• Matematická súťaž Attomat

     • 27.11.2020 sme sa zúčastnili individuálnej matematickej súťaže Attomat, kde sme uspeli takto:

      Natália Tornauerová (Prima): 54/10    umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

       

      LilianaKolcunová(Sekunda): 48/4      umiestnenie v rámci  Slovenska/umiestnenie v rámci  Košického kraja

      Dievčatá, skvelé ste,srdečne gratulujeme !

      Attomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov na II. stupni ZŠ, resp.

      Prímu až Kvartu OG.  Súťaž organizuje nezisková organizácie P-MAT so sídlom Bratislave

     • Všetko môže byť inak, ako sa na prvý pohľad zdá ...

     • V piatok 4.12. 2020 po vzore sexty a kvinty, aj  žiaci kvarty  diskutovali s Miroslavou Kuľkovou v rámci workshopu združenia Starport. Názorne a vecne im ukázala potrebu kritického prístupu k médiami prinášaným informáciám. Uvedomujeme si, že nie je dôležité len byť informovaný, ale aj disponovať informáciami objektívnymi. Ďakujeme za podnetnú a rozvíjajúcu hodinu.

     • Rozvoj mediálnej gramotnosti, alebo Mirka s kvintou

     • Byť konštruktívne kritický a kriticky myslieť je neodmysliteľnou výbavou každého človeka úspešne zvládajúceho neustále rastúci nápor informácií z okolitého sveta. Ako sa v tejto spleti zorientovať a ako nepodľahnúť každodenným nástrahám vo forme rôznych zjednodušení – o tom mali v rámci dnešného online stretnutia možnosť uvažovať s nám už známou Mirkou Kuľkovou so startupového programu Starport aj žiaci Kvinty. Aktívnym prístupom dokázali, že sa už v čase dospievania zaradili medzi ľudí uvedomujúcich si dôležitosť objektívnych informácií a hľadania súvislostí medzi nimi. Médiá lákajúce jednoduchým vzbudzovaním emócií by v ich prípade určite nemali úspech. Ďakujeme za možnosť podnetnej a obohacujúcej diskusie.

     • Diskusia s Jánom Hrabčákom, zamestnancom firmy Google

     •  

      V stredu 18.11.2020 sme na on-line seminári z matematiky privítali pána Jána Hrabčáka, rodáka z Košíc, absolventa košického gymnázia aj košickej Technickej univerzity, ktorý je v súčasnosti zamestnaný vo firme Google. J.Hrabčák v prezentácii predstavil firmu Google, jej históriu, a popísal aj svoju cestu z Košíc cez pobočku Google v Írsku až do sídla firmy Google v Californii.

      Okrem informácií o samotnej firme či o technologickom vývoji za posledné roky sme sa dozvedeli aj o pracovných podmienkach zamestnancov a – čo študentov asi najviac zaujímalo – aj o tom, ako je možné stať sa zamestnancomfirmy Google. Množstvo informácií bolo doplnené odpoveďami na otázky - napr. o potrebnej úrovni angličtiny alebo o zmene ikôn v rôznych aplikáciách firmy Google v poslednom období.Mimochodom, on-line stretnutie sa uskutočnilo pomocou systému Google Meet.

      Účasť J.Hrabčáka na našej hodine môže byť silnou inšpiráciou, keď budúci maturant budú zvažovať, na ktorej vysokej škole by chceli pokračovať po skončení stredoškolského štúdia.

     • Ako nepodľahnúť nášmu mozgu, keď nás klame?

     • Sme obklopení množstvom informácií. Niekedy sú to fakty, inokedy sú to domnienky a názory. Ako máme rozpoznať manipulácie, prečo chceme poznať dôveryhodnosť zdrojov a musíme čítať texty analyticky? Študenti sexty sa 16.11.2020 zúčastnili on-line workshopu “Kritické myslenie a mediálna gramotnosť”, ktorý viedla Mirka Kuľková, doktorandka medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe. Mirka je aktívnou členkou košického startupového programu Starport (https://www.starport.sk/), ktorý vedie náš bývalý žiak Stanley Mácha. Cieľom programu je dlhodobo podporovať začínajúcich mladých podnikateľov a študentov, ktorých lokálne aktivity zdravo ovplyvňujú aj náš ekosystém.

