918811,75
Kvarta2097848,9097848,9000,00
Kvinta26202878,00202077,6980,31
Sexta19135173,42129870,57532,85
Septima17100158,8899658,5950,29
Oktáva1411411,00407407,0044,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB217(13/4)    817  1,9416
Biológia 6(2/4)    221  1,805
Dejepis 3(3/0)     21  2,333
Fyzika 2(2/0)    11   1,502
Geografia 7(6/1)     33  2,506
Chémia 5(2/3)    31   1,254
Informatika 7(7/0)    6    1,006
Matematika 3(3/0)    2    1,002
Občianska náuka 4(4/0)    211  1,754
Slovenský jazyk a literatúra 17(13/4)    3751 2,2516

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnáziumprogramovanie
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvarta7902 J gymnáziumprogramovanie
Kvinta7902 J gymnáziumprogramovanie
Sexta7902 J gymnáziumprogramovanie
Septima7902 J gymnáziumprogramovanie
Oktáva7902 J gymnáziumprogramovanie

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Krúžok finančnej gramotnosti17 Mgr. Peter Albert
Matematika MS0 RNDr. Katarína Ráczová, PhD.
Matematika T920 RNDr. Miriam Melišová-Čugová
Prírodovedný krúžok19 Mgr. Richard Bělohlávek
Slovenský jazyk MS1 Mgr. Katarína Olejárová
Slovenský jazyk T920 Mgr. Hana Laktičová

Záver

Vypracoval: RNDr.Dušan Bosák

V Košiciach, 2. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: