• Cieľom podporného opatrenia na podporu fyzického, duševného zdravia a prevencie výskytu rizikového správania je systematicky posilňovať schopnosti detí/žiakov, ktoré majú priamy vplyv na ich optimálny zdravý vývin a formovanie primeraných postojov v oblasti fyzického a duševného zdravia a vedú k znižovaniu prejavov a výskytu rizikového správania. Cieľom opatrenia je tiež predchádzanie vzniku poruchy duševného a fyzického zdravia u detí/žiakov prostredníctvom realizovania podporných aktivít zameraných na rozvoj ich subjektívnej pohody (psychickej, sociálnej a fyzickej).

        Prevenciu možno rozdeliť nasledovne:

    • univerzálna prevencia, ktorá je zameraná na bežnú populáciu;
    • selektívna prevencia, ktorá je zameraná na detí/žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu;
    • indikovaná prevencia, ktorá je zameraná na predchádzanie sekundárnych porúch a komplikácií u rizikových detí/žiakov.

     Programy a aktivity na podporu fyzického zdravia sa zameriavajú na podporu primeranej fyzickej kondície dieťaťa alebo žiaka, zdravého životného štýlu, starostlivosti o fyzické zdravie a bezpečnosti.

    Programy a aktivity na podporu duševného zdravia a psychickej odolnosti sa zameriavajú najmä na posilnenie úspešnej adaptácie dieťaťa/žiaka na školu, posilnenie schopnosti sebapoznania a sebahodnotenia, schopnosti kritického myslenia, schopnosti úspešne aplikovať stratégie zvládania, schopnosti asertivity, rozvíjanie pozitívnych vzťahov so spolužiakmi a ostatnými účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu a posilnenie schopnosti zvládať psychicky náročné situácie (napríklad rovesnícky konflikt, medzigeneračný konflikt, vyrovnanie sa s úspechom/neúspechom a podobne).  

    Programy a aktivity na prevenciu rizikového správania sa zameriavajú na formovanie žiaduceho  postoja dieťaťa/žiaka k rizikovému správaniu, v prípade výskytu rizikového správania aj na eliminovanie/odstránenie jeho prejavov. Významný priestor sa venuje najmä programom zameraným na prevenciu šikany (vrátane kyberšikany), verbálneho a fyzického násilia, extrémistických postojov, užívania omamných a návykových látok a podobne.

     

    Personálne zabezpečenie podporného opatrenia - školský podporný tím: vedenie školy, výchovný poradca, koordinátor prevencií, triedny učiteľ, PhDr.Pavlinská-psychológ, expterní odborní zamestnanci podľa typu preventívnej aktivity

     

    Preventívne aktivity našej školy:

    1. individuálne (napr. inštruktáž, rozhovor, konzultácia)

    2. skupinové (napr. prednáška, kvíz, diskusia, beseda, panelová diskusia, inscenačné metódy)

    Preventívne aktivity, ktoré vyzužívame majú rôzny charakter, dôraz kladieme najmä na zážitkové, napr. exkurzie, školské výlety, návštevy divadiel, DofE, súťaže, výstavy, diskusie a besedy, spolupráce s univerzitami, podpora individuálnej osobnosti žiaka, diskusie a stretnutia s našimi bývalými žiakmi, rozhovory s odbornými zložkami PZ SR a CPPaP

     

     

     

     

     

     

    • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
    • Carl Rogers
    • Tieto telefonické linky pomôžu, keď máte vážny problém a neviete, ako, alebo a s kým o ňom hovoriť a s kým ho riešiť:

      

     IPčko - internetová a telefónna linka dôvery pre mladých ľudí, ktorá funguje nonstop:

      0800 500 333  https://ipcko.sk/

     Linka dôvery Nezábudka - nonstop telefonická a emailová poradňa v spolupráci s Ligou za dušesvné zdravie:

      0800 800 566   https://linkanezabudka.sk/

     Linka detskej dôvery - bezplatná telefónna linka dôvery pre deti všetkých vekových kategórií:

      0907 401 749    https://www.linkadeti.sk/domov

     Linka nádeje Košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach - telefonická linka nádeje: 055/644 1155

     Linka detskej istoty: 0800 112 112

      

      

      

      

    • zatiaľ žiadne údaje
   • Počet návštev: 196
   • Počet návštev: 196