     • Mimoriadna úprava termínov jesenných prázdnin

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23. októbra 2020 jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo v dvoch etapách

      1. etapa: dňa 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok)

      2. etapa: dňa 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok)

     • Organizácia vyučovania v dňoch 26.10. - 27.11.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci v dňoch 26.10. - 27.11.2020 budú všetci žiaci Súkromného gymnázia vzdelávaní dištančnou formou. O ďalších prípadných zmenách Vás budeme informovať. 

      Vážení rodičia, dovoľte nám poďakovať za Vaše slová uznania, ktoré adresujete pedagogickému zboru Súkromného gymnázia za organizáciu a realizáciu dištančného štúdia v súlade s rozvrhom hodín. Vaše povzbudenie nás zaväzuje učiť tak, aby štúdium z domu bolo pre Vaše deti časom, ktorý im pomôže rozvíjať svoje vzdelanie a poznanie.

      Milí študenti, keď sa pozrieme na vaše študijné obdobie od Vášho prvého nástupu do školy a predstavíme si ho ako maratón,  potom my dospelí môžeme stáť pri cieľovej páske, povzbudzovať vás, podávať vám nápoje, ale ste to vždy Vy, kto musíte maratón sami dokončiť. Nemôžeme Vás jednoducho vziať a odniesť do cieľa.  Dovoľte aby sme Vám aj my, Vaši učitelia poďakovali za Váš prístup k dištančnému vzdelávaniu. Nadobudli sme presvedčenie, že aj Vy sami, cítite dnes vlastnú zodpovednosť a uvedomujete si, že vzdelanie vám umožňuje byť vynaliezavými ľuďmi s netradičným myslením a konať odvážne rozhodnutia. Chceme, aby ste vedeli, že vidíme denne na monitoroch počas výučby, ako odvážne a zodpovedne pristupujete v diskusii pri hľadaní logických odpovedí na naše otázky, ako zodpovedne a samostatne pracujete aj počas domácej prípravy na vyučovanie. Ďakujeme za to, že nás inšpirujete.

       

     • Aktualizácia organizácie dní 21. - 23.10.2020

     • Vážení rodičia a milí žiaci, od zajtra do piatku (21.-23.10.2020) sa budeme  (príma-oktáva) vzdelávať dištančne z domu. V budove našej školy sú tri školy, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Vzhľadom na fakt, že RÚVZ rozhodol o karanténe celej SZŠ, nedokážeme v týchto dňoch personálne pokryť prezenčnú formu štúdia.

     • Aktualizácia organizácie dňa 19.10.2020

     • Dynamika dnešných dní mení niektoré rozhodnutia, a preto Vám oznamujeme, že v súlade s opatreniami RÚVZ:

      1. žiaci prímy-kvarty ostanú 19.10.2020 doma na dištančnom štúdiu v súlade s aktuálnym rozvrhom hodín

      2. nikto zo žiakov a učiteľov SG nie je k dnešnému dňu pozitívne testovaný

      3. vzhľadom na epidemiologické opatrenia sa celoplošne vydezinfikujú všetky spoločné priestory, vrátane ŠJ v budove školy

      4. žiaci prímy-kvarty nastúpia do školy na prezenčnú formu pravdepodobne dňa 20.10.2020

     • Žiaci prímy - kvarty sa vrátia do školy

     • Vážení rodičia, od 19.10.2020 žiaci Prímy - Kvarty pokračujú ďalej vzdelávaním v prezenčnej forme v našej škole.  Žiaci Kvinty - Oktávy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.  Čas našej fyzickej neprítomnosti v škole, sme využili na dôkladnú dezinfekciu vnútorných priestorov. Milí žiaci, chceme Vás pochváliť za Váš naozaj veľmi zodpovedný prístup ku vzdelávaniu počas dištančného vzdelávania. Vzdelávate sa pre  budúcnosť. 

     • Oznámenie o dočasnom zatvorení školy

     • Vážení rodičia Rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 13.10.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy, Vám oznamujeme, že od zajtra bude v súvislosti so zamedzením šírenia Covid-19 naša škola preventívne uzavretá do 16.10.2020(vrátane). Žiaci budú mať v tieto dni plné dištančné vzdelávanie podľa riadneho rozvrhu hodín. Každý žiak našej školy prešiel školením a skúškou systému dištančného vzdelávania. Pravidlá dištančného vzdelávania na našej škole: 

      1. Obraz a zvuk žiaci prijímajú prostredníctvom nástroja GOOGLE MEET
      2. Žiaci boli poučení o etikete správania sa na on-line hodine, s dôrazom na absolútny  zákaz vyhotovenia a šírenia zvukového alebo obrazového záznamu
      3. Žiaci, ktorí nemajú na svojom pc kameru sa prihlásia do GOOGLE MEET súčasne v pc aj v mobilnom telefóne, ktorý sa stáva jeho externou kamerou
      4. Vyučovanie v on-line priestore je v časovom režime presne podľa vyučovacieho rozvrhu študentov
      5. Žiakovi, ktorý nie je pripojený on-line učiteľ zapisuje do e-triednej knihy neúčasť na vyučovaní
      6. Toto obdobie vnímame my všetci ako priestor na výchovu študentov v rámci novej kultúry „home office“, počas ktorého študent pokračuje v denných rutinných návykoch a preskakuje len fázu „cesta do a z školy“. V prípade dištančného vzdelávania sa mení len priestor pre vzdelávanie, nie jeho obsah. Preto etiketa dištančnej vyučovacej hodiny je:
      • ráno sa reálne pripraviť na odchod do školy (umyť sa, učesať sa, obliecť sa), 
      • vhodne si upraviť domáce pracovné prostredie,
      • pripojiť sa včas na online hodinu,
      • zapnúť si kameru (je dôležitá pri interakcii a kontrole) 
      • nepoužívať chat, ak to nesúvisí s témou vyučovacej hodiny,
      • plniť úlohy od učiteľa, ktorý vedie vyučovaciu hodinu,
      • využívať nástroj Konzultačné hodiny v prostredí EduPage
      • Vážení rodičia, pomôžte nám motivovať a viesť vaše deti k tomu, aby sme ich spoločne presvedčili, že v tomto storočí, keď mnoho tradičných povolaní zanikne a mnoho ešte nových, nami nepoznaných vznikne, sme mali spoločne aj s vašimi deťmi jasne sformulované predstavu o tom, že dištančné vzdelávanie umožňuje študentovi  vzdelanie obísť, alebo naopak, umožňuje mu naučiť sa stať študentom, ktorý je:
      • sebavedomý, adaptujúci sa, odolný, poznajúci sám seba, vediac samostatne premýšľať a komunikovať,
      • samostatne sa učiaci, zodpovedný za vlastné štúdium, vediac sa pýtať, reflektovať a vytrvať v učení aj napriek tomu, že si občas myslí, že nie všetky vedomosti bude potrebovať. 
     • Otvorenie šk.roka 2020/21- organizácia dňa 02.09.2020

     •  

      Študenti  Prímy vstupujú do budovy školy cez hlavný vstupný vestibul od 8:10 do 8:30 a vchádzajú do priestorov Školskej jedálne.  Pred vstupom do školy si prekryjú horné dýchacie cesty rúškom.

