• Poznávací výlet do Salzburgu presunutý ...

     • Milí dneperskí cestovatelia,
      s prihliadnutím na aktuálnu mimoriadnu situáciu sme po dohode s cestovnou kanceláriou plánovaný poznávací zájazd do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu zatiaľ presunuli na jeseň (predbežne október). S cestovnou kanceláriou ostávame aj naďalej v kontakte a o ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. #zvladnemeto

     • Školné počas mimoriadnej situácie ...

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 06.04.2020 sme ako škola, na znak vzájomnej podpory počas mimoriadnej celospoločenskej situácie v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, pristúpili k úprave školného na aktuálny školský rok 2019/2020. Výška školného za I. polrok školského roka 2019/2020 ostáva nezmenená. Výška školného za II. polrok školského roka 2019/2020 sa znižuje na 100,- eur/polrok. V prípade, že už bolo školné za školský rok 2019/2020 uhradené v pôvodnej plnej výške, vzniknutý preplatok Vám bude automaticky započítaný do školného na ďalší školský rok. Akékoľvek neočakávané závažné životné situáciie s dopadom na schopnosť hradiť školné je možné, tak ako doteraz, riešiť individuálne. V prípade ďalších otázok, či nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať mailom (madarova@dneperska.sk), či telefonicky (+421 907 456 599). Ďakujeme Vám za vzájomné pochopenie a podporu. #vasadneperska

     • Digitálne učebnice zadarmo

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. Tie sú k dispozícii na https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      meno: ucebnica@iedu.sk
      heslo: ucebnica

      Súbory pdf by sa mali dať otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf by sa mali dať otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

     • Výučba po novom a koordinovane

     • Vážení rodičia,

      dovoľte, aby som sa s Vami podelila o pár postrehov a skúseností, ktoré táto neštandardná situácia prináša Vám, aj nám.

      Na začiatku Vám chcem veľmi srdečne a úprimne poďakovať za Vašu podporu, pochopenie, podnety a nápady, ktoré nám adresujete. Všetky veľmi dôkladne vyhodnocujeme a následne sa snažíme všetko to, čo je prospešné pre Vaše deti a našich žiakov, aj realizovať. 

      Táto situácia je pre nás, pre všetkých úplne nová a učíme sa ju zvládať spolu s Vašimi deťmi „za pochodu“. Tak ako Vy, aj moji učitelia majú svoje bežné rodinné starosti a problémy, ktoré musia riešiť. Vykonávajú prácu z domu, ktorá je svojim charakterom, organizáciou a technickou náročnosťou neporovnateľne ťažšia ako je výučba v škole. Viem, že moji učitelia sa snažia o čo najlepšiu komunikáciu, výučbu, zaistenie spätnej väzby. Občas môžete mať pocit, že niektorí komunikujú menej a niektorí viac. Toto je však dané úplne odlišným charakterom jednotlivých predmetov a tiež ich časovou dotáciou.

      Dali ste dôveru Súkromnému gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach. Gymnáziu, ktoré v septembri 2020 oslávi svoje 25.výročie založenia. Gymnáziu, ktoré si za 25 rokov vybudovalo výborné meno, čo je nepochybne zásluha aj mojich učiteľov, ktorí sú aj zárukou kvality. Preto prosím, verte nám! Sme osemročné gymnázium a to predstavuje, keď odpočítam letné prázdniny, presne 80 mesiacov výučby. Preto časový sklz troch až štyroch mesiacov je v tomto kontexte absolútne riešiteľný. Veľmi si prajem, tak ako všetci, aby sa všetko vrátilo čo najrýchlejšie do bežných koľají. Prajem si, aby sa naše deti opäť vrátili do školy, kam sa,  a to je zaiste pozoruhodné, už dnes veľmi tešia.

      Záverom dovoľte, aby som Vám oznámila opatrenia, ktoré sme pre zlepšenie dištančného štúdia našich žiakov z domu, na dnešnej pracovnej porade dohodli:

      Triednické hodiny:

      • v dňoch: 08.04., 24.04., 15.05.,29.05.2020 zavádzame triednické hodiny
      • triedni učitelia v tento deň budú intenzívne komunikovať so žiakmi telefonicky/ chat /nie mail/ v čase 8:00 – 11:00
      • našim cieľom je v rámci psychohygieny  žiakov porozprávať sa s nimi, overiť si prípadné nedostatky na ktoré žiaci v elektronickej spolupráci narážajú, pochváliť a povzbudiť  žiakov za prácu a trpezlivosť v novom type vzdelávania, zbierať nápady od žiakov pre zlepšenie spolupráce,
      • učitelia nebudú zadávať akékoľvek  úlohy,  ktorých plnenie končí práve v tieto dni

       

      e-zasadnutia Predmetových komisií /ďalej PK/:

      • v dňoch: 08.04., 24.04., 15.05.,29.05.2020, v čase 11:30-16:00,  každá PK prerokuje svoje skúsenosti, nápady, inovácie ktoré zlepšia prostredie e-vzdelávania
      • PK navrhne konkrétne opatrenia a zapracuje realizovateľné návrhy, ktoré vzišli za dané obdobie zo strany žiakov, rodičov alebo kolegov

       

      So žiakmi budeme pracovať len pondelok – piatok podľa ich denného rozvrhu. Akékoľvek pokyny im nebudeme odosielať v pracovné dni po 16:00, aby sme zamedzili nekoordinovanému množstvu edu - upozornení prostredníctvom správ. 

       

      Rozsah vzdelávania, učebné plány a učebné osnovy:

      • vzhľadom na fakt, že podľa aktuálnych informácií sa do školy  vrátime najskôr v 09/2020 a momentálnu nevedomosť ohľadne termínu a pravidiel konania ÚFIČ MS 2020, pokračujeme vo vzdelávacom procese v triede Oktáva naplno, t.z. riadna príprava na ukončenie ročníka, ktoré ak bude úspešné, bude predpokladom pre absolvovanie ÚFIČ MS 2020
      • v ročníkoch Príma – Septima: Učitelia absolútne zohľadnia fakt, že žiaci musia pracovať periodicky a s rozsahom učiva, ktoré by zvládol učiteľ a žiak aj na bežnej 45-minútovej VH. Učitelia budú zadávať úlohy pre žiakov po vysvetlení témy a overení si pochopenia témy žiakmi prostredníctvom kontrolných otázok.

       

       

                                  Prajem Vám aj nám pevné zdravie a dovidenia v pokojnejších časoch.

                         

                  RNDr.Miriam Melišová-Čugová, riaditeľka školy