• Školné

     • "Práve príležitosti uskutočňovať sny robia život zaujímavejším."
      [Paulo Coelho]

      Základná výška školného pre školský rok 2023/2024 je stanovená vo výške 50,-eur/mesiac (platí pre začiatok štúdia na škole od 01.09.2022 a neskôr). Akékoľvek otázky k školnému a k platbám vám radi zodpovieme na tel.čísle: 0907 456 599

      Školné je možné uhrádzať ročne, polročne, mesačne (bez navýšenia).

      Zriaďovateľ školy garantuje, že výška školného sa počas celého štúdia meniť nebude, za predpokladu, že zo strany štátu nedôjde k legislatívnym zmenám ohľadom financovania stredných škôl, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu nami poskytovaných služieb.

      Škola má vypracovaný motivačný štipendijný program. V rámci neho majú žiaci možnosť v priebehu celého školského roka získavať body za rôzne aktivity. Na základe návrhu Pedagogickej rady zriaďovateľ školy na začiatku školského roka rozhoduje o počte a výške udelených motivačných štipendií.

      V legislatívne odôvodnených prípadoch je možné požiadať o sociálne štipendium.