• Krajské kolo - Dejepisná olympiáda

     • V piatok 19.4. 2024 na pôde Filozofickej fakulty UPJŠ Košice prebiehalo krajské kolo dejepisnej olympiády. Súťaž spočívala vo vypracovaní testu zameraného na komplexné znalosti histórie a obhajoby práce napísanej na určenú tému. Témou bola : Migrácia - ,, svet v pohybe ". Našu školu reprezentovala Nataša Kovalčíková, študentka kvinty. Vo svojej práci opísala život nemeckej menšiny na Spiši a jej nemalú úlohu, ktorú zohrala pri rozvoji tohto regiónu. Nataša úspešne svoju prácu prezentovala a bravúrne zvládla aj test. Natašine umiestnenie si veľmi vážime aj preto, že v tejto súťaži nie sú vekové kategórie a žiak musí zvládnuť učivo celého gymnázia. V náročnej konkurencii získala 3. miesto a k  dosiahnutému úspechu jej srdečne blahoželáme.

     • Deň narcisov 2024 - rozvoj dobrovoľníctva a solidarity

     • Naša škola sa aj tento  rok rozhodla podporiť zbierku organizovanú „Ligou  proti rakovine".  Žiaci  kvinty  sa 18.4.2024  stali dobrovoľníkmi a  podporili túto krásnu myšlienku. Liga proti rakovine SR je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a onkologickú diagnózu. ". Sme rady, že aj my sme mohli byť súčasťou tohto veľkého výnimočného projektu.

     • Naši žiaci spojili príjemné s užitočným - rozvoj športového ducha a dobrovoľníctva

     • V sobotu dňa 20.4.2024 sa žiaci našej školy zo septimy a oktávy opäť zúčastnili v rámci blokovej výučby výletu do Slovenského krásu. Naša trasa nabrala reálne kontúry a nepokazilo ju ani počasie. Vlakom sme sa dostali do Turne nad Bodvou a odtiaľ už po vlastných na Turniansky hrad. Popri turistike sme pomohli aj dobrej a správnej veci, keď sme sa všetci zapojili do vynášky stavebného materiálu na hrad. Odtiaľto sme si to peši namierili na Hájske vodopády. V rámci prechádzky sme “zablúdili” do dediny Háj, kde sme si nemohli nechať újsť pohľad na sochu anjela, ktorou je táto dedina preslávená. Socha “hájskeho” anjela bola použitá v americkom filme - Za nepriateľskú líniou. Bol to príjemne strávený deň, v príjemnom prostredí. Tešíme sa aj nabudúce.

     • Matematická olympiáda - Príma a Sekunda

     • Žiaci Samuel Brotka a Aleš Hlaváč z prímy, Jozef Michalec, Maroš Antolík a Oliver Špilár zo sekundy sa v tomto šk.roku pustili do boja s úlohami matematickej olympiády. Prebojovali sa z domáceho do školského kola, zo školského do okresného kola. Úlohy v okresnom kole boli náročné, avšak Samko Brotka a Jožko Michalec dokázali byť úspešnými riešiteľmi aj v tomto kole a umiestnili sa na krásnom 6.tom mieste. Chlapcom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že robia dobré meno škole.

       

       

       

     • Divadlo Jonáša Záborského - ŤAPÁKOVCI

     • 15.04.2024 žiaci Kvinty - Septimy navštívili prešovské divadlo  Jonáša Záborského, aby zhliadli veselohru Ťapákovci, ktorú  na motívy novely Boženy Slančíkovej Timravy napísal Silvester Lavrík.

      Malý svet lenivej ťapákovskej rodiny prevráti Iľa a jej nové móresy. Koľko lenivosti sa zmestí do jednej rodiny, koľko nelásky sa dá uniesť, koľko vlastného smútku prehryznúť, koľko oviec rozumne nakúpiť a koľko modlitieb vyprosiť aj pre Anču Zmiju? Známe postavy jednej z najznámejších noviel Ťapákovci sa vrátili na prešovské javisko po viac ako 35 rokoch a teraz v netradičnej novej úprave.

