• Tercia - OČAP - Horný Bankov

     • Žiaci tercie absolvovali dňa 14.09.2023 výstup na Bankov po vlastnej trase, do cieľa prešli ako prví a predbehli nielen ostatných študentov, ale aj kvapky dažďa. 

     • Imatrikulácia 2023

     • 13.09.2023 prijali oktávani do študentského cechu nových prímanov a predstavili nám nových žiakov 1.G. Prajeme všetkým, aby aj tento školský rok bol úspešný, tvorivý a rozvojový.

      Zriaďovateľka školy Ing. Madárová, PhD. odovzdala štipendiá študentom, ktorí v minulom školskom roku dosiahli významné úspechy v mimoškolskej oblasti:

      1.Adam Kovalčík

      2. Simona Hildebrandová, Kristína Šimková

      3. Nataša Kovalčíková

      4. Monika Švedová, Miroslav Kolesár, Martin Luterančík a Matúš Brndiar

       

       

     • DofE - kvalifikačné expedície

     • Dva odvážne tímy naších žiakov zvládli kvalifikačné expedície, ktoré trvali podľa pravidiel dva dni a jednu noc, splnili stanovené ciele, zažili mliečnu cestu bez svetelného smogu, ručanie jeleňa, nájazdy komárov, nočné zvuky lesa,  plávanie v teplej Šírave, desiatky kilometrov v nohách v každom počasí, stanovačku, prípravu vlastného jedla, objavili nové kúty krásnej divokej slovenskej prírody. Dokázali vyriešiť všetko, čo im ich cesta postavila do cesty a splnili predpoklady pre ukončenie bronzového programu DofE. Majú ukončené ORB denníky a tieto momentálne prechádzajú schvaľovacím procesom Národnej kancelárie DofE. Pokiaľ budú úspešní, potom 05.10.2023, si v Historickej radnici v Košiciach prevezmú bronzové medaily vojvodu z Edinburghu. 

      tím 1: 23.08. - 24.08.2023 - trasa: Košice - Petrovce n/Bodrogom - Zbudza - Trnava n/Bodrogom - Viniansky hrad - Vinné jazero - Vinné - Zemplínska Šírava Hôrky

      tím 2: 07. - 08.09.2023 - trasa: Košice Šaca - Hradná stráň - Hačava - Hačavské sedlo - Zadielská dolina 

      Za splnenie všetkých podmienok pre bronzovú úroveň DofE, ktorú žiaci vytrvalo plnili 9mesiacov, srdečne blahoželáme:

      Sexta: Monika Švedová, Martin Luterančík, Miroslav Kolesár a Matúš Brndiar

      Septima: Katka Ihnátová

      Oktáva: Simi Hildebrandová, Kika Šimková a Adam Kovalčík.

     • Krúžková činnosť 2023/24

     • Žiaci, 08.09.2023 si prevezmete vzdelávacie poukazy. Pokiaľ si vyberiete z našej ponuky,  potom nám vzdelávacie poukazy podpísané zákonným zástupcom (okrem 18+)  odovzdáte najneskôr do 18.09.2023.

       

      Matematický krúžok  – PaedDr. Tatiana Sokolská

      Matematický krúžok v školskom roku 2023/2024 bude pre všetkých študentov gymnázia, ktorí potrebujú viac času na matematiku - na dobratie učiva, prepočítanie príkladov, doladenie nejasností v jednotlivých témach. Cieľom bude naučiť sa učivo a upevniť ho na viacerých preriešených úlohách.

      Požiadaj o finančnú dotáciu – Mgr. Ivana Šmelková

      Cieľom krúžkovej činnosti je nájsť problém-naučiť sa vyhľadať a napísať projekt-získať finančné prostriedky-vyriešiť problém. Produktom krúžkovej činnosti bude reálny projekt, reálna žiadosť, reálna práca.

      DOFE 1 - Mgr. Ivana Šmelková

      Cieľom krúžkovej činnosti je program, ktorého plnením úspešný žiak svoju činnosťou v troch oblastiach /talent, šport, dobrovoľníctvo/ a absolvovaním dvoch expedícií môže získať ocenenie vojvodu z Edinburghu. Viac na: https://www.dofe.sk/ Tento program a bronzovú medailu v minulom šk. roku získalo 8 našich študentov. Krúžok je pre žiakov 14+.

      Chemický krúžok - Mgr. Ivana Šmelková  

      Krúžok je zameraný na žiakov kvinty. Činnosť krúžku sa sústreďuje na realizáciu chemickej olympiády kategórie Dg.

