• Prijímačky 2019/2020


    • Prijímacie skúšky na Súkromné gymnázium Dneperská 1 Košice
     na šk. rok 2019/2020

      

     DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka osemročného a štvorročného študijného programu. Druhé kolo prijímacích pohovorov sa uskutoční dňa 18.06.2019.

     Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra,
     • matematika,

     v rozsahu učebnej látky základnej školy. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút. Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

     Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 100 (50 bodov za test zo slovenského jazyka a 50 bodov za test z matematiky).

     Kritériom pre úspešné vykonanie skúšky je napísanie testu zo slovenského jazyka a súčasne testu z matematiky aspoň na 50% (každý test zvlášť).

     Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľka školy bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy pred termínom konania prijímacích skúšok.

     Riaditeľka gymnázia pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza,  ako aj na  výsledky  dosiahnuté  v celoslovenskom  testovaní  žiakov  deviatych  ročníkov základných škôl.

     V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gymbosak@gymbosak.sk, prípadne telefonicky na +421 905 166 612 alebo +421 907 456 599.

      

     VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK budú zverejnené 16. 5. 2019 po 14,00 hod. 


     PRVÉ KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

     Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určila počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok nasledovne:

     Počet žiakov: 20

     1. termín: 13.05.2019

     2. termín: 16.05.2019

     Prijímaciu skúšku konajú žiaci z predmetov:

     -     slovenský jazyk a literatúra,

     -     matematika,

     v rozsahu učebnej látky základnej školy. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Skúšky budú mať písomnú formu. Na každý predmet je určený časový limit 60 minút. Žiak si prinesie: písacie a rysovacie potreby.

     Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 100 (50 bodov za test zo slovenského jazyka a 50 bodov za test z matematiky).

     Kritériom pre úspešné vykonanie skúšky je napísanie testu zo slovenského jazyka a súčasne testu z matematiky aspoň na 50% (každý test zvlášť).

     Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľka školy bez prijímacej skúšky. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy pred termínom konania prijímacích skúšok.

     Riaditeľka gymnázia pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza,  ako aj na  výsledky  dosiahnuté  v celoslovenskom  testovaní  žiakov  deviatych  ročníkov základných škôl.

     Pred konaním prijímacích skúšok zorganizujeme pre Vaše deti prípravný minikurz na prijímacie skúšky. Viac informácií zašleme spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.

     V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť  na prijímaciu skúšku, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšky do 8.00 hod.

     Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www.gymbosak.sk v deň konania prijímacej skúšky.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na gymbosak@gymbosak.sk, prípadne telefonicky na +421 905 166 612 alebo +421 907 456 599.