• Slovakia Tech Expo 2023

     • Študenti Oktávy, Sexty a 2. G sa dňa 19.09.2023 zúčastnili konferencie Slovakia Tech Expo. Cieľom je prepájanie škôl, vedy a priemyslu. Tento rok bola hlavnou témou umelá inteligencia, zelená energia a elektromobilita. Nabité prednášky, interaktívne prezentácie a množstvo nových podnetov - to všetko nás približuje k naozajstnému 21. storočiu.

     • OČAP - príma, sekunda, kvinta, sexta, septima

     • Žiaci Prímy, Sekundy, Kvinty, Sexty a Septimy kvapky dažďa nepredbehli, pretože príroda ako najvyššia moc rozhodla, že im pôjdu oproti. Na lúkach pod Horným Bankovom sme všetci statočne odolali  dažďu, ktorý sa odrazu spustil.  Úkryt nám v cieli poskytli turistické prístrešky.  

      Po horúcom čaji si môžeme užiť krásny víkend. Akiste bude aj slnečný. Veď už sa vypršalo ... a v ten „správny“ čas. Skvelo ste to žiaci zvládli, boli ste úžasní!

     • Tercia - OČAP - Horný Bankov

     • Žiaci tercie absolvovali dňa 14.09.2023 výstup na Bankov po vlastnej trase, do cieľa prešli ako prví a predbehli nielen ostatných študentov, ale aj kvapky dažďa. 

     • Imatrikulácia 2023

     • 13.09.2023 prijali oktávani do študentského cechu nových prímanov a predstavili nám nových žiakov 1.G. Prajeme všetkým, aby aj tento školský rok bol úspešný, tvorivý a rozvojový.

      Zriaďovateľka školy Ing. Madárová, PhD. odovzdala štipendiá študentom, ktorí v minulom školskom roku dosiahli významné úspechy v mimoškolskej oblasti:

      1.Adam Kovalčík

      2. Simona Hildebrandová, Kristína Šimková

      3. Nataša Kovalčíková

      4. Monika Švedová, Miroslav Kolesár, Martin Luterančík a Matúš Brndiar

       

       

     • DofE - kvalifikačné expedície

     • Dva odvážne tímy naších žiakov zvládli kvalifikačné expedície, ktoré trvali podľa pravidiel dva dni a jednu noc, splnili stanovené ciele, zažili mliečnu cestu bez svetelného smogu, ručanie jeleňa, nájazdy komárov, nočné zvuky lesa,  plávanie v teplej Šírave, desiatky kilometrov v nohách v každom počasí, stanovačku, prípravu vlastného jedla, objavili nové kúty krásnej divokej slovenskej prírody. Dokázali vyriešiť všetko, čo im ich cesta postavila do cesty a splnili predpoklady pre ukončenie bronzového programu DofE. Majú ukončené ORB denníky a tieto momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom Národnej kancelárie DofE. Pokiaľ budú úspešní, potom 05.10.2023, si v Historickej radnici v Košiciach prevezmú bronzové medaily vojvodu z Edinburghu. 

      tím 1: 23.08. - 24.08.2023 - trasa: Košice - Petrovce n/Bodrogom - Zbudza - Trnava n/Bodrogom - Viniansky hrad - Vinné jazero - Vinné - Zemplínska Šírava Hôrky

      tím 2: 07. - 08.09.2023 - trasa: Košice Šaca - Hradná stráň - Hačava - Hačavské sedlo - Zadielská dolina 

      Za splnenie všetkých podmienok pre bronzovú úroveň DofE, ktorú žiaci vytrvalo plnili 9mesiacov, srdečne blahoželáme:

      Sexta: Monika Švedová, Martin Luterančík, Miroslav Kolesár a Matúš Brndiar

      Septima: Katka Ihnátová

      Oktáva: Simi Hildebrandová, Kika Šimková a Adam Kovalčík.

     • Krúžková činnosť 2023/24

     • Žiaci, 08.09.2023 si prevezmete vzdelávacie poukazy. Pokiaľ si vyberiete z našej ponuky,  potom nám vzdelávacie poukazy podpísané zákonným zástupcom (okrem 18+)  odovzdáte najneskôr do 18.09.2023.

       

      Matematický krúžok  – PaedDr. Tatiana Sokolská

      Matematický krúžok v školskom roku 2023/2024 bude pre všetkých študentov gymnázia, ktorí potrebujú viac času na matematiku - na dobratie učiva, prepočítanie príkladov, doladenie nejasností v jednotlivých témach. Cieľom bude naučiť sa učivo a upevniť ho na viacerých preriešených úlohách.

      Požiadaj o finančnú dotáciu – Mgr. Ivana Šmelková

      Cieľom krúžkovej činnosti je nájsť problém-naučiť sa vyhľadať a napísať projekt-získať finančné prostriedky-vyriešiť problém. Produktom krúžkovej činnosti bude reálny projekt, reálna žiadosť, reálna práca.

      DOFE 1 - Mgr. Ivana Šmelková

      Cieľom krúžkovej činnosti je program, ktorého plnením úspešný žiak svoju činnosťou v troch oblastiach /talent, šport, dobrovoľníctvo/ a absolvovaním dvoch expedícií môže získať ocenenie vojvodu z Edinburghu. Viac na: https://www.dofe.sk/ Tento program a bronzovú medailu v minulom šk. roku získalo 8 našich študentov. Krúžok je pre žiakov 14+.

      Chemický krúžok - Mgr. Ivana Šmelková  

      Krúžok je zameraný na žiakov kvinty. Činnosť krúžku sa sústreďuje na realizáciu chemickej olympiády kategórie Dg.

      Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na Monitor - Mgr. Katarína Olejárová

      Krúžok sa zameriava na prípravu na Testovanie 9 (Monitor). Dôraz kladie najmä na prácu s textom, preveruje čitateľské kompetencie žiakov – porozumenie textu, schopnosť vyhľadať v texte informácie a ďalej s nimi pracovať (aplikovať, analyzovať, interpretovať, porovnať).

      Matematika v kocke – RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.

      Cieľom krúžku je precvičenie učiva z matematiky, prehlbovanie vedomostí z preberaného učiva, precvičovanie učiva pred písomnými prácami z matematiky, konzultácie k matematickým úlohám.

      Krúžok nemeckého jazyka – Mgr. Peter Albert

      Krúžok je zameraný na zdokonaľovanie a prehlbovanie jazykových zručností nadobudnutých na vyučovaní a spoznávanie reálií, ako aj kultúrnych a spoločenských osobitostí krajín nemeckého jazykového priestoru.

      Za kultúrou – Mgr. Ivana Pliešovská

      Krúžok je zameraný na rozvoj kultúrneho rozhľadu žiakov. Činnosť bude spočívať v návšteve divadelných predstavení v našom meste.

       

      DOFE 2 : Pracuj na sebe - pre seba! - Mgr. Ivana Pliešovská

      Obsahová náplň : Program je zameraný na rozvoj samostatnosti, vytrvalosti, cieľavedomosti a schopnosti napĺňať ciele , ktoré si mladý človek sám stanovuje v oblastiach Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia, Vedieme mladých ľudí k tomu aby realizovali svoj talent, svoje záujmy a svoje osobnostné kvality. Program sa realizuje v 140 krajinách sveta, ročne ho absolvuje viac ako 1, 3 milióna mladých, uznávajú ho popredné zahraničné aj naše univerzity aj mnohí zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch.

      Slovenský jazyk a literatúra – príprava na maturitu - Mgr. Hana Laktičová

      Krúžok  je určený pre žiakov maturitného ročníka  a je zameraný na prípravu žiakov na EČ MS a  PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu SJL. Aktivity počas krúžkovej činnosti majú za cieľ vytvoriť dodatočný priestor pre študentov na precvičovanie všetkých jazykových zručností, rôznych typov maturitných cvičení a písaní slohových kompozícií, ale i systematizáciu vedomostí pri príprave na ústnu časť MS zo SJL.

      DOFE 3 – Mgr. Richard Bělohlávek

      Cieľom krúžkovej činnosti je program, ktorého plnením úspešný žiak svoju činnosťou v troch oblastiach /talent, šport, dobrovoľníctvo/ a absolvovaním dvoch expedícií môže získať ocenenie vojvodu z Edinburghu. Viac na: https://www.dofe.sk/ Tento program a bronzovú medailu v minulom šk. roku získalo 8 našich študentov. Krúžok je pre žiakov 14+.

      IT – angličtina – PaedDr. Andrea Kolesárová - Kováčová

      Krúžok je zameraný na rozvoj jazykových kompetencií v anglickom jazyku v oblasti informačných technológií. Cieľom je dôkladné zvládnutie špecifickej terminológie a zdokonaľovanie sa v typických komunikačných situáciách.

      FUTBAL – Mgr. Michal Bodnár

      Cieľom krúžku je deti naučiť hrať futbal, poznať správne pravidlá, ale aj sústredenosť a ochotu prekonávať prekážky a hlavne spolupracovať v tíme. Na krúžku sa deti naučia správne strieľať, prihrávať, kontrolovať si loptu počas hry a reagovať na rôzne zmeny počas zápasu. Počas krúžku si deti zlepšia svoje koordinačné schopnosti, kondičné schopnosti, ohybnosť a reakciu.