• Príprava na Testovanie 9 MAT

          Cieľom mimoškolskej činnosti venovanej matematickej gramotnosti je vytvorenie dodatočného priestoru pre žiakov a ich učiteľov vo vzťahu ku výučbe a s ňou súvisiacich rôznych foriem celoslovenského, prípadne medzinárodného testovania žiakov, či už vo forme Testovanie 9 alebo externej časti maturitných skúšok z matematiky. Tá slúži nielen na precvičovanie spojené s osvojením poznatkov nadobudnutých v procese výučby, ale predovšetkým na odhaľovanie kritických, resp. slabých miest v priebehu osvojovania poznatkov zo strany žiakov. Spoločné diskusie a rozbory riešených úloh by súčasne prispievali k rozvoju kritického myslenia, kreativity, algoritmického riešenia problémov, posilňovania trpezlivosti a vytrvalosti pri riešení časovo náročnejších úloh vyžadujúcich pozornosť, sústredenie a čítanie s porozumením rôznych druhov textov (vrátane textov obsahujúcich číselné údaje, údaje prezentované vo forme tabuliek, grafov, apod.).

          Fotodokumentácia