• Homo economicus

          Cieľom mimoškolskej činnosti venovanej finančnej gramotnosti je vytvorenie tzv. „bádateľskej platformy“ pre žiakov a ich učiteľov vo vzťahu ku výučbe. Tá častokrát prebieha predovšetkým v priestoroch školy a vzhľadom na rozsah učiva predpísaného Štátnym vzdelávacím programom neposkytuje dostatočný priestor na aplikáciu a overenie teoretických poznatkov v praxi. Spomínané aktivity sú prioritne zamerané na prácu v teréne vo forme žiackych projektov (napr. meranie znečistenia vodnej plochy nachádzajúcej sa v blízkosti školy; poznávanie fauny a flóry v blízkom lesoparku; návšteva výstav, prípadne výskumných pracovísk; exkurzie v banke; návšteva miestneho úradu, magistrátu, či úradu vyššieho územného celku; beseda s miestnymi podnikateľmi; vypracovanie podnikateľského zámeru apod.). Krúžok vedie nielen k overeniu využiteľnosti teoretických poznatkov nadobudnutých v škole priamo v praxi, ale aj ku komplexnému prepájaniu, objavovaniu medzi-predmetových vzťahov a k zvyšovaniu povedomia o prostredí, v ktorom žijeme z pohľadu rôznych dimenzií (prírodovedná, sociálna, psychologická, ekonomická, ...). Synergickým efektom tejto aktivity je súčasne praktické osvojovanie si tzv. „soft skills“ zo strany žiakov a ich posilňovanie zo strany učiteľov.

          Fotodokumentácia