• Školné

     • "Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším."
      [Paulo Coelho]

      Základná výška školného v školskom roku 2020/2021 je 400,-eur/rok.
      Školné je možné uhrádzať ročne, polročne, mesačne (bez navýšenia).

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia meniť nebude, za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania stredných škôl, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu nami poskytovaných služieb.

      Škola má vypracovaný motivačný štipendijný program. V rámci neho majú žiaci možnosť v priebehu celého školského roka získavať body za rôzne aktivity. Na základe návrhu Pedagogickej rady zriaďovateľ školy na začiatku školského roka rozhoduje o počte a výške udelených motivačných štipendií.

      V legislatívne odôvodnených prípadoch je možné požiadať o sociálne štipendium.