• Ponuka krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/18

     • Prírodovedný krúžok - Mgr. Jana Kozáková
      Cieľom krúžku je príprava študentov na prírodovedné súťaže z biológie a geografie, stredoškolskú odbornú činnosť. Budeme rozvíjať teoretické i praktické zručnosti, robiť testovačky, tvoriť prezentácie a cvičiť obhajoby projektov.

      Slovenský jazyk zvládneme hravo 1 - Mgr. Katarína Olejárová
      Krúžok je určený pre žiakov Kvarty, Kvinty a Sexty, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku. Budeme sa zameriavať na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Krížom krážom storočiami aj Košicami - Mgr. Ivana Pliešovská
      Krúžok je určený pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o históriu, radi spoznávajú historické pamiatky, majú radi historické filmy a zaujímavosti z oblasti histórie. V rámci stretnutí sa bude realizovať i príprava riešiteľov dejepisnej olympiády, SOČ a dejepisných súťaží podľa ponuky.

      IT English konverzácia - PaedDr. Andrea Kováčová-Kolesárová
      Krúžok je určený pre žiakov, ktorí si chcú osvojiť odbornú IT terminológiu v anglickom jazyku. Krúžok bude zameraný na osvojenie lexiky, rozvoj komunikačných schopností, schopnosti vedieť realizovať formálnu a neformálnu písomnú komunikáciu. Hodiny sú určené pre žiakov gymnázia a odbornej školy.

      Literárna klasika vo filme - Mgr. Hana Laktičová
      Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka a je zameraný na spoznávanie literárnych diel slovenskej a svetovej klasiky, na rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivosti a aktívneho vzťahu k rodnému jazyku. Prostredníctvom filmových adaptácií konkrétnych diel a ich analýzy získajú žiaci prehľad o problematike a nadobudnú zručnosti v štylizácii a prezentácii vlastného názoru na umelecké dielo.

      Slovenský jazyk zvládneme hravo 2 - Mgr. Hana Laktičová
      Krúžok je určený pre žiakov Prímy, Sekundy a Tercie, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku, majú záujem o precvičovanie štylistických a komunikačných zručností. Budeme sa orientovať na tvorbu príspevkov na webovú stránku školy, na rozvoj čitateľskej gramotnosti a precvičovanie rôznych problémových úloh. V rámci stretnutí sa bude realizovať aj príprava riešiteľov olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ako i príprava na vytvorenie školského časopisu.

      Športové hry - Mgr. Peter Svičin
      Krúžok pre chlapcov a dievčatá, kde sa budeme venovať športovým hrám (futbal, vybíjaná, volejbal), ale aj cvičeniu v posilňovni.

      Matematický krúžok - Mgr. Júlia Čierna
      Krúžok pre malých, stredných aj veľkých pre doplnenie, upevnenie aj rozšírenie matematických vedomostí, pretože - ak matike rozumiete, vôbec nie je ťažká.

      Krúžok programovania - Ing. Jaroslav Petrovský
      Krúžok sa venuje výuke programovania a tvorbe programov v programovacom jazyku Java.

    • MDD - aktivita - maľovanie na tvár
     • MDD - aktivita - maľovanie na tvár

     • Baška, Lujza, Laura -  facepainting - ukážky ich výtvorov na MDD

    • Recykláčik navštívil škôlku
     • Recykláčik navštívil škôlku

     • Baška Vargová zo Sexty, tímlíderka projektovej skupiny zameranej na zvýšenie citlivosti verejnosti voči plastovému odpadu navrhla a realizovala svoj nápad. Vyrobila pracovný zošit a postavičku Recykláčika pre škôlkárov. Spolu s Lujzou Bodnárovou navštívili 19.5. Súkromnú škôlku na Alejovej v Košiciach a pre deti pripravili zážitkové dopoludnie, ktorého cieľom bolo podporiť ich vzťah a zodpovednosť k prostrediu v ktorom  žijú. Za túto aktivitu im patrí veľké poďakovanie. Ukázali nám, že nie je ľahké meniť myslenie ľudí v mikropriestore, ale entiziazmus Baške vlastný nám ukázal, že všetko je možné :)

    • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov
     • Mgr.Marta Vojtková ocenená pri príležitosti Dňa učiteľov

     • Pri píležitosti Dňa učiteľov, bola ocenená Mgr.Marta Vojtková zria´dovateľom školy, RNDr.Boákom a starostkou mestskej časti Košice Nad Jazerom. 

      Prečo sme navrhli Mgr.Vojtkovú?

      • toto ocenenie je veľkým poďakovaním za mimoriadne zodpovedný a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie
      • jej práca je prínosom pre Súkromné gymnázium
      • je moderný pedagóg, vo svojej práci používa inovované prostriedky, ktoré spolu s jej empatiou umožňujú žiakom zvládnuť úskalia anglického  a nemeckého jazyka
      • aj zásluhou Mgr.Vojtkovej naši študenti získavajú úspechy na olympiádach v anglickom a nemeckom jazyku

      Mgr.Vojtková má výborný vzťah k žiakom, zaujíma sa o nich, povzbudzuje a motivuje ich. Je spravodlivá a čestná, má pozitívne myslenie. Vytvára príjemnú atmosféru, má zmysel pre humor. Má veľké nároky na žiakov. Nerobí zo seba neomylnú, je schopná sebareflexie. Učiteľstvo je ňu poslanie a prejavuje sa to v týchto vlastnostiach: pracuje s entuziazmom, má vysokú motiváciu a zodpovednosť za prácu, majstrovsky ovláda didaktiku, ovláda rôzne vzdelávacie koncepcie a metódy, vytvára si však aj vlastné tvorivé vyučovacie metódy, prepojené do reálneho života, spolupracuje s kolegami, vie komunikovať so študentmi a ich rodičmi, váži si aj iných kolegov - odborníkov 

    • Valentínsky ples 2017
     • Valentínsky ples 2017

     • 24.februára 2017 zorganizovala Septima a 3.G pod vedením Mgr.Pliešovskej  Valentínsky ples. Bol to 8.ročník , tradične veľmi vydarený. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom tohto večera :) 

    • DOD na Súkromnom gymnáziu
     • DOD na Súkromnom gymnáziu

     • Tohtoročný DOD bol pestrý, voňavý a plný technológií

    • Odborná diskusia "Kyberšikana"
     • Odborná diskusia "Kyberšikana"

     • 13.02.2017 sme privítali na našej škole kriminologičku p.Šemegdovú, ktorá nám vysvetlila, ako a prečo sa musíme vo virtuálnom priestore chrámiť. Z diskusie napr. vyplynulo: Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu (okre prípadov, kdey človek nepoužíva doma žiadne takzvané nové médiá). Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií. Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity.Existuje riziko neúmyselnej kyberšikany, pretože neuvážené konanie, keď nedomyslíme dôsledky, môže viesť k poškodeniu obete. Následky páchateľ spravidla nevidí, ani si nie je vedomý rozsahu škody, ktorú spôsobil. 

    • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO
     • Jakub Baláž sa prebojoval do KK GO

     • V okresnom kole geografickej olympiády medzi veľkou konkurenciou a v spleti mimoriadne náročných úloh vybojoval 3.miesto a postup do krajského kola JAKUB BALÁŽ zo Sekundy. Srdečne blahoželáme.