• DofE aj na našej škole

     • Splnením certifikácie otvára naša škola pre vás, študentov 14+ dneperské centrum DofE. Veríme, že v septembri 2023 niektorí práve z vás, získajú toto medzinárodné ocenenie. 

     • SlovakiaTech 2022 - technologická konferencia

     • Študenti Kvinty - Septimy sa v dňoch 20. - 21.09.2022 zúčastnili technologickej konferencie SlovakiaTech 2022.  Súbežne boli otvorené 3 pódiá a prezentovalo sa viac ako 100 spíkrov. Každý študent si vybral z programu to, čo ho zaujímalo. stretli sme mnoho našich bývalých študentov, vypočuli sme si zaujímavé prezentácie, názory a inovácií. Mali sme možnosť vidieť v rôznej časovej osi budúcnosť.

       

       

     • Žiadosť o oslobodenie z TSV

     • Všeobecné pokyny

      1. Tlačivo na uvoľnenie z cvičenia na hodinách povinnej telesnej a športovej výchovy (ďalej len „TSV“) alebo tlačivo na čiastočné uvoľnenie z cvičenia na hodinách TSV potvrdí odborný lekár (podľa oslabenia) alebo praktický lekár, ku ktorému žiak patrí. Tlačivo nech lekár vystaví na celý školský rok.
      2. Potvrdené tlačivo kompletne vyplnené lekárom a podpísané zákonným zástupcom spolu so žiadosťou zákonného zástupcu je potrebné odovzdať každoročne do 15. septembra, príp. do 31. januára do kabinetu TSV.
      3. Ak žiak nepredloží do stanoveného termínu potvrdenie od lekára, musí sa zúčastňovať cvičenia na hodinách TSV, inak mu bude udelené výchovné opatrenie podľa Vnútorného poriadku školy pre žiakov. Toto rozhodnutie sa nedotýka zmien zdravotného stavu počas školského roka.

      III. zdravotná skupinaČiastočné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

      1. Žiak s menšími zdravotnými problémami bude na základe lekárskeho potvrdenia čiastočne oslobodený od cvičenia na TSV. Pri čiastočnom oslobodení lekár na potvrdenie uvedie, čo žiak konkrétne nesmie na TSV robiť.
      2. Žiak v III. zdravotnej skupine má možnosť zúčastňovať sa hodín telesnej výchovy pre zdravotne oslabených (ďalej len „TOS“). Tento žiak sa nezúčastňuje povinnej telesnej a športovej výchovy (TSV).
      3. Žiak čiastočne oslobodený od TSV je klasifikovaný známkou.
      4. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť turistických pochodov a pobytu v prírode počas účelového cvičenia (ďalej len „ÚC“) a kurzu na ochranu života a zdravia (ďalej len „KOŽaZ“), lyžiarskeho kurzu, doloží to potvrdením od lekára na začiatku školského roka. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, prípadne vedúceho školskej akcie (ÚC, KOŽaZ-u, lyžiarskeho kurzu, plaveckého kurzu…) na svoj zdravotný stav ešte pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné aktuálne lekárske potvrdenie.

      IV. zdravotná skupinaÚplné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

      1. Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení z cvičenia na TSV na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia.
      2. Žiak oslobodený od cvičenia na hodinách TSV nie je oslobodený od účasti na hodinách TSV. To znamená, že sa hodín TSV zúčastňuje a vykonáva úlohy určené učiteľom.
      3. Takýto žiak môže požiadať riaditeľku školy o povolenie nezúčastňovať na hodinách TSV, ak sú v rozvrhu okrajové. Na hodinách, ktoré okrajové nie sú, musí byť prítomný.
      4. Žiak zaradený do tejto zdravotnej skupiny sa nemôže zúčastniť kurzovej formy výučby (lyžiarsky kurz, plavecký kurz, internátna forma KOŽaZu).
      5. Žiak sa môže zúčastniť ÚC len v prípade, že doloží potvrdenie od lekára.
      6. Žiaci úplne oslobodení od TSV nie sú klasifikovaní známkou, na vysvedčení sa mu uvedie „oslobodený“.
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

     • „Leto je preč a na dvere nám zaklopal september...“ slovami klasika sme odštartovali nový školský rok. Privítali sme medzi nami najmä našich nováčikov- študentov Prímy a 1.G triedy a tanečným vystúpením sme radostne vstúpili do kolobehu školského života. Všetkým prajeme úspešný školský rok 2022/2023

     • Oznam Školskej jedálne

     •  

      Vážení rodičia, milí študenti,

       

      v prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni od septembra 2022 je potrebné, aj v prípade stravovania sa v minulých rokoch,  vytlačiť, vyplniť, podpísať zákonným zástupcom/plnoletým študentom a doručiť do ŠJ zápisný lístok (v prílohe)

      Na stravu budete prihlásení LEN na základe vypísaného zápisného lístka. 

      • ŠJ bude zasielať výšku stravného na e-mailovú adresu, uvedenú v zápisnom lístku,
      • preplatky za odhlásenú stravu sa odrátajú z platby na nasledujúci mesiac,
      • pri úhrade je dôležité uviesť do poznámky pre prijímateľa  meno stravníka (žiaka, študenta)triedu, VS,
      • odhlasovanie zo stravy v  daný deň je možné cez  EDUPAGE, TELEFONICKY alebo OSOBNE ŠJ maximálne však do 8:00 hod. ráno.

       

      Odber obeda preukazujú žiaci a študenti gymnázia priložením dochádzkového čipu na čítačku v jedálni.

       

      V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Školskú jedáleň.

      Kontakty:

      Tel. č.: 055/6743631 – p. Maximová, vedúca ŠJ                                                     
      e-mail: szssjdneperska@gmail.com
      IBAN: SK58 7500 0000 0040 3035 2494

       

      ​​​​​​​