• Prijímačky 2024/25

    • Vážení rodičia, milí naši budúci žiaci,

     v školskom roku 2024/25 prijmeme do 1.ročníka:

     - max. 18 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - osemročné štúdium,

     - max. 10 žiakov, odbor 7902 J 00 gymnázium - štvorročné štúdium.

     Termíny

     • Do 20. marca 2024 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
     • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:
      • v prvom termíne 2. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2024,
      • v druhom termíne 6. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. mája 2024.
     • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 7. mája 2024 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
     • Škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
     • Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
     • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

     Prihláška:

     1. Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.
      • Názov strednej školy: Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice
      • EDUID Súkromného gymnázia Dneperská 1, Košice: 100015039
     2. Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje ZŠ, ktorú žiak navštevuje. V prípade, že to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
     3. Na základe informácií MŠVVaŠ SR platí nasledovné:
      Prihlášku je možné podať v listinnej podobe, cez portál www.slovensko.sk, cez portál prihlaska.iedu.sk, alebo prostredníctvom školského informačného systému Edupage.
     4. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
     5. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
     6. Uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     Informácie pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta

     Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie.

     Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium,