• Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka osemročného štúdia - 15.06.2020

     • Milé žiačky a milí žiaci, vyslovujeme Vám veľkú pochvalu za Vaše preukázané vedomosti na dnešnom prijímacom konaní. Oznamujeme Vám, že žiaci s kódom uvedeným nižšie, sú prijatí na štúdium na našej škole.  Tešíme sa na Vás v budúcej Príme. Spolu dokážeme veľké veci.

      GU67A

      MA82Y

      DO07A

      ZU72O

      ZY22A

      CA14O

      MA42O

      BY68O

      BO58E

      FA30A

      TO31U

      CE28U

      BY76Y

      TE54O

      GA88O

      HU45U

      MA11E

      ZE53Y

      HU82A

      KO47E

       

       

       

     • Elektronická prihláška na SŠ pre šk.rok 2020/21

     • nájdete v sekcii - Rodičia

      Vážení rodičia, milí študenti,

      sme veľmi radi, že ste si zvolili pre svoje ďalšie štúdium práve našu školu, Súkromné gymnázium, Dneperská 1 v Košiciach. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a dodržiavanie karanténnych opatrení,  Vám umožňujeme podať Elektronickú prihlášku na štúdium na SŠ v šk.roku 2020/2021. Elektronická prihláška nenahradzuje Prihlášku na štúdium na SŠ.  Po zvládnutí dnešnej náročnej situácie a  zdarnom ukončení mimoriadnych opatrení, nám Prihlášku na štúdium na SŠ /podpísanú vedením školy a lekárskym osvedčením/ doručíte dodatočne. Prajeme pevné zdravie

     • Poznávací výlet do Salzburgu presunutý ...

     • Milí dneperskí cestovatelia,
      s prihliadnutím na aktuálnu mimoriadnu situáciu sme po dohode s cestovnou kanceláriou plánovaný poznávací zájazd do "Ríma severu" rakúskeho Salzburgu zatiaľ presunuli na jeseň (predbežne október). S cestovnou kanceláriou ostávame aj naďalej v kontakte a o ďalšom vývoji Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme. #zvladnemeto

     • Školné počas mimoriadnej situácie ...

     • Vážení rodičia, 
      na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy zo dňa 06.04.2020 sme ako škola, na znak vzájomnej podpory počas mimoriadnej celospoločenskej situácie v dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, pristúpili k úprave školného na aktuálny školský rok 2019/2020. Výška školného za I. polrok školského roka 2019/2020 ostáva nezmenená. Výška školného za II. polrok školského roka 2019/2020 sa znižuje na 100,- eur/polrok. V prípade, že už bolo školné za školský rok 2019/2020 uhradené v pôvodnej plnej výške, vzniknutý preplatok Vám bude automaticky započítaný do školného na ďalší školský rok. Akékoľvek neočakávané závažné životné situáciie s dopadom na schopnosť hradiť školné je možné, tak ako doteraz, riešiť individuálne. V prípade ďalších otázok, či nezrovnalostí nás neváhajte kontaktovať mailom (madarova@dneperska.sk), či telefonicky (+421 907 456 599). Ďakujeme Vám za vzájomné pochopenie a podporu. #vasadneperska

     • Digitálne učebnice zadarmo

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dohodlo s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. Tie sú k dispozícii na https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase

      meno: ucebnica@iedu.sk
      heslo: ucebnica

      Súbory pdf by sa mali dať otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf by sa mali dať otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv.

     • Výučba po novom a koordinovane

     • Vážení rodičia,

      dovoľte, aby som sa s Vami podelila o pár postrehov a skúseností, ktoré táto neštandardná situácia prináša Vám, aj nám.

      Na začiatku Vám chcem veľmi srdečne a úprimne poďakovať za Vašu podporu, pochopenie, podnety a nápady, ktoré nám adresujete. Všetky veľmi dôkladne vyhodnocujeme a následne sa snažíme všetko to, čo je prospešné pre Vaše deti a našich žiakov, aj realizovať. 

      Táto situácia je pre nás, pre všetkých úplne nová a učíme sa ju zvládať spolu s Vašimi deťmi „za pochodu“. Tak ako Vy, aj moji učitelia majú svoje bežné rodinné starosti a problémy, ktoré musia riešiť. Vykonávajú prácu z domu, ktorá je svojim charakterom, organizáciou a technickou náročnosťou neporovnateľne ťažšia ako je výučba v škole. Viem, že moji učitelia sa snažia o čo najlepšiu komunikáciu, výučbu, zaistenie spätnej väzby. Občas môžete mať pocit, že niektorí komunikujú menej a niektorí viac. Toto je však dané úplne odlišným charakterom jednotlivých predmetov a tiež ich časovou dotáciou.

