• MS 2023

     • Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikla séria videí informácií pre maturantov, v ktorých  maturanti  podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a tiež o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

      Ako funguje maturitná skúška?

      Ako sa hodnotí EČ? 

      Ako prebieha ÚFIČ? 

       
       


       

       

   • MS 2023

     • Termíny EČ a PFIČ MS 2023
     • V súlade s dokumentom Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

      • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
      • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
      • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

       

      Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. 

      Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023.

       

      Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

      Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.

     • Všetky informácie o MS 2023
     • Všetky informácie k MS 2023 nájdete tu.

     • Maturitné predmety
     •  

      Maturitné predmety na gymnáziu tvoria, ak tomu nie je ustanovené inak:

      1. slovenský jazyk a literatúra,
      2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
      3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,
      4. ďalší voliteľný predmet.

      Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania

      Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

      Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

      Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná maturitnú skúšku z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2.

      Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

      Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

      Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

      Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

      Test externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka alebo druhého vyučovacieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Táto požiadavka sa eviduje pri prihlasovaní žiaka na maturitnú skúšku do maturitnej databázy.

      Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

      Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

     • Klasifikácia maturitnej skúšky
     • Externá časť a každá forma internej časti maturitnej skúšky sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške.

      Externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom. Písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma internej časti sa hodnotí stupňom prospechu. Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

      Každý predmet maturitnej skúšky má v maturitnom zadaní aspoň dve úlohy vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z daného predmetu je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania. Pritom sa vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

      Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

      1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
      2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

      1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo
      2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      Žiak, ktorý nevykonal úspešne maturitnú skúšku z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a odsek 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

      Upozornenie!

      O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

     • Maturitný rozpis 2023
     • Maturitný rozvrh ÚFIČ MS 2023 je nastavený na tieto dni: 23. - 24.05.2023.