• Školné

     • "Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším."
      [Paulo Coelho]

      Základná výška školného pre školský rok 2022/2023 je stanovená vo výške 50,-eur/mesiac (platí pre začiatok štúdia na škole od 01.09.2022 a neskôr).

      Školné je možné uhrádzať ročne, polročne, mesačne (bez navýšenia).

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia meniť nebude, za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania stredných škôl, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu nami poskytovaných služieb.

      Škola má vypracovaný motivačný štipendijný program. V rámci neho majú žiaci možnosť v priebehu celého školského roka získavať body za rôzne aktivity. Na základe návrhu Pedagogickej rady zriaďovateľ školy na začiatku školského roka rozhoduje o počte a výške udelených motivačných štipendií.

      V legislatívne odôvodnených prípadoch je možné požiadať o sociálne štipendium.