     • Online stretnutie s kamošmi z Krakowa

     • Poveľkonočný aprílový týždeň sa žiaci prímy a sekundy mali možnosť nanovo online stretnúť
      s online kamošmi z Krakowskej školy. Po intenzívnej komunikácii prostredníctvom e mailov
      a správ sme sa tentoraz porozprávali a odprezentovali naše národné jedlá – žiaci si vymenili
      svoje postrehy a každopádne dozvedeli sme sa A naučili sme niečo nové. Komunikačným
      jazykom bola aj tentoraz angličtina čím žiaci mali možnosť nadobudnúť zručnosť rýchlej
      a pohotovej reakcie.
      Zlatú bodku nášho stretnutia uzatvoril kvíz z poľskej a slovenskej národnej kuchyne, ktorý
      mal pozitívny ohlas a obe strany si ho s veľkou zábavou užili.
      Tešíme sa na koncomájové stretnutie a na ďalší balíček nových poznatkov zo zahraničia.

     • Krajské kolo OKM

     • Naši žiaci, úspešní riešitelia školského kola a postúpivší do krajského kola, súťažili spolu so spolužiami SŠ v Olympiáde kritického myslenia. Najlepší traja žiaci z krajského kola postúpili na celoslovenské finále.

      Úlohou OKM je rozvoj kritického myslenia a žiaci riešia tieto oblasti: 

      Over obrázok

      Over rebríček

      Over článok

      Porovnaj ideologické pozície organizácie

      Over historický článok

      Over tweetOver TikTok video

      Over text pesničky

      Nájdi zdroj správy

      Interpretácia grafu - PISA

      Interpretácia grafu - DEKK

      Korelácia a kauzalita

      Interpretácia prieskumu

      Argumentačné chyby v texte

      Vedecké pojmy

      Argumentácia s influencerom

      Argumentácia so súdnym rozhodnutím

       

      Naši žiaci s najlepším umiestnením a titulom "úspešný riešiteľ" sú:

      kategória 1 (1.a 2.ročník, kvinta a sexta SŠ):

      Matúš Brndiar - úspešný riešiteľ,  70%

       

      kategória 2 (3.a 4.ročník, septima a oktáva SŠ):

      Adam Kovalčík - úspešný riešiteľ,  71%

      Adam Vrba - úspešný riešiteľ, 62%

      Oliver Fejczo - úspešný riešiteľ,  60,3%

      Samuel Tomčo - úspešný riešiteľ, 58%

       

     • Olympijský odznak zdatnosti

     • Naši žiaci sa zúčastnili krajského kola súťaže “Olympijský odznak všestrannosti”. Konkurencia bola veľká, súťažilo 40 škôl z celého Košického kraja. Žiaci sa umiestnili na 33. mieste. Ďakujeme! 

     • Zážitkové učenie histórie

     • Źiaci primy až kvarty sa zúčastnili v utorok 9.4.2024, štylizovanej hodiny dejepisu z cyklu – CESTA SLOVENSKOU HISTÓRIOU : Od Sama po Štefana v podaní šermiarsko – divadelnej skupiny Via Historica. Mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty z našich národných dejín.

     • DofE - školenie Červeného kríža

     • Žiaci kvinty, 1.G a sexty, zapojení do súťaže o bronzový a strieborný odznak vojvodu z Edinburghu, absolvovali dňa 03.04.2024 povinný kurz 1.pomoci. Tento kurz im dal nové zručnosti v oblasti zdravotnej výchovy. 

     • pbl/ESET: Žiak učiteľom a učiteľ žiakom

     • 27.03.2024 si študentská rada našej školy pripravila pri príležitosti Dňa učiteľov, pre nás prekvapenie. Žiaci a učitelia si vymenili roly. Bolo zaujímavé byť opäť žiakom. Bolo zaujímavé byť učiteľom.

     • Čo je to Dneperská obývačka?

     • Žiaci Sexty a 2.G si v rámci projektovej hodiny vytvorili dočasné  reklamné štúdiá. Ich cieľom je natočiť pre vás krátky film o nových funkcionalitách našej obývačky. Scenáre majú pripravené, režiséri, kameramani a účinkujúci započali filmové práce. 

