• Polročná štatistika

     • V 1.polroku sme vám, milí naši študenti rozdali spolu 14429 známok. Tajomstvom známok je, že ich hodnotou v skutočnosti sú vaše vedomosti. 

       

       

       

       

     • Olympiáda kritického myslenia - celoslovenské kolo

     • 13.12.2021 dostali naši študenti vyšších ročníkov možnosť súťažiť v celoslovenskom kole Olympiády kritického myslenia, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia. Sme veľmi radi, že dvaja študenti túto možnosť využili a nadviazali  na úspechy v Debatnej lige,  našich dnes už bývalých študentov Ing.Maroša Filčáka (absolvent STU FCHPT Bva odbor Chemické inžinierstvo) a Jakuba Tomka (študent LF UPJŠ KE)

      V 1.kategórii (študenti 1.a 2.ročníka SŠ) súťažilo 531 študentov zo 70tich slovenských SŠ.

      Najvyšší počet bodov v súťaži bol 89,5. 

      Samko Tomčo z Kvinty sa umiestnil na 43.mieste,  s počtom bodov 69

      Adamko Kovalčík zo Sexty sa umiestnil na 63.mieste, s počtom bodov 66,5

      Súťaž mala tri časti: 

      1. Mediálna gramotnosť - študenti riešili úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.

      2. Manipulácia a interpretácia dát - v tejto časti si študenti otestovali svoje schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.

      3.  V časti Argumentácia boli hodnotené argumentačné zručnosti študentov.Hlavnou úlohou bolo vytvoriť vlastný argument: Súčasťou tejto časti boli tiež  úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

      Srdečne blahoželáme 

       

       

       

     • Vyučovanie od 10. 01. 2022

     • Milí študenti, 10.01.2022 sa po predĺžených prázdninách stretneme opäť v škole. Organizácia školy sa bude riadiť Školským semaforom verzia 1.6

      Rodič/žiak 18+ pred nástupom do školy potvrdí cez EduPage "Potvrdenie o bezpríznakovosti dieťaťa"

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič/žiak 18+ potvrdzuje  prostredníctvom EduPage  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľky školy.