      Slovenský jazyk a literatúra - Príprava na Monitor - Mgr. Katarína Olejárová

      Krúžok sa zameriava na prípravu na Testovanie 9 (Monitor). Dôraz kladie najmä na prácu s textom, preveruje čitateľské kompetencie žiakov – porozumenie textu, schopnosť vyhľadať v texte informácie a ďalej s nimi pracovať (aplikovať, analyzovať, interpretovať, porovnať).

      Matematika v kocke – RNDr. Katarína Moroz Ráczová, PhD.

      Cieľom krúžku je precvičenie učiva z matematiky, prehlbovanie vedomostí z preberaného učiva, precvičovanie učiva pred písomnými prácami z matematiky, konzultácie k matematickým úlohám.

      Krúžok nemeckého jazyka – Mgr. Peter Albert

      Krúžok je zameraný na zdokonaľovanie a prehlbovanie jazykových zručností nadobudnutých na vyučovaní a spoznávanie reálií, ako aj kultúrnych a spoločenských osobitostí krajín nemeckého jazykového priestoru.

      Za kultúrou – Mgr. Ivana Pliešovská

      Krúžok je zameraný na rozvoj kultúrneho rozhľadu žiakov. Činnosť bude spočívať v návšteve divadelných predstavení v našom meste.

       

      DOFE 2 : Pracuj na sebe - pre seba! - Mgr. Ivana Pliešovská

      Obsahová náplň : Program je zameraný na rozvoj samostatnosti, vytrvalosti, cieľavedomosti a schopnosti napĺňať ciele , ktoré si mladý človek sám stanovuje v oblastiach Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia, Vedieme mladých ľudí k tomu aby realizovali svoj talent, svoje záujmy a svoje osobnostné kvality. Program sa realizuje v 140 krajinách sveta, ročne ho absolvuje viac ako 1, 3 milióna mladých, uznávajú ho popredné zahraničné aj naše univerzity aj mnohí zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch.

      Slovenský jazyk a literatúra – príprava na maturitu - Mgr. Hana Laktičová

      Krúžok  je určený pre žiakov maturitného ročníka  a je zameraný na prípravu žiakov na EČ MS a  PFIČ MS a ÚFIČ MS z predmetu SJL. Aktivity počas krúžkovej činnosti majú za cieľ vytvoriť dodatočný priestor pre študentov na precvičovanie všetkých jazykových zručností, rôznych typov maturitných cvičení a písaní slohových kompozícií, ale i systematizáciu vedomostí pri príprave na ústnu časť MS zo SJL.

      DOFE 3 – Mgr. Richard Bělohlávek

      Cieľom krúžkovej činnosti je program, ktorého plnením úspešný žiak svoju činnosťou v troch oblastiach /talent, šport, dobrovoľníctvo/ a absolvovaním dvoch expedícií môže získať ocenenie vojvodu z Edinburghu. Viac na: https://www.dofe.sk/ Tento program a bronzovú medailu v minulom šk. roku získalo 8 našich študentov. Krúžok je pre žiakov 14+.

      IT – angličtina – PaedDr. Andrea Kolesárová - Kováčová

      Krúžok je zameraný na rozvoj jazykových kompetencií v anglickom jazyku v oblasti informačných technológií. Cieľom je dôkladné zvládnutie špecifickej terminológie a zdokonaľovanie sa v typických komunikačných situáciách.

      FUTBAL – Mgr. Michal Bodnár

      Cieľom krúžku je deti naučiť hrať futbal, poznať správne pravidlá, ale aj sústredenosť a ochotu prekonávať prekážky a hlavne spolupracovať v tíme. Na krúžku sa deti naučia správne strieľať, prihrávať, kontrolovať si loptu počas hry a reagovať na rôzne zmeny počas zápasu. Počas krúžku si deti zlepšia svoje koordinačné schopnosti, kondičné schopnosti, ohybnosť a reakciu.

       

       

       

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2023/24

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      nový šk.rok 2023/24 slávnostne otvoríme dňa 04.09.2023 o 9:00 v Kultúrnom stredisku, Spišské námestie 1, 040 12 Košice.

      Srdečne Vás pozývame

     • Matematicko-fyzikálne súťaže

     • Žiaci  našej školy aj tento rok sa zapojili do rôznych súťaží týkajúcich sa matematiky a fyziky.

      FYZIKÁLNY NÁBOJ - študenti septimy a oktávy zmerali svoje vedomosti fyziky s inými školami z Košického kraja. Bolo to náročné, ale sa nevzdali a bojovali.

      PYTAGÓRIADA - všetci žiaci prímy, sekundy a tercie sa zúčastnili školského kola, kde ďalej postupili len ti najlepší. V okresnom kole nás reprezentovali nasledovní žiaci : z prímy: Michalec, Špilár, Milčak; zo sekundy: Behunová; z tercie: Doro, Kočiš, Justin. Úspešným riešiteľom okresného kola boli z prímy Michalec a z tercie Justin, ktorí postupili do krajského kola, kde už vyberali len tých najlepších do celoslovenského kola, nám sa to tento rok nepodarilo, ale gratulujeme im a držíme im palce do ďalšieho roka.

      MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - v tomto roku na danom súťaží nás reprezentovali žiaci prímy: Antolík, Špilár, Michalec; zo sekundy: Bodnár; z kvarty: Kovalčíková, Kolcunová. Ceníme ich odvahu a sme radi, že sa zapojili a skúsili to.

      MATEMATICKÝ NÁBOJ - študenti sexty, septimy a oktávy zmerali svoje vedomosti z matematiky s inými školami z košického kraja. Bolo to náročné, ale sa nevzdali a bojovali. Neposlednom rade sme sa aj tento rok zúčastnili súťaže

      MATEMATICKÝ KLOKAN, kde po roku mohli znova žiaci preveriť svoje vedomosti. Úspešným riešiteľom gratulujeme, samozrejme gratulácia patrí aj ostatným šikovným študentom, ktorí nabrali odvahu a zapojili sa do súťaže aj tento školský rok. Blahoželáme

     • FCE

     • Usilovní študenti, ktorí preukážu znalosť anglického jazyka na takej úrovni, že úspešne zvládnu Cambridgeskú skúšku, získajú medzinárodne uznávaný certifikát s doživotnou platnosťou. Tento certifikát spĺňa požiadavky na štúdium na univerzitách v anglicky hovoriacich krajinách. Srdečne gratulujeme septimánom Kike, Adamovi, Maxovi a Robovi.

     • Letná škola - STU Bratislava

     • Študentky Septimy Simona Hildebrandová a Kristína Šimková sa v dňoch 26.06. - 30.06.2023,  zúčastnili Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dievčatá o svojom pobyte na univerzite povedali: "Počas týždňa sme absolvovali dvanásť laboratórnych prác zameraných na anorganickú, organickú chémiu, biochémiu a fyziku. V pondelok nás rozdelili do dvanástich štvorčlenných skupín, vďaka čomu sme spolupracovali a zároveň spoznali ostatných účastníkov Letnej školy. Koordinátori LŠ nám priradili laboratórne práce, na ktorých sme počas týždňa pracovali. Ocenili sme prístup profesorov,  ktorí sa venovali osobitne každej skupine počas laboratórnych práce. Taktiež sme sa zúčastnili exkurzie v Slovnafte a výstupu na hrad Devín. Každej štvorčlennej skupine bola pridelená jedna laboratórna práca, ktorú sme na konci týždňa prezentovali sa slávnostnej finálnej ceremónii priamo na univerzite. Na týchto finálnych prezentáciách boli prítomní aj sponzori LŠ, zástupcovia spoločností Slovnaft, Mondelez a Duslo. Na ceremónii boli ocenené tri najlepšie tímy, výberom vedenia fakulty a zástupcov spoločností."  Simona s prácou Membránová extrakcia sa umiestnila so svojim tímom medzi tromi víťaznými. 

     • Školský výlet - Príma, Kvarta

     • Bližší sa koniec školského roka a je čas na triedne výlety, preto triedy Kvarta a Príma sa vybrali spoznávať Košice. Tento raz to bola prechádzka v okolí parku Anička pri rieke Hornád v Košiciach. Je to jedna z najnavštevovanejších rekreačných oblastí mesta, známej aj kvôli minerálnemu prameňu "Gajdovka". Počas pobytu v parku žiaci hrali rôzne loptové hry, porozprávali sa so spolužiakmi a odychovali po náročnom školskom roku.

       

       

       

       

     • Laboratórna prax - VŠCHT, Praha

     • V dňoch 15.06. - 26.06.2023 absolvovali Katarína Levická a Adam Kovalčík laboratórnu prax na Fakultě chemického inženýrství VŠCHT Praha. Študenti pracovali denne 7-8hodín v laboratóriách Analytickej chémie, Fyzikálnej chémie a inštrumentálnej analýzy. Samostatne pracovali na vlastných zadaniach, a zberom dát nachádzali odpovede na otázky, ktoré viedli k záverom. Adama viedol doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Katku viedol doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., obaja z Ústavu analytickej chémie. Projekt dlhodobej laboratórnej praxe na univerzite sme realizovali prvýkrát. Tento projekt bol náročný a dynamický. Reálne sme zistili, že študenti 21.storočia využívajú komplexné znalosti, ktoré inak ako usilovným a sústavným štúdiom nezískajú.  Mali sme možnosť realizovať laboratórne zadania, v ktorých naši študenti využívali svoje znalosti z matematiky, fyziky, chémie a informatiky. Kriticky mysleli, analyzovali dáta, hľadali vhodné stratégie, pracovali veľmi tvrdo a precízne. Obaja docenti v závere laboratórnej praxe, vyslovili veľkú pochvalu Katke a Adamovi za ich ukážkový prístup a chuť pracovať nad rámec obsahu vzdelávania. Táto pochvala patrí aj Súkromnému gymnáziu Dneperská a všetkým vám, študenti, ktorí ste vytrvalí a zanietení v práci vo svojom odbore.

