• Bádanie - časť Chémia (6. ročník): 2 extra vyučovacie hodiny týždenne

     Učebný predmet bádanie u žiakov šiesteho ročníka svojím experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.

     Žiaci:

     • sa zoznámia, prehĺbia a rozšíria základné poznatky o látkach dôležitých pre život,

     • porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej praxi,

     • používajú správnu odbornú terminológiu a symboliku na opísanie chemických javov a procesov,

     • triedia a usporiadajú pojmy podľa logických súvislostí,

     • plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty (ďalej len praktické činnosti) pri skúmaní chemických javov,

     • používajú správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, spracúvajú a vyhodnocujú získané údaje zo súvislých aj nesúvislých textov,

     • prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,

     • získajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii praktických činností,

     • si osvojujú a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,

     • analyzujú problémy, aplikujú poznatky, formulujú a overujú hypotézy,

     • prezentujú vhodným spôsobom odborné poznatky a informácie,

     • spájajú poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných vedných odborov a riešia nastolené problémy,

     • diferencujú informácie o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v živote, z odborného chemického hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

     Fotodokumentácia

      

               
               
               
               
          
               
               
          
          
          

      

     Školský rok 2022/2023

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2022/2023 Sprava_CHE_09_11_2022.pdf
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2022/2023 Sprava_CHE_12_03_2023.pdf  
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2022/2023 Sprava_CHE_04_06_2023.pdf  

      

     Školský rok 2021/2022

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2021/2022 Sprava_CHE_09_11_2021.pdf
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2021/2022 Sprava_CHE_12_03_2022.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2021/2022 Sprava_CHE_04_06_2022.pdf 

      

     Školský rok 2020/2021

      

     Štvrťročná správa o činnosti - 1.Q_2020/2021 Sprava_CHE_09_11_2020.pdf 
     Štvrťročná správa o činnosti - 2.Q_2020/2021 Sprava_CHE_12_03_2021.pdf
     Štvrťročná správa o činnosti - 3.Q_2020/2021 Sprava_CHE_04_06_2021.pdf