•  


     Názov projektu

      


     Popis projektu

      

     „Nebojme sa finančnej gramotnosti“

     Cieľom projektu bolo zlepšenie úrovne odborných vedomostí, zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu, vytvorenie úplného vzdelávacieho materiálu, vyškolenie koordinátora a overenie získaných poznatkov v praxi. Projekt bol realizovaný ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2015.

      


     „Nie je múdry ten, čo veľa vie, 

     ale ten, kto vie, čo mu treba“

      

     Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vzdelávania žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti prostredníctvom inovácie vyučovania a rozvoja kompetencií pedagógov. Učitelia nášho gymnázia inovovali učebné a metodické materiály, zaviedli nové formy vzdelávania do vyučovacieho procesu. Vytvorené materiály sú k dispozícii v prostredí Moodle. Pre prihlásenie je potrebné použiť prístup na Moodle zo stránky našej školy a následne sa prihlásiť pod menom: sgdneperskakosice. Heslo je SG_Dneperska_1_KE. Projekt bol realizovaný
     z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rokoch
     2012-2014.


     „Moje mesto – rozvoj kompetencií 

     pre praktický život“

      

      

     Cieľom projektu bola realizácia výučby pre študentov našej školy formou projektového vyučovania. To je založené na prepojení teórie s praxou, t.j. na prepojení výučby s bežným životom. Ide o  spôsob výučby, ktorý vedie žiakov k vlastným aktívnym činnostiam, medzi ktoré patrí napr. vyhľadávanie zdrojov informácií, ich spracovanie, experimenty, prezentácia výsledkov a ich vyhodnotenie. Projekt bol realizovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

      

      „Food and Celebration“

      

      

      

      

      

      

      

     Cieľom projektu bolo zlepšenie  komunikácie v anglickom jazyku a získanie nových poznatkov o sviatočných jedlách partnerských krajín (Francúzska a Španielska). V rámci projektu podnikli študenti spolu s pedagógmi aj dve študijné cesty do partnerských krajín,  počas ktorých bývali v hostiteľských  rodinách, spoznávali kultúru a  tradície spomínaných krajín. Recipročne pripravila zaujímavý týždeň aj naša škola pre študentov a učiteľov z partnerských škôl u nás na Slovensku. Výsledným produktom projektu bola kuchárska kniha tradičných receptov všetkých partnerov v tlačenej aj elektronickej podobe. Projekt bol realizovaný v rokoch 2009 – 2011.

      „Učme sa pre život 

     alebo pekelne dobré pokusy“

     Cieľom projektu bolo naučiť žiakov Kvinty vyhľadávať a realizovať jednoduché  pokusy určené pre osemročné gymnáziá a žiakov 8. a 9.ročníka na ZŠ. Žiaci v rámci výučby a v súlade s učebnými osnovami realizovali jednoduché pokusy. Tie boli koncipované tak, aby žiakovi bolo umožnené prostredníctvom bežných pomôcok a bežných látok z domácnosti pochopiť názorne prírodovedný dej a zákonitosť. Cieľom bolo pripraviť webstránku a databázu videopokusov, ktoré žiaci na hodinách chémie predviedli, natočili na kameru a následne uložili na webstránku. Projekt bol realizovaný z prostriedkov Kontoorange  v rokoch 2005-2006.

     Tento projekt bol ocenený v súťaži Slovak Telecom 2007, v ktorej odborná komisia rozhodla v kategórii stredných škôl udeliť Čestné uznanie Mgr. Ivane Šmelkovej.

      "Otvorená škola 2004“

      

     V rámci projektu sa v areáli našej školy podarilo postaviť basketbalové ihrisko. Toto všetko by nebolo možné realizovať bez finančnej podpory nášho gymnázia a mestskej časti Košice IV.  Ihrisko bolo slávnostne otvorené 24.06.2005. Projekt bol realizovaný na základe výzvy Ministerstva školstva SR.

     "Veľkí učitelia neučia fakty,
     ale láske k učeniu"

     Obsahovou náplňou projektu bol inovatívny kurz implementácie informačno-komunikačných technológií do výučby prírodovedných predmetov, ktorý bol určený pre všetkých pedagógov – nadšencov moderných spôsobov výučby. Naša škola zabezpečovala jeho kompletnú realizáciu.  Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

      „Farebné veľké prestávky“

     Vďaka projektu odštartovalo svoju činnosť školské rádio Break, v ktorom sa jednotliví moderátori prihovárali svojim starším, či mladším kamarátom slovom a hudbou. Projekt bol realizovaný z prostriedkov Kontoorange 
     v roku 2004.

     „Ešte profesionálnejší Profesionál“

     Projekt bol zameraný na skvalitnenie (už aj tak dobrého :)))) školského časopisu Profesionál. Projekt bol realizovaný z prostriedkov Kontoorange 
     v roku 2004.

     Comenius - Sokrates "I sing so I speak"

     Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej spolupráce medzi účastníckymi krajinami prostredníctvom projektovej spolupráce a mobilít. Prvé pracovné stretnutie predstaviteľov partnerských škôl z Talianska, Poľska, Martinique a Francúzska zapojených do projektu sa konalo v októbri 2003 v talianskej Isernii. Nasledujúci rok v máji navštívili naši študenti a profesori fínske mesto Rauma. V októbri 2004 sme privítali zahraničných študentov z Fínska, Talianska, Poľska a Martinique na Slovensku. V roku 2005 bola zrealizovaná projektová poznávacia cesta našich študentov v poľskom Zabrze. Vo februári 2006 sa uskutočnila projektová návšteva našich študentov a profesorov v karibskom Martinique. Projekt bol realizovaný ako program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania v rokoch 2003-2006.

     Tempus

     V rámci spolupráce našej školy a katedry didaktiky chémie PF UPJŠ sa naši žiaci podieľali na tvorbe www stránok pre Školský informačný systém. V rámci projektu prebiehalo na našej škole dvojdňové školenie učiteľov chémie.

      

     Comenius – Sokrates

     V rámci projektu sme nadviazali
     družobnú spoluprácu medzi našou školou a strednou školou z Belgicka – Roeselare. V marci  2000 sa uskutočnil pracovný pobyt troch našich pedagógov na družobnej škole v Roeselare v Belgicku. V októbri 2000 absolvovali recipročnú návštevu belgickí pedagógovia u nás. V apríli 2001 boli realizované v rámci grantového projektu výmenné pracovné pobyty študentov v Košiciach a v Roselare.