       

     • Príma a Sekunda - zážitkové učenie

     • Príma a Sekunda v botanickej záhrade a v knižnici Na dnešný deň „plánovaný“ dážď mal našťastie meškanie a tak si mohli naši najmladší žiaci v pokoji prezrieť nielen vnútorné priestory – skleníky Botanickej záhrady UPJŠ, ale aj jej rozsiahly a biodiverzitou priam prekypujúci vonkajší areál. Tam to lákalo aj niektoré motýle zo známej výstavy, ktoré sa pokúšali dostať von sediac na našom oblečení. Ani jeden však neunikol pozornému oku zamestnancov pri „výstupnej kontrole“. Beletria, odborná literatúra, oddelenie časopisov, študovňa a množstvo zaujímavostí nás potom postretlo na Hviezdoslavovej ulici pri prehliadke Verejnej knižnice Jána Bocatia. Veríme, že k už registrovaným a služby knižnice využívajúcim žiakom po dnešnom dni pribudnú ďalší nadšení čitatelia.

     • Školský výlet - Sexta

     • Po prácou naplnenom školskom roku prichádza zaslúžený čas letných prázdnin. Sexta zahájila letnú sezónu triednym výletom na Zemlínskej Šírave.

     • SPPravme To

     • Záverečné video ukončuje realizáciu nášho projektu nadácie SPP, grantový program SPPravme To, v ktorom sme realizovali spolu s dobrovoľníkmi rôzne environmentálne aktivity v interiéri našej školy a na verejnom priestranstve pred budovou našej školy. 

     • SPPravme to - ukončenie projektu

     • 21.06.2023 ukončili Simi a Kika vybudovaním posledného záhona pred vstupom do našej školy, praktickú časť 7-mesačného projektu Eko Nádych pre mladých a Mladších, ktorý realizovali spolu s dobrovoľníkmi z Kvinty, 1.G, Sexty a Septimy, prostredníctvom finančnej pomoci Nadácie SPP, grantový program SPPravme To. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili a prispeli kultivovaním verejného priestoru k zlepšeniu ovzdušia a ekosystému v zmysle permakultúry. 

     • LAND ART II - Sekunda

     • Zvyšujeme deťom povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia. Sekunda prostredníctvom obrazov z prírodných materiálov, upriamuje našu pozornosť na environmentálne videnie nášho sveta. 

      Príbehy obrazov:

      Kvet, ktorý nemusíme odtrhnúť

      Ekologický prístrešok

      Prírodný komín, na konci ktorého plastové vrece zobrazuje znečisťovanie

      Domček v strome aj so zariadením

      Láska k prírode

      Obraz, na jednej strane živá príroda a na druhej zničená... sklo zobrazuje, ako sa znečistenie vkráda do prírody.

     • DofE - cvičná expedícia - náš tábor

     • Za dva dni a jednu noc dvanásť dofákov z Kvinty, Sexty a Septimy zistili, že:

      - batoh musí byť len tak plný, aby nás neprevážil,

      - musíme mať v batohu len to, čo naozaj potrebujeme - v strmom teréne to oceníme,

      - vieme si naplánovať, nakúpiť a uvariť,

      - oheň má vyššiu výhrevnosť ako propán-bután,

      - jeden veľký stan pre päťčlenný tím, je lepšia stratégia, ako dva malé + jeden veľký,

      - vieme spolupracovať,

      - funkčné prádlo ráno o tretej pomôže,

      - zemiaky do pahreby potešia,

      - cyklisti a turisti sú na tejto trase disciplinovaní, žiadny odpad sme nenašli,

      - jeden čaj sa dá uvariť na prvý alebo x-tý pokus,

      - sekerka a búrkové zápalky vo vetre sú neoceniteľné,

      - sú skvelí, dokážu zaťať zuby a vyniesť svoj batoh na trase 15km, utáboriť sa, navariť si, zabaviť sa, 

      Ďakujeme navigátorom za plán cesty, logistikom za splnenie plánu cesty, materialistom za strategický plán potrebných pomôcok, medikom za empatickú a konkrétnu zdravotnú pomoc,  provianťákom za to, že sme nehladovali a naopak hodovali, dokumentaristom za dokumentáciu cesty a informátorom za informácie, ktoré o zaujímavostiach našej trasy zistili. Boli ste skvelí