      Vo vstupnom vestibule bude čakať študentov Prímy triedna učiteľka, ktorej študenti v rámci ranného filtra, odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník /v prílohe pod textom/ 

      Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, triedna učiteľka bude telefonicky kontaktovať zákonných zástupcov a študent nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Študenti Prímy po absolvovaní ranného filtra, slávnostne otvoria nový šk.rok v priestoroch ŠJ a  po organizačných pokynoch od triednej učiteľky,  odchádzajú domov.

       

      Študenti Sekundy – Oktávy dostali pokyny o vstupe do priestorov školy od triednych učiteľov v edu správe. Žiadame o ich absolútne rešpektovanie. Študenti Sekundy – Oktávy pri vstupe do budovy školy v rámci 2.ranného filtra odovzdajú zákonným zástupcom vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy Pokiaľ študent neprinesie vyplnené tlačivo, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     • Oznam vedúcej ŠJ - zápisný lístok na stravovanie 2020/21

     • Pokyny pre stravníkov Súkromného gymnázia a SSOŠ

       

      Na základe opatrenia MŠ SR v súvislosti so zamedzením šírenia COVID-19,  je zhromažďovanie a miešanie skupín žiakov v priestoroch školy zakázané. Aby sme predišli dlhým radom študentov, žiadame Vás o spoluprácu pri zápise na stravovanie do ŠJ.

      Každý študent  dostane od triedneho učiteľa  Zápisný lístok na stravovanie,  ktorý je potrebné správne vyplniť  a odovzdať späť triednym učiteľom.

      Zápisný lístok na stravovanie si môžete tiež  vytlačiť                                    

       /  Zapisny_listok_na_stravovanie.docx /    a vyplnený ho odovzdáte triednemu učiteľovi.

       

      Do ŠJ budete prihlásení,  len na základe odovzdaného a správne vyplneného  Zápisného lístka.

      Odhlásenie zo stravy je možné v daný deň len do 8:00 týmito spôsobmi:

      • cez aplikáciu EduPage,
      •  telefonicky,
      • alebo osobne v ŠJ

      Výška stravného Vám bude odosielaná  na e-mail, ktorý uvediete v zápisnom lístku.

      Každý stravník má pridelený unikátny  VS.  Pri platbe prostredníctvom Internet bankingu prosím, o správne zadaný VS tak, aby Vaša platba bola správne priradená.  

       

      Výška poplatkov za stravu:      

      PRIMA  - SEXTA:  1,30€ /obed

      SEPTIMA  a OKTÁVA:  1,41€ /obed

       

      Každý stravník je povinný  zakúpiť si čipovú kartu, ktorá ho oprávňuje odobrať si obed.

      Čipová karta bude stravníkovi vydaná po zaplatení poplatku 3,50€. Čipová karta je platná po celú dobu stravovania.

       

      V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte prosím  kontaktovať školskú jedáleň.

       

      Kontakt ŠJ:  055/674 36 31                                                                    e-mail: szssjdneperska@gmail.com

       

       

     • Letné prázdniny

     • Milí žiaci, prajeme Vám krásne a slnečné prázdniny. Oznamujem Vám, že ak potrebujete potvrdiť rôzne formálne tlačivá, budeme v škole: 02.07.2020 8:00 - 12:00 a 17.08. - 20.08. 2020 8:00 - 12:00. 

     • 23.06.2020 - Letná túra na Bankov

     • Po upršaných dňoch vykuklo slniečko a my sme strávili krásny letný deň túrou Lokomotíva - Čermeľ - Bankov. Po výstupe tienistým lesom sme sa osviežili letnou klasikou - pečenými špekáčkami.

     • Výsledky prijímacieho konania do 1.ročníka osemročného štúdia - 18.06.2020

     • Milé žiačky a milí žiaci, vaše výsledky z prijímacej skúšky zo SJL a MAt boli výborné a preto Vám s radosťou oznamujeme, že  kódy uvedené nižšie,  patria tým  ktorých prijímame  na štúdium na našej škole, a s úsmevom vás v septembri 2020 privítame v Príme.

      SU76O

      KU40E

      BU72A