     • pbl/ESET - protichodné cesty sa musia niekde stretnúť

     • Dňa 27.03.2024 ukončujeme praktické práce na projekte Ako zlepšiť ekosystém našej školy. Študenti zapojení do projektu dokončujú záverečné umelecké dielo. Nosnou myšlienkou nášho konceptu je vyrušiť vás vo vašej komfortnej zóne a zneistiť vaše zvyčajné spôsoby vnímania. Svet je miesto, ktoré vzniká a existuje z veľkej časti v našich predstavách. Uhol pohľadu je priestorom zneistenia, ale aj novej skúsenosti. Je to priestor, ktorý má potenciál na chyby, zmeny nastavenia, narušenie stereotypov a obmedzenie strachu. Ak si nedočítate text v učebnici, literárne dielo, otázku, zadanie, textovú správu, nevenujete čas pozorovaniu obrazu, správate sa podobne,  ako keby ste piekli niekým cudzím zjednodušený recept na Sacherovu tortu. Už to nie je sacherka, len jej derivát. 

     • pbl/ESET - všetko má svoj čas

     • Už sme neverili, že vyrastú, a mysleli sme si, že zemina pôjde s listami do kompostu. Príroda nám ukazuje, že to dáva aj v neštandardných  podmienkach. Prvé redkvičky rastú v sekunde, v zborovni a v kvinte/1.G. Dáme im ešte čas, a veríme, že aj v ostatných triedach sa  rozbehnú.

     • pbl/ESET - AMU funguje

     • Nataša Kovalčíková, žiačka Kvinty  vyrobila a naprogramovala tri meracie stanice  AMU, s cieľom zaznamenávať a vyhodnocovať hodnoty CO2, CO, vlhkosť a teplotu/limitné hodnoty. Nataša AMU umiestnila  v zborovni gymnázia. Ďalšie dve meracie stanice umiestni v školskej kuchyny a v triede Sexta/2.G.  Natašin systém zbiera dáta z troch rôznych miest, ukladá ich na server, ktorý si Naty vyrobila.  S dátami vieme pracovať, tieto prostredníctvom iných funkcionalít  vyhodnocovať a riešiť aj prostredníctvom grafov. Je zaujímavé vidieť na konkrétnych dátach, ako sa mení množstvo napr CO2 vo vzduchu v miestnosti v závislosti od množstva ľudí, teploty a vlhkosti vzduchu. Tento program umožňuje získavať odpovede na množstvo otázok, ktoré sme si začali klásť vo chvíli, keď sme dnes pozorovali meniace sa informácie z AMU. Srdečne ďakujeme mentorovi projektu Tiborovi Radačovskému zGlobalLogic a tiež Adamovi Kovalčíkovi, ktorý v závere mentorsky spolupracoval s Naty  na vyriešení problému cesty dát AMU - server - monitor

     • OČAP: Príma - Septima

     • Prvý jarný deň sme privítali tak, ako sa patrí - v prírode. Objednali sme si počasie a vybrali sme sa kochať výhľadom na Košice zo Sla*kovského štítu. Študenti prímy až septimy rozhýbali svoje "zimné kosti" a ukázali nám: never, never give up!

     • pbl/ESET finišujeme

     • Dňa 20.03.2024 sme mali projektový deň, postupne finišujeme. Žiaci kvinty, 1.G, 2.G a sexty, ktorí sa zapojili do súťažnej výzvy, dnes celý deň pracovali a doťahovali detaily produktov mikrotímov, ktoré si sami navrhli a  realizovali s finančnou pomocou,  úspešného mikrograntu dvoch našich učiteľov, donora Nadácia ZSE. Vkladom našich žiakov do úspešnej realizácie projektu bol  ich vlastný, dobrovoľne venovaný čas (11/2023 - 03/2024) pretavený do diskusií, kreatívnych nápadov a ich tvrdej práce v prospech komunity. Veľmi pekne ďakujeme p.Lukáčovi za čas, ktorý nám venoval a spolu s Peťom vyrobili box určený na zber papiera. Súčasne ďakujeme RNDr.Bosákovi za finančný príspevok na nákup sedačky. Keď si sadnete do našej školskej obývačky a budete pozorovať naše abstrakto-dadaistické  umelecké dielo, viďte vašimi očami príbeh, ktorý sme vám chceli vyrozprávať.