• Bádanie - časť Fyzika (4. ročník): 2 extra vyučovacie hodiny týždenne

     Učebný predmet bádanie u žiakov štvrtého ročníka vytvára priestor pre overenie, prehĺbenie získaných vedomostí z hodín fyziky v 9. ročníku základnej školy (4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom) a hľadanie súvislosti medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.

     Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania v tejto oblasti sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami.

     Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na jednotlivých aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov a tým lepšie pochopiť získané zákonitosti z hodín fyziky. Žiaci získajú na hodinách tohto predmetu dostatočne základy z danej oblasti, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.

     Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, práca s informáciami, riešenie problémov, nájsť vhodné riešenie daného problému a neposlednom rade osvojené vedomostí vedieť využiť na navrhnutie vlastného experimentu na danú problematiku. Žiak získa viac skúsenosti s prácou pomocou  využitia informačno-komunikačných technológií, a to konkrétne počítačom podporovaný experiment, počítačové modelovanie a simulácie, interaktívne video.

     Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií daný predmet poskytne žiakovi možnosť získať informáciu o tom, ako fungujú veci v bežnom živote.

     Fotodokumentácia

      

          
          
          
          
          

      

     Školský rok 2022/2023

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2022/2023 Sprava_FYZ_09_11_2022.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2022/2023 Sprava_FYZ_12_03_2023.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2022/2023 Sprava_FYZ_04_06_2023.pdf  


     Školský rok 2021/2022

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2021/2022 Sprava_FYZ_09_11_2021.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2021/2022 Sprava_FYZ_12_03_2022.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2021/2022 Sprava_FYZ_04_06_2022.pdf 


     Školský rok 2020/2021

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2020/2021 Sprava_FYZ_09_11_2020.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2020/2021 Sprava_FYZ_12_03_2021.pdf
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2020/2021 Sprava_FYZ_04_06_2021.pdf