• Bádanie - časť Geografia (2. ročník): 2 extra vyučovacie hodiny týždenne

     Učebný predmet bádanie rozvíja u žiakov druhého ročníka poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pomáha správne chápať podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.

     Základnou rozvíjanou zručnosťou je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách (schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre orientovať v dostupných databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti. Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Tento predmet zohráva v tomto smere nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú prepojenosť príčin s dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho osobitosť v kontexte Európy či sveta.

     Fotodokumentácia
      

                    
     Obrázok, na ktorom je osoba

Automaticky generovaný popis
          
          

      

      

     Školský rok 2022/2023

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2022/2023 Sprava_GEG_09_11_2022.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2022/2023 Sprava_GEG_12_03_2023.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2022/2023 Sprava_GEG_04_06_2023.pdf  

      

     Školský rok 2021/2022

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2021/2022 Sprava_GEG_09_11_2021.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2021/2022 Sprava_GEG_12_03_2022.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2021/2022 Sprava_GEG_04_06_2022.pdf  

      

     Školský rok 2020/2021

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2020/2021 Sprava_GEG_09_11_2020.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2020/2021 Sprava_GEG_12_03_2021.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2020/2021 Sprava_GEG_04_06_2021.pdf