      Dali ste dôveru Súkromnému gymnáziu Dneperská 1 v Košiciach. Gymnáziu, ktoré v septembri 2020 oslávi svoje 25.výročie založenia. Gymnáziu, ktoré si za 25 rokov vybudovalo výborné meno, čo je nepochybne zásluha aj mojich učiteľov, ktorí sú aj zárukou kvality. Preto prosím, verte nám! Sme osemročné gymnázium a to predstavuje, keď odpočítam letné prázdniny, presne 80 mesiacov výučby. Preto časový sklz troch až štyroch mesiacov je v tomto kontexte absolútne riešiteľný. Veľmi si prajem, tak ako všetci, aby sa všetko vrátilo čo najrýchlejšie do bežných koľají. Prajem si, aby sa naše deti opäť vrátili do školy, kam sa,  a to je zaiste pozoruhodné, už dnes veľmi tešia.

      Záverom dovoľte, aby som Vám oznámila opatrenia, ktoré sme pre zlepšenie dištančného štúdia našich žiakov z domu, na dnešnej pracovnej porade dohodli:

      Triednické hodiny:

      • v dňoch: 08.04., 24.04., 15.05.,29.05.2020 zavádzame triednické hodiny
      • triedni učitelia v tento deň budú intenzívne komunikovať so žiakmi telefonicky/ chat /nie mail/ v čase 8:00 – 11:00
      • našim cieľom je v rámci psychohygieny  žiakov porozprávať sa s nimi, overiť si prípadné nedostatky na ktoré žiaci v elektronickej spolupráci narážajú, pochváliť a povzbudiť  žiakov za prácu a trpezlivosť v novom type vzdelávania, zbierať nápady od žiakov pre zlepšenie spolupráce,
      • učitelia nebudú zadávať akékoľvek  úlohy,  ktorých plnenie končí práve v tieto dni

       

      e-zasadnutia Predmetových komisií /ďalej PK/:

      • v dňoch: 08.04., 24.04., 15.05.,29.05.2020, v čase 11:30-16:00,  každá PK prerokuje svoje skúsenosti, nápady, inovácie ktoré zlepšia prostredie e-vzdelávania
      • PK navrhne konkrétne opatrenia a zapracuje realizovateľné návrhy, ktoré vzišli za dané obdobie zo strany žiakov, rodičov alebo kolegov

       

      So žiakmi budeme pracovať len pondelok – piatok podľa ich denného rozvrhu. Akékoľvek pokyny im nebudeme odosielať v pracovné dni po 16:00, aby sme zamedzili nekoordinovanému množstvu edu - upozornení prostredníctvom správ. 

       

      Rozsah vzdelávania, učebné plány a učebné osnovy:

      • vzhľadom na fakt, že podľa aktuálnych informácií sa do školy  vrátime najskôr v 09/2020 a momentálnu nevedomosť ohľadne termínu a pravidiel konania ÚFIČ MS 2020, pokračujeme vo vzdelávacom procese v triede Oktáva naplno, t.z. riadna príprava na ukončenie ročníka, ktoré ak bude úspešné, bude predpokladom pre absolvovanie ÚFIČ MS 2020
      • v ročníkoch Príma – Septima: Učitelia absolútne zohľadnia fakt, že žiaci musia pracovať periodicky a s rozsahom učiva, ktoré by zvládol učiteľ a žiak aj na bežnej 45-minútovej VH. Učitelia budú zadávať úlohy pre žiakov po vysvetlení témy a overení si pochopenia témy žiakmi prostredníctvom kontrolných otázok.

       

       

                                  Prajem Vám aj nám pevné zdravie a dovidenia v pokojnejších časoch.

                         

                  RNDr.Miriam Melišová-Čugová, riaditeľka školy                                                  

     • UPOZORNENIE

     • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa od pondelka 16.03.2020 zatvárajú všetky školy najmenej na 14 dní. V piatok 13.03. 2020 ostáva na Súkromnom gymnáziu v platnosti prerušenie vyučovania nariadené zriaďovateľom školy a toto prerušenie ešte nespadá do 14-denného plošného zatvorenia škôl. Situáciu budeme sledovať a informácie aktualizovať na stránke školy a edupage. 

     • NMR spektroskopia - be ready fot the future

     • Na ďalšom stretnutí nadšencov chémie na PrF UPJŠ, sme navštívili  NMR lab (Nukleárna Magnetická Rezonancia). Táto analytická metóda, ktorá na základe absobcie rádiofrekvenčného žiarenia vzorky v silnom magnetickom poli, nám poskytuje informácie o štruktúre skúmanej látky.  Tato metóda je v chémii veľmi dôležitá. Poskytuje nám informácie potrebné jednak ku štúdiu nízkomolekulových, ale tiež veľkých molekúl (DNA, RNA). Vo fyzchem labe sme reálne pracovali tiež s tekutým dusíkom a pozorovali  jeho správanie v rôznych prostrediach.

     • Valentínsky ples 2020

     • Veľké poďakovanie Riškovi a Paule za organizovanie tradičného Valentínskeho plesu, veľké poďakovanie všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a veľmi príjemne strávený večer. Veľká gratulácia kráľom plesu Miškovi a Maťovi. Heslo večera: aj vaše gardedámy odchádzali dojaté:) Ako povedal Maťko, nebol to len dobrý ples ... bol najlepší, lebo práve vy ste najlepší :)

     • Lyžiarsky so všetkým, čo k tomu patrí;)

     • Posledný januárový pondelok nebol pre všetkých žiakov nášho gymnázia bežným dňom. Väčšine osadenstva tercie, kvinty a časti sexty sa v to ráno dokonca chcelo vstávať! Boli sme síce trochu nervózni, či sme na niečo nezabudli, ale plní očakávaní, aké zážitky nám prinesie práve sa začínajúci 5 – dňový lyžiarsky výcvikový kurz v stredisku Mlynky – Biele vody. Parkovisko pri splave sa utešene zapĺňalo kompletne vystrojenými účastníkmi lúčiacimi sa s rodičmi. Čoskoro sme sa mohli v plne obsadenom autobuse vybrať v ústrety dobrodružstvám na zjazdovkách južnej časti Slovenského raja.
      Po príchode, ubytovaní a výbornom obede sme odkráčali na blízky svah a výcvik sa naplno rozbehol. Po rozdelení do troch skupín mal každý možnosť naučiť sa v lyžovaní niečo nové – rovnako tí, ktorí mali úplne prvú skúsenosť s týmto športom, ako aj skúsení lyžiari.  Zjazdovku v tesnej blízkosti Hotela Mlynky sme brázdili denne od rána až do neskorého popoludnia, pričom obedňajšia prestávka bola príjemným a očakávaným oddychom. V stredu poobede sme z tohto pravidla urobili výnimku. Nelyžovali sme. Po nákupe dobrôt v blízkom obchodíku dostala priestor naša kreativita: Na rozľahlej lúke neďaleko hotela sme mohli využiť všetok sneh na vytvorenie trojrozmerných „umeleckých diel“ Snehu bolo síce poskromne, ale s nápadmi a realizáciou to bolo určite lepšie. Autentické fotografie napovedia viac.
      Večerný spoločný program nám tiež priniesol množstvo zaujímavých zážitkov. Na chodbách školy sme sa doteraz stretávali možno bez bližšieho záujmu jeden o druhého. Počas týchto piatich fantastických dní sme však zistili, že si máme čo povedať, aj keď nás delí nejaký ten rok, alebo dva.
      Štvrtkové preteky v slalome, v ktorých sme predviedli, čo sme sa naučili a zmerali si svoje sily, boli predzvesťou blížiaceho sa záveru nášho kurzu. V piatok po príchode domov sme tento spoločne strávený týždeň zaradili medzi podujatia, na ktoré budeme radi a dlho spomínať.

     • Fázové diagramy - be ready for the future

     • Na ďalšom stretnutí na PrF UPJŠ sme realizovali experimenty, v ktorých sme pozorovali rovnovážne stavy látky medzi rôznymi skupenstvami v trojzložkovej sústave dioxán - benzén - voda. Reálne sme videli, ako ovplyvňuje zmena stavových veličín chemickú rovnováhu. Napr. v jednozložkovej sústave dichlórmetán znížením tlaku, tento vrel už pri laboratórnej teplote (t varu dichlórmetánu za norm.podmienok  je  39,6°C). V diskusii o užitočnosti  týchto vedomosti sme sa dozvedeli, ako sa teto vlastnosti využívajú pri výrobe parfumov.

     • #DODneperská 2020 - streda 12.02.2020

     • Inšpirujte sa aj VY! Navštívte nás spolu s Vašimi deťmi v stredu 12.02.2020 počas Dňa otvorených dverí na Súkromnom gymnáziu Dneperská 1 Košice.

      Program:
      08:55 - 13:30 - otvorené vyučovacie hodiny
      09:00 - 14:00 - interaktívne predmetové hry
      08:00 - 15:30 - "Dneperboti" v akcii alebo Dneperský svet robotov
      14:00 - 17:00 - otázky a odpovede s vedením školy

     • #dneperskekocky alebo búrame mýty o ženách v IT

     • Aj keď to tak vo všetkých našich triedach nevyzerá (pozdravujeme Sextu;) postupne, ale isto sa nám spoločne darí búrať mýty o ženách vo svete IT. Dôkazom toho sú naše #dneperskekocky, ktoré sa už druhý školský rok, týždeň čo týždeň, pravidelne stretávajú po vyučovaní vo výlučne "dámskom klube", aby spoločne odhaľovali tajomstvá sveta počítačov. A kto vie? Možno čo nevidieť, uzrú svetlo sveta projekty, na ktorých usilovne pracujú;)