• Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre školský rok  20223/24 v súlade

     s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

     doplnení niektorých zákonov

     Odbor 7902 J 00  gymnázium – osemročné štúdium

     Uchádzači na prijímacích skúškach zo SJL a MAT môžu na prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov za

      výsledky prijímacích skúšok (25 bodov zo SJL a 25 bodov z MAT).

      

     Pri rovnosti súčtu bodov bude prednostne prijatý uchádzač:

     a. so zmenenou pracovnou schopnosťou pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3 cit. zákona), príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované;

     b. ktorý dosiahol vyšší bodový bonus vo vedomostných súťažiach na ZŠ.  Každý výsledok v súťažiach  je ohodnotený bodmi tak, že:

     najvyšší počet bodov je udelený za 1.miesto vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí: 1.,2.,3 miesto, -

     najvyšší počet bodov je udelený za celoslovenskú úroveň vedomostnej súťaže, a ďalšie zostupne v poradí:

       celoslovenská – krajská – regionálna – obvodná – školská

      

     4. Prijímacia skúška sa koná  vždy v dni a dátume, ktoré je možné overiť na stránke MŠ SR a to v trvaní:

     a. písomná skúška z matematiky trvá 60 minút,

     b. písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry trvá 60 minút.

      

     5. Úspešní uchádzači budú po vyhodnotení písomných skúšok a zasadnutí Prijímacej komisie zoradení podľa

         získaného najvyššieho súčtu bodov. Prijmeme najviac 21 uchádzačov na osemročné a 10uchádzačov na

        štvorročné štúdium. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám a ich počet neprevyšuje stanovený počet

         miest.

      

     6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením upravíme formu prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné

         znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 cit. zákona) na základe odporúčania špeciálneho pedagóga.  Príslušné doklady je

         zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

      

     7. Ak počet prijatých žiakov nenaplní zriaďovateľom školy stanovený počet, a o prijatie požiadajú žiaci, ktorí

         úspešne urobili prijímacie skúšky na iné gymnázium a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miest, riaditeľka školy

        ich výsledky prijímacej skúšky z MAT a SJL akceptuje. Po dôkladnom zvážení, žiaci môžu byť prijatí. 

      

     8. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše na štúdium v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na

        štúdium na strednej škole, je neplatné.

      

     9. Dokladom o umiestnení a úrovni vo vedomostnej súťaži je originál diplomu alebo jeho kópia overená

         základnou školou priložená k prihláške na štúdium.

      

     10. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť prihlásiť sa pred konaním prijímacej skúšky na "Prípravné sobotné

       dopoludnie", kde si upevnia a precvičia vybrané typové úlohy z matematiky a slovenského jazyka. Pozvánka príde

       rodičom e-mailom, do elektronickej schránky